Fem grunner til å stemme Venstre i Karmøy

Fra Venstre: Magnar Jordåen, Asbjørn Eik-Nes, Christian Finnseth, Ole-Gustav Nordheim, Bjarte Espeland Horpestad, Venstre

Karmøy skal være en god og grønn kommune, der det er godt å vokse opp, bo og bli gammel. Venstre satser på skolen, tar vare på naturen og vil gjøre det enklere for gründere og bedrifter i kommunen.

– Vi bygger politikken vår på ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Det skal være attraktivt å bo og arbeide i hele kommunen. Venstre vil at Karmøy skal være et miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativt fylke hvor alle får gode muligheter til å lykkes, sier Karmøy Venstre sin Ordførerkandidat, Bjarte Espeland Horpestad.

Les også: Karmøy Venstre sitt valgprogram 2023-2027

 

1. Vern av lokal natur og nei til omkjøringsveien

Venstre sier nei til omkjøringsveien, og vil stanse naturtapet i Karmøy

Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

 

2. En skole som fremmer motivasjon

Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere. Skolen skal fremme demokrati, kritisk tenkning og samfunnsdeltakelse. Men mange elever mister lysten til å lære og mange lærere slutter i jobben. Det skyldes blant annet dårlig lønn, lite fleksibilitet og mye byråkrati.

Venstre vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil gi mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag.

Vi vil gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom å tilby flere karrieremuligheter og bedre lønnsbetingelser. Vi vil også styrke støttepersonellet i skolen, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer.

Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring.

 

3. En næringsvennlig kommune

Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

Små bedrifter er viktige for Norge. De gir arbeid til over en million mennesker og bidrar til verdiskaping og velferd. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen.

Vi vil kutte unødvendige regler og skjemaer, og gi bedriftene en fast kontaktperson i kommunen. Vi vil også at lover og forskrifter som påvirker næringslivet skal utløpe automatisk hvis de ikke fornyes.

Slik vil vi redusere byråkratiet og skape en mer serviceinnstilt kommune.

 

4. Omsorg for de minste

Venstre vil ha en barnehage der alle barn får være med, og hvor alle barn blir sett tidlig. Nok barnehageplasser i nærheten av der folk bor er viktig for å få hverdagen til å gå opp.

For Venstre er det viktig å prioritere ressurser til barnehagene. De første årene i et barns liv er viktig for utviklingen til barnet.

Venstre ønsker et mer fleksibelt barnehageopptak med garantert barnehageplass etter endt permisjon, slik at foreldre ikke trenger å ta ulønnet permisjon.

 

5. Helse og omsorg for framtiden

Venstre er opptatt av frihet og nærhet i helsetilbudet. Retten til et trygt og nært helsetilbud av god kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet til å delta i samfunnet.

Vi vil gi alle bedre tilgang på gode og nære helsetjenester.

En kompetent fastlege som følger pasientene over tid, er det beste for pasienten. Det må sikres god tilgang på fastleger i hele landet. I dag er det gratis å gå til fastlegen for personer under 16 år. Vi vil utvide dette tilbudet til 18 år slik at vi reduserer antall unge som vegrer seg for å gå til legen fordi de ikke har egen inntekt.

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det vil vi legge til rette for blant annet gjennom økt utvikling og bruk av velferdsteknologi. I møte med flere eldre vil vi jobbe for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunen.

Venstre vil at det bygges sykehjemsplasser i hele kommunen, også på fastlandet. Det er også viktig å øke grunnbemanningen, slik at brukere og ansatte får det bedre.

 

Les også: Seks gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget