Program: Eidsvoll skal være et godt sted å leve – hele livet

Foto: Per Christensen

Hva bør gjøres med helse- og omsorgstjenestene i Eidsvoll fremover? Her kan du lese hva Venstre mener.

Det kommunale helsetilbudet må være organisert nærmest mulig de som trenger tjenestene, både for å kunne oppdage omsorgssvikt og for at omsorgen skal bli utført mest mulig i samsvar med den enkeltes ønsker. Det er viktig at de ansatte har mulighet til oppfølgning over tid. Den gode omsorgstjenesten må derfor bygge på en balanse mellom institusjonsbaserte spesialisttjenester og pleie, og en nærmiljøbasert omsorg.

Funksjonshemmede skal ha samme muligheter til deltakelse i samfunnslivet som funksjonsfriske.

Innbyggerne i Eidsvoll har en dårligere folkehelse enn i mange andre kommuner. Venstre mener at det er viktig å satse bredt på forebyggende lavterskeltilbud.

Alle har rett til en verdig alderdom. Syke- og aldershjem skal gi et tilbud tilpasset individuelle behov. En verdig alderdom betyr også økonomisk trygghet, og at det offentlige tar ansvar for pleie- og omsorgsbehov. Alle må få oppleve en alderdom i samsvar med fysiske og psykiske evner. Ingen skal ufrivillig overlates til ensomhet eller passivitet.

En økende andel av befolkningen sliter økonomisk. Økte renter og priser har bidratt til at mange familier sliter med å få hverdagen til å gå opp. Det får konsekvenser, både for barns oppvekstvilkår og muligheten for deltakelse i samfunnet. Å hindre utenforskap er å bygge et bedre og tryggere lokalsamfunn for alle.

Eidsvoll må sikre kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgstjenesten. Detten gjøres best ved å tilby hele, faste stillinger. Dermed kan også kommunens utgifter til vikarbruk reduseres.

Venstre vil:

  • Styrke tilbudet til de sykeste pasientene.
  • Styrke hjemmetjenesten slik at flere som ønsker det kan bo hjemme
  • Innføre fritt brukervalg for pleie- og omsorgstjenester
  • At Eidsvoll skal være i forkant i bruk av velferdsteknologi
  • Støtte opp under Frisklivssentralen som et viktig forebyggende tiltak
  • Sikre enkeltrom for langtidspasienter ved sykehjem
  • Utnytte samarbeid med private tilbydere ved heldøgnsomsorg
  • At flest mulig stillinger i helse- og omsorgstjenesten er faste og på heltid
  • Redusere bruken av vikarer i helse- og omsorgstjenesten

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027