En skole rigget for fremtiden, ikke rigget for eventyr

Frogn Venstre vil prioritere skole slik at både lærere og elever får økt motivasjon. , Foto: Lene Imbsen

Frognskolen har kapasitet til 2400 elever. Denne høsten har vi 1635 elever i Frognskolen. 3 av våre 5 barneskoler har kun èn klasse på førstetrinn, og ut ifra det vi vet om befolkningen vår vil det være enda færre førsteklassinger neste år. Dette er ikke unikt for Frogn, reduksjon i barnetall er en nasjonal trend.

Reduksjon i barnetall har konsekvenser for undervisningstilbudet og for hvilke tilleggsfunksjoner vi kan ha i skolen. Skoledrift er stykkprisfinansiert fra staten. Frogn Venstre vil bruke mer av de pengene vi får fra staten på innholdet i utdanningen og mindre på drift av skolebygninger. Vi vil tilpasse skolestrukturen til det antallet barn vi faktisk har og forventer å få. Vi vil styrke innholdet i skolen. Det er det som er å prioritere skole.

Kostnadene til drift av skolebygningene er omtrent konstant, så når vi har færre barn og får mindre penger fra staten til skoledrift, må innsparingene tas fra undervisningstilbudet. Det betyr at ressurser til undervisningen allerede er skåret til benet, og laget rundt lærerne og elevene er sterkt redusert. Vi har i år for eksempel 3,3 årsverk sosiallærerfunksjon fordelt på 5 barneskoler og 2 ungdomskoler. Dette er for dårlig.

Likevel vil et flertall i kommunestyret, med SV, Høyre og FrP i spissen, opprettholde antall skoler i kommunen. Alle tre går nå til valg på mer kvalitet og mer ressurser i skolen, men de sier ingenting om hvor de da skal hente pengene fra. Kanskje disse partiene snart kan fortelle oss andre hvor den hemmelige pengesekken ligger?

Venstre sitt mål er at alle elever skal møte en kvalifisert lærer og at lærerne skal ha tid til å skape en spennende og motiverende skole. Elevene skal møte et lag av både lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de stoler på slik at læreren kan konsentrere seg om det den er best på: undervisning.

Det er å styrke innholdet i skolen som er å prioritere skole.

For å få til dette må vi fylle opp skolene våre. Nå. Vi har ikke tid til å vente på utbygging, som kan ta mange år før folk begynner å flytte inn, og enda lengre tid før det vil øke elevtallet på skolene. I SSB´s befolkningsfremskrivninger er vedtatte utbyggingsplaner inkludert i beregningen.

Som følge av at utredningsprosessen rundt hvordan skolestrukturen skal tilpasses fremtidens behov ble stanset av flertallet, har nå kommunedirektøren tatt andre grep. I HOK 29/8 skal vi behandle ny skoleforskrift, med nye skolegrenser, og han har igjen innført utjevningsområder.

Tiltakene som kommunedirektøren foreslår vil avhjelpe situasjonen i Frognskolen noe, men er som brannslukking å regne. De vil på ingen måte fjerne det grunnleggende problemet med dagens skolestruktur.

Innbyggerne i Frogn skal være helt trygge på at ved en endring av skolestruktur skal hver krone vi sparer på drift av skolebygg gå til innholdet i skolen og barnas undervisningstilbud. Det er barnas undervisningstilbud som er det aller, aller viktigste.