Meningsfylt alderdom og verdig pleie og omsorg

Ta vare på psykisk helse!, Franziska Wika

Venstre vil legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker det. Nittedal trenger flere boliger som er tilrettelagt for at eldre innbyggere, også de som har en demenssykdom, kan bo hjemme i et demensvennlig samfunn.

Venstre vil utvide lavterskeltilbudet innen demensomsorgen. Det gjør vi gjennom å videreutvikle tilbud som Markerud aktivitetssenter og Inn på tunet, samt utvikle nye tilbud som for eksempel Demenskor.

Delta aktivt i samfunnet

Venstre vil sikre alle en meningsfylt alderdom og verdig pleie og omsorg, uansett personlig økonomi og sosialt nettverk. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, politisk arbeid og som en ressurs i lokalsamfunnet. Vi trenger møteplasser og et godt treningstilbud for eldre. Det motvirker ensomhet og gir god psykisk og fysisk helse. Ikke minst det å trene balanse har vist seg å være viktig for god helse blant eldre og for å unngå fall og helseskader. Vi vil vurdere behovet for å utvide dagsentertilbudet for eldre ulike steder i bygda, gjerne i et samarbeid med frivilligheten. Vi trenger mer aldersvennlig transport og bestillingstransport, spesielt for eldre. Kollektivtilbudet til Skytta og Døli må forbedres.

Flere boliger for eldre

Nittedal kommune må tilrettelegge for varierte boformer tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Venstre vil ha god behovsdekning av omsorgsboliger og sykehjemsplasser innenfor kommunens grenser, med enerom for de som ønsker det. Det kan vi få til gjennom at flere eldre med behov for tjenester kan flytte til egnede boliger og bomiljøer på steder som Skytta, Hagan, Nittedal sentrum og Døli. Det ligger på kort sikt best til rette for å utvide antall boliger tilrettelagt for eldre, herunder sykehjemsplasser på Døli. Det kan vi gå i gang med raskt samtidig som mulighetene for utvidelser på Skytta utredes nærmere. Allerede i dag er det flere eldre som bor i eget hjem enn i sammenlignbare kommuner, og med økt utbygging av boliger tilrettelagt for eldre kan enda flere bo i eget hjem lengre.

Trenger kompetanse og ressurser

Det er allerede knapphet på helsepersonell, og dette vil forsterke seg etter hvert som behovene for helsetjenester øker. Vi må sikre kompetanse og ressurser i eldreomsorgen ved å gjøre det mer attraktivt å jobbe med eldreomsorg i Nittedal kommune, med mål om flest mulig faglærte i helseinstitusjoner, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Et godt tiltak vil være å samlokalisere sterke kompetansemiljøer innen helse på Skytta, Døli og i Nittedal sentrum. Vi kan også bli enda bedre til å informere om jobbmulighetene og hvor fint det er å bo i kommunen vår. Vi vil med utgangspunkt i utredningen om helsehus videreutvikle og samlokalisere legevakt og en del helsetjenester som ikke krever døgnkontinuerlig drift sentralt i kommunen.

God helse gir økt livskvalitet

Kommunen må utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Alle som mottar tjenester i hjemmet, må så langt det er mulig får faste personer å forholde seg til. Venstre vil opprettholde lokal kjøkkendrift ved Skytta og Døli. Mat er viktig både for behandlingstilbudet og livskvaliteten. Kommunen må gi god informasjon om helsetjenestene til innbyggerne, og legge spesiell vekt på å nå ut med informasjon til våre eldre. Våre innbyggere må mobiliseres på nye måter og bli ressurser for hverandre. Ressurser hos ideelle og frivillige organisasjoner må videreutvikles og tas i bruk på nye måter.

Alle skal ha tilgang til et godt helsetilbud. Det viktigste vi gjør er å forebygge sykdom. God helse gir økt livskvalitet.

Inge H. Solli

Ordførerkandidat

Nittedal Venstre