Omsorgsboliger i Melum

Skien Venstre vil videreutvikle en omsorgstrapp for å møte eldres behov for tilrettelagt bolig og omsorg etterhvert som behovet endres. Dvs det må være flere trinn i kommunens botilbud. Signy Gjærum skriver om dette i TA 26.08.23. Det er også viktig å ha i minne at hjemmet er en arbeidsplass for hjemmetjenesten og skal fungere godt som hjem og arbeidsplass. Skal flere bo hjemme lenger, blir det også viktig å hensynta og bidra overfor pårørende. Vi burde hatt nærsykehjem som senter for eldre og dere pårørende! Melum kunne med fordel blitt en pilot på dette området.

Omsorgsboliger i Melum

Skien Venstre vil jobbe for mer varierte botilbud for eldre. Vi vil videreutvikle en «omsorgstrapp» for å svare opp behov etterhvert som de oppstår.

Vi har ikke spesifikt programfestet omsorgsboliger i Melum. Men det Melum ønsker å utvikle, slik det ble lagt fram på et lokalutvalgsmøte nylig, virker til å være nettopp det som SkienVenstre i dag ser som en missing link i omsorgstrappa, det tredje trinnet.

Første trinn: Hjemmeboende med hjemmetjenester .
Andre trinn: Alderstilpassede, samlokaliserte leiligheter uten bemanning og tilsyn. Ville bygdefolk flyttet dit?
Tredje trinn: Som nå mangler og er det vi oppfatter Melum ønsker: Tilrettelagte omsorgsboliger med delvis bemanning og nærhet til institusjon
Fjerde trinn: Dagens sykehjem med avlastningsplasser og dagopphold og også utviklet som et senter for tjenester i nærområdet.

Melum bo og servicesenter ble bygget for 40 år siden som et « nærsykehjem» med 6 leiligheter. Svært godt planlagt. Etter ombygginger og for å møte endrede behov fungerer sykehjemmet annerledes i dag.

Melumfolk fikk for flere år siden gehør for en planskisse , inneholdende bl a omsorgsboliger, tegnet av Børve og Borchsenius. Og det ble i kommunen fattet vedtak som ba om nærmere utredning. Det ble senere administrativt frarådet og administrativ innstilling ble politisk tatt til følge. Slik at prosessen stoppet opp i 2020. Har siden ligget i skuffen.

Torbjørn Steinhaug oppsummerte prosessen i et leserinnlegg i Varden 25.04.20 og kommenterte det som «Merkelig saksbehandling”

Men tiden har gått og det i favør av planer som dette.

Melum har nå et godt utgangspunkt. Det er større forståelse for behovet for tilrettelagte omsorgsboliger med delvis bemanning og nært til institusjon, som et mellomnivå mellom hjem og institusjon. Det foreligger en skisse for mulig løsning. Og det er tilgang på godt beliggende tomt.

Dette kan gå veien for utvikling av botilbud knyttet til Melum bo- og servicesenter!

Skien Venstre vil tverrpolitisk jobbe for det. Det er en logisk sammenheng i det å ha tilbud i vår kommune både for sentrum og for distrikt.

Signy Gjærum
4. plass på Skien Venstres liste