Forvirringer i næringspolitikken

24. august deltok vår 11. kandidat Petter Vatn på et valgmøte om næringsutvikling og næringspolitikk. Dette er oppsummeringen hans:

Torsdag morgen ble det arrangert valgmøte om næringsutvikling og næringspolitikk på Kuben i regi av Thams Innovasjon. Næringslivet, alle partier , og andre med interesse for næringspolitikk var invitert.
Selv dro jeg dit for å gi en tre minutters presentasjon av Venstres næringspolitikk. Siden jeg ikke er noe spesielt aktiv politiker, og aldri har vært med på lignende politiske arrangementer før, var det interessant å observere hvordan valgkamp arter seg.

Min presentasjon kom til slutt, og jeg ble fort klar over at det jeg skulle presentere som Venstres politikk også hadde full støtte i de andre partiene. Alle partier var klare på at de var for en videre satsing og utvikling av Orkland som næringskommune nummer en i Trøndelag. Det viste seg også at ingen var for å bygge ut vindparker i Orkland, inkludert de partiene som tidligere har kjempet for dette. Alle var også imot eiendomsskatt, innbefattet de partier som tradisjonelt er for dette. Alle talte varmt om det grønne skiftet, om viktighet av å ivareta natur og klima i næringsutviklingen.

Batterifabrikk ble naturlig nok et tema. Partiene ble utfordret på om de var for eller mot batterifabrikken slik situasjonen står i dag med de uavklarte miljøutfordringene. Venstre og flere av de andre partiene var positive til konseptet, men vil avvente den endelige beslutningen til man får alle kortene på bordet for hvordan de påpekte miljøutfordringene i prosjektet skal løses (jamfør også Statsforvalterens innsigelser). Flere av de ledende partiene i kommunen, som minutter tidligere hadde talt så varmt om hensynet til miljø og klimautfordringer i næringspolitikken, tilkjennega nå at de allerede hadde bestemt seg for batterifabrikk (og dermed ikke trengte å få løsninger på miljøutfordringene på bordet først). Dette er mange av de samme partiene som også ivrer for en lavere terskel på andre utbygginger i orklandsnaturen og/eller ivrer for å utrydde de rovdyrene som eventuelt måtte befinne seg der.
Interessant nok ble havbruksnæringen påpekt som en av de viktigste næringene i fremtidens Norge. Dette mente også de partiene hvis moderpartier ønsket å påføre næringen opp mot 50% ekstra beskatning tidligere i år og dermed ville ha undergravd havbruksnæringens konkurransedyktighet.

Det er ikke bare enkelt å være velger og sortere ut hva partiene egentlig står for i disse valgkamptider!