Politisk retningsvalg

Ole Røed er leder i Skien Venstre og Vibeke Larvoll er førstekandidat ved kommunevalget 2023. Skien Venstre har valgt å melde fra til velgerne at ved dette valget vil partiet søke til sentrum og mot borgerlig side. Her begrunner de Skien Venstres retningsvalg.

Politisk retningsvalg

Skien Venstre hører hjemme i sentrum av politikken. Vår politikk er sosial og liberal; frihet for den enkelte, ansvar for hverandre og fellesskapet.

I dagens regjering ser vi at Ap, med støtte fra de andre sosialistiske partiene, fører en skatte- og næringspolitikk som vi mener gjør det unødvendig vanskelig å starte og eie næringsvirksomhet i Norge, og da særlig kunnskapsbedrifter. Vi må satse på å beholde og utvikle nye norske virksomheter fremover, og da må denne politikken endres.

Videre mener Skien Venstre at virksomheter i offentlig sektor skal ha som mål å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Rettferdig konkurranse sikrer effektiv utnyttelse av ressurser og gir økt velstand. Vi er derfor uenige når disse partiene, nasjonalt og lokalt, både retorisk og i praktisk politikk, vil frata private tilbydere muligheten til å utføre velferdstjenester.

Økt statlig og offentlig kontroll harmonerer ikke med Venstres liberale politikk og grunnsyn, og Skien Venstre ønsker ikke være med på denne utviklingen.

Skien Venstre vil alltid være åpen for konstruktivt samarbeid med andre partier, for å arbeide fram løsninger som møter innbyggernes ulike behov. Men på grunn av den økende ulikheten på sentrale politikkområder, ønsker vi ikke å fortsette det formelle samarbeidet i koalisjonen som ble etablert i forrige kommunestyreperiode, med et sosialistisk flertall.

Valgresultatet vil avgjøre styrkeforholdet mellom partiene og Skien Venstre er forberedt på alenegang.

Dersom Skien Venstre nå i stedet etablerer et samarbeid med sentrumspartiene og/eller Høyre, mener vi at Venstres politikk om mer vern av miljø/klima/natur og for bekjempelse av fattigdom og utenforskap vil være et viktig bidrag inn i en slik koalisjon.

For øvrig vil synet på viktige politikkområder som skole, helse- og omsorg, herunder human ruspolitikk, og arbeidsplassutvikling være viktig for oss.

Ole Røed,
Leder Skien Venstre

Vibeke Larvoll
1.-kandidat, Skien Venstre