Nå er det på tide å sette skole og oppvekst først

Gjerdrum Venstre har, siden vi publiserte vårt program i mai, sagt at vi har én hovedprioritet for neste kommunestyreperiode: skole og oppvekst.

Venstre vil at Gjerdrum kommune skal ha høye ambisjoner som skoleeier. Det viktigste må komme først: å gi den enkelte elev best mulig kunnskap, motivasjon og tro på egne evner og muligheter. På den måten kan vi bidra til at alle får en god start i livet.

Politikk handler om å løse utfordringer. Utviklingen i de senere årene har lært oss at vi som kommune har en del utfordringer på skole- og oppvekstområdet. Vi trenger et løft for skolene i Gjerdrum, spesielt på barnetrinnet.

Dette er begrunnelsen for punktene vi vil gjennomføre:

  • Sikre at det til enhver tid skal finnes et godt barnehagetilbud for alle barn i Gjerdrum, et godt lokalt kompetansemiljø i barnehagene, samt en god balanse og likeverdige rammebetingelser mellom kommunale og private barnehager.

Barnehagen er essensiell for startfasen av livet. FHIs oppvekstprofil viser at Gjerdrum ligger dårligere an enn fylket og landet forøvrig med tanke på bemanning i barnehagene. Derfor vil vi sikre et godt lokalt kompetansemiljø, slik at vi får best mulig ansatte. Venstre ønsker også private alternativer velkommen – disse er essensielle for at kommunen klarer å nå barnehagedekningen, og må behandles på lik linje som de offentlige tilbudene.


  • Gi skolene høyeste prioritet i de årlige budsjettene og gi lærerne bedre lønns- og arbeidsvilkår for å drive kunnskapsformidling og klasseledelse med høy kvalitet. Det skal være attraktivt å være lærer i Gjerdrum.

I Kommunebarometeret skårer Gjerdrum særlig lavt på antallet kvalifiserte lærere på barnetrinnet. Hovedgrunnen er at Gjerdrum ikke klarer å tiltrekke seg nok kvalifisert personale. Venstre tror at en styrking av lønns- og arbeidsvilkår for lærerne er essensielt mtp rekruttering. Slik vi oppfatter lærerorganisasjonene mener også disse at dette er en del av veien som må gås opp for å nå målet. Vi må satse mer på lærerne. Dette er helt nødvendig for å styrke elevenes læringsutbytte, motvirke utenforskap og redusere sykefraværet i skolen. Skolene må også få høyeste prioritet i kommunebudsjettene for å ha spillerom til å gjennomføre tiltak som gjør de best mulig.


  • Styrke skolehelsetjenesten som et viktig tiltak for å lykkes bedre med forebygging og tidlig innsats mot mobbing, psykiske lidelser og depresjon blant barn og ungdom.

Oppvekstprofilen viser at barn og unge i Gjerdrum opplever å bli mobbet på skolen, og har en lav grad av tilfredshet med livet. Andre datagrunnlag, som Ungdataundersøkelsen, bekrefter denne tendensen. Det viktigste vi politikere kan gjøre for å gi barn og unge et bedre psykososialt miljø, utover å prioritere skole, er å styrke skolehelsetjenesten. Helsesykepleiere og andre er ekstremt viktige mtp å plukke opp barn og unge som sliter, og gi de verktøy til å lykkes med å få det bedre.


  • Sørge for et godt SFO-tilbud: Vi vil at SFO skal være et godt sted å være med tilrettelagte aktiviteter. Dette gjør vi gjennom å sikre bedre rammer for SFO i budsjettprosessen og sette krav til kvalitet og aktivitet.

SFO er en elementær del av barns trivsel etter skolen, og mye godt for både barns skole- og psykososiale miljø skjer her. Derfor må SFO prioriteres både økonomisk og innholdsmessig.


  • Opprettholde de gode og viktige trafikksikringstiltakene på Ask.

For mange skolebarn er disse trafikksikringstiltakene en ekstra trygghet på vei mot skolen i et trafikkert miljø. Venstre vil jobbe for å opprettholde dette, og ønsker velkommen konkrete tiltak som kan bidra til å gjøre trafikksikkerheten enda bedre.


  • Utrede muligheten for å bygge ny storskole for barnetrinnet på oppvekstjordet ved Ask sentrum. Et større kompetansemiljø på barnetrinnet, innenfor mer moderne rammer, vil bidra positivt til å høyne kvaliteten på undervisningen og sikre et mer robust fagmiljø.

Gjerdrum Venstre vil snu de steinene vi kan for å bedre kvaliteten i Gjerdrumskolen. Da KAN det være fordeler ved stordrift i skolen, og det KAN være en løsning å tenke nytt rundt skolestruktur i Gjerdrum for å øke kvaliteten under ett. Vi ønsker derfor kunnskap om dette velkommen. Når kunnskapen foreligger må det tas en helhetsvurdering av hva som gagner elever og befolkningen for øvrig mest, i lys av både kvalitet, men også ulike faktorer som nærhet, trivsel, reguleringsplaner som kan gi økt elevtall mm. Vi kommer ikke til å innta et prinsipielt standpunkt før kunnskapen foreligger.


  • Realisere et helhetlig oppvekstområde som åpner for effektiv sambruk av idrettsanlegg, flerbrukshall og ny svømmehall, som innebærer frigjøring av kommunal grunn for salg – et viktig bidrag til å finansiere ny skole og svømmehall, samt utløse en ny fase i utviklingen av Ask sentrum.

Uavhengig av skolestruktur og antall barneskoler må Gjerdrum barneskole ha nye lokaler, slik det har vært tenkt i en lengre periode. Det er videre fornuftig å basere seg på eksisterende infrastruktur, både ved bygging av dette, flerbrukshall og ny svømmehall. Venstre ser det som utelukkende positivt om flere aktiviteter for barn og unge kan ligge i nærheten av hverandre. Idrettslaget er en svært viktig leverandør av aktiviteter for barn og unge, og det å ønske disse enda bedre og sentrale lokaliteter er god oppvekstpolitikk.


Du finner hele vårt program her.