Program: En trygg barndom og ungdom i Eidsvoll

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Hva vil Venstre gjøre for oppvekstvilkårene til barn og unge i Eidsvoll? Det kan du lese mer om her.

En god barndom varer livet ut. Å sikre en god barndom for alle er det viktigste for å skape et bedre samfunn. Et godt nettverk rundt barn og unge kan sikre inkludering og motvirke utenforskap og ensomhet.

Frivillige lag og foreninger representerer en viktig dimensjon i barn og unges liv, utenfor familien og skolen. Kommunen må legge til rette for å støtte det frivillige barne- og ungdomsarbeidet.

Barneskolen gir et grunnlag som har betydning for resten av livet. Dyktige og faglig oppdaterte lærere er nøkkelen. I dag foregår en fjerdedel av undervisningstimene i grunnskolen uten en utdannet lærer til stede. Eidsvoll må rekruttere og beholde utdannede lærere, og de må få tid og ressurser til å gjøre den viktigste jobben – å undervise. Det må utvikles gode læringsmiljø, og skolene må få oppdaterte læremidler. Skolene må også sikres andre faglig kvalifiserte personer, som helsesøster, og miljøarbeidere for å få et trygt og godt skolemiljø.

Eidsvoll kommune bruker mye ressurser på spesialundervisning i grunnskolen. Tidlig innsats overfor barn med lærevansker eller andre utfordringer vil gi både bedre læringsutbytte for elevene og bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Barnevernet og forebyggende instanser må ha nok ressurser til at barn og familier i vanskelige situasjoner får rask hjelp.

Veksten i elevtallet i Sørbygda er en utfordring. Flere skoler er for små og brakker brukes som midlertidig løsning. Det er nødvendig å bygge ut nok skoleplasser, slik at man unngår overfylte skoler og bruk av midlertidige løsninger.

Venstre vil:

 • Vurdere skolegrensene for å utnytte kapasiteten ved dagens skoler bedre
 • Opprettholde Feiring skole
 • Gi lærere gode tilbud om kompetanseheving
 • Fremme tiltak for å bedre lærernes arbeidsmiljø
 • Utarbeide en strategi for å rekruttere flere kompetente lærere
 • Ha flere miljøarbeidere og andre ansatte med sosialfaglig kompetanse på alle skoler
 • Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonstilbudet for ungdom
 • Gi skolene ressurser til å tilby oppdaterte digitale og fysiske læremidler til elevene
 • Sikre skolene pedagogisk frihet, herunder vurdering av leksefri skole
 • Styrke og utvide tilbudet ved Ung Fritid
 • Legge bedre til rette for selvorganiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter for barn og unge
 • Øke antallet lærlingeplasser i kommunen
 • Stille krav om lærlingeplasser i kommunale anbud
 • Styrke barnevernet
 • Styrke tilsynet med fosterbarn
 • Begrense veksten i SFO-prisene
 • Gi rabattert SFO-tilbud til lavinntektsfamilier

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027