Program: Trygg økonomisk styring sikrer velferden

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Eidsvoll trenger en trygg økonomisk styring, som sikrer velferdstilbud til befolkningen. Her kan du lese mer om hva Venstre vil gjøre med økonomien i Eidsvoll de neste fire årene.

Kommunens ansvar er å tilby innbyggerne velferdstjenester av god kvalitet. De folkevalgte har ansvar for å skape gode velferdstilbud ved må føre en politikk som gir økonomisk handlefrihet på både kort og lang sikt.

Venstre har i sine alternative budsjetter aldri foreslått å innføre eiendomsskatt. Den ble innført i det første budsjettvedtaket etter at Venstre mistet plass i kommunestyret. Til tross for eiendomsskatt har kommunen underskudd på sitt driftsbudsjett.

For å gjenopprette økonomisk handlefrihet kreves stram budsjettstyring, nedbetaling av lån og økt grad av egenfinansiering ved investeringer. Nødvendige ressurser kan frigjøres ved økt bruk av mål- og resultatstyring, samt bruk av anbud. Kommunale virksomheter skal få større råderett over egne ressurser. Venstre vil innføre en overordnet økonomisk plan for graden av gjeld og avsetning av midler i fond; en kommunal handlingsregel. Venstres mål er å fjerne eiendomsskatten uten at det går ut over kvaliteten på kommunens velferdstjenester.

Kunnskapsgrunnlaget for kommunale investeringer må ha høy kvalitet for å sikre at knappe midler brukes riktig.

Venstre vil:

  • Innføre et større bunnfradrag i eiendomsskatten til den er avskaffet, for å sikre en bedre sosial profil
  • Fjerne eiendomsskatten uten at det går ut over kvaliteten på kommunens velferdstjenester
  • Innføre en økonomisk handlingsregel
  • Sette av overskudd på driftsbudsjettet til fond for nødvendige investeringer
  • Prioritere godt og planmessig vedlikehold av kommunal infrastruktur og bygninger foran dyre nyinvesteringer
  • Arbeide for bedre kvalitet i planlegging av nyinvesteringer
  • Sikre en sosial profil i kommunale budsjetter
  • Arbeide for at Eidsvoll følger anbefalte satser for sosialstønad

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027