Vi må utrydde barnefattigdommen

Foto:Pixabay

FNs barnekonvensjons artikkel 27 lyder: Alle barn har rett til å ha god nok levestandard, slik at de kan utvikle seg og ha en meningsfull hverdag. Dessverre lever vi ikke opp til dette i Bærum, og barnefattigdom er et økende problem. Det rammer et stort antall barn, hardt og brutalt.

Frank Roland, Fornebu
kommunestyrerepresentant og 5.-kandidat Bærum Venstre

Justert for lokale lavinntektsgrenser er andelen barn som lever i vedvarende lavinntekt i Bærum hele 12,5 prosent. I 2020 utgjorde det 3.305 barn, og tallet er høyere i 2023. Det betyr at mer enn hvert tiende barn, eller i gjennomsnitt to til tre elever i hvert klasserom, vokser opp i en familie med konstant dårlig råd.

Barnefattigdom kjennetegnes ofte ved at barna har enslige forsørgere, har innvandrerbakgrunn og at de er i familier der hovedinntektstager har lav utdanning og lav yrkestilknytning (Bufdir 2023). Det er en kjensgjerning at ustabile boforhold og foreldre uten arbeid gir dårligere helse, dårligere skoleprestasjoner, økt utenforskap og lavere levealder.

Mange barnefamilier som lever på sosialhjelp, har ikke har råd til mat, klær eller fritidsaktiviteter, ifølge Røde Kors-rapporten «Til barnets beste» (2023). Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall sosialhjelpsmottagere i Norge gått opp med nesten 10 prosent fra 2021 til 2022.

Handling gir resultater

NAV Bærum og Bærum kommunes samarbeidsprosjekt «Barn bor bra i Bærum» er et strålende eksempel på at målrettet handling gir resultater. Prosjektet med å gi Startlån til utsatte barnefamilier som ikke kvalifiserer til Startlån etter vanlige regler, er vellykket og må utvides.

I tillegg er det interessant å se de mange positive, direkte og indirekte folkehelseeffektene tiltaket skaper: Å eie selv gjør noe med selvfølelsen og identiteten i en familie. Barna får en tryggere og mer stabil hverdag, det er lettere for barna å ta med venner hjem, og det er mer motiverende å jobbe når man eier selv.

Venstre ønsker en felles handlingsplan med en fast sluttdato for å få lavinntektsfamilier ut av fattigdom.

Egen bolig og å få foreldrene i jobb er grunnleggende tiltak i en slik plan. Ingen barn skal måtte fryse, gå sultne til sengs eller utestenges fra fritidsaktiviteter i 2023 på grunn av fattigdom. Det kan ta tid å få foreldre i jobb – og i mellomtiden er det viktig at familien får en økonomi de kan leve av, og at barna får delta på vanlige fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

Vi trenger helhetlige planer

Venstre vil jobbe for at både nasjonale og lokale myndigheter lager helhetlige og langsiktige planer som bidrar til å forebygge konsekvenser av lavinntekt for barn, samtidig som vi må stoppe den negative utviklingen der stadig flere barnefamilier havner under lavinntektsgrensen.

Bærum Venstre mener at Bærum som en av Norges aller rikeste kommuner må ha ambisjon om å være den første kommunen i Norge som utrydder barnefattigdommen.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 24. august 2023