Kvinnherad treng eit sterkt Venstre

Kvinnherads ordførarkandidat: Kent Are K. Petterson

– Naturen og kommunen treng Venstre

Kvinnherad har mykje å by på. Turisme og flott natur. Landbruk og gründerverksemd. Kanskje ein ordførar frå Venstre?

Vi har mykje å vere stolte av i Kvinnherad og Vestland. Så kvifor treng Kvinnherad og Vestland eit sterkt Venstre?

For det fyrste treng begge stadar politikarar som ynskjer å ta vare på den flotte naturen. Som vil legge til rette for ferdsel og turisme utan at ein bygger ned meir enn naudsynt. Politikarar som er villige til å ta vare på natur for å gje lokalbefolkninga gode opplevingar. Som er villige til å gje neste generasjon dei moglegheitene vi har hatt. Som aller mest ser at naturen har ein eigenverdi som vi ikkje skal øydelegge.

Kommunen vår treng politikarar som er opptatt av å gje borna våre best moglege skular og barnehagar, med motiverte lærarar og gode rammer for leik og læring. Som ser verdien av eit sterkt kulturliv. Som ynskjer å legge til rette for at frivilligheita har gode vilkår og kan utvikle seg vidare i det enormt viktige arbeidet som blir gjort av lag og organisasjonar i bygdene våre.

Små og store bedrifter treng å kunne spele på lag med kommunen sin. Venstre er partiet for gründerar, små og mellomstore bedrifter. Kvinnherad har ei mengd spanande bedrifter som treng gode vilkår for å kunne halde fram og gje bygdene våre viktige jobbar. Vi har eit landbruk som står midt i ei omstilling. Det trengs politikarar som ser dette og som legg til rette for bedrifter som ynskjer å utvikle seg vidare i tråd med det grøne skiftet

Kent Are Kjørsvik Petterson

Ordførarkandidat for Kvinnherad Venstre