Kulturpolitikk, idrett og friluftsliv

Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning, bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen.

Biblioteket

Bibliotekets oppgave er å være et lokalt kraftsenter for demokrati, opplysning og ytringsfrihet. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er velutstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert personale. Ved å løfte bibliotekene som debattarena og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og kulturfeltet åpnes for flere mennesker.

 • Øke bevilgningene til biblioteket
 • Styrke biblioteket som en møteplass og integreringsarena for alle i kommunen
 • Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena
 • Styrke biblioteket som et samfunnsaktuelt«Litteraturhusbibliotek»
 • Utvikle biblioteket som digital møteplass og formidler av nettbasert informasjon
 • Vi har en visjon om å etablere et nytt moderne bibliotek sentralt i Horten sentrum
 • Arbeide for søndagsåpent bibliotek

Kulturskolen

 • Arbeide for kulturskole for alle gjennom et antall friplasser til vanskeligstilte barn
 • Arbeide for å øke rammene og øke bredden i kulturskolens tilbud
 • Ha kulturskolen som en sentral aktør i Kulturkvartalet
 • Utvikle kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kulturopplæring
 • Styrke samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole
 • Bedre alderstilpasning for ban 3-6 år

Fritidsklubber

 • Tilrettelegge for fritidsklubber i kommunal regi
 • Utvide og forbedre tilretteleggingen for selvorganisert kulturaktivitet for ungdom
 • Utvikle et ferietilbud for ungdom over 16 år

Idrett

 • Oppgradere utebanene vi har i kommunen og sikre riktig tilpasning og korrekt oppmerking
 • Sikre et permanent, innendørs tilbud for skating i Horten by
 • Støtte arbeidet med utviklingen av Lystlunden arena/Idrettens hus som et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, idrettslagene og næringslivet
 • At kommunen skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av større idrettsarrangementer og delta i utviklingen av arrangementskompetanse
 • Styrke Åpen Hall-tilbudet ved å tilrettelegge for mer halltilbud for organisert og selvorganisert fritidstilbud