Vi har holdt våre løfter

Eirik og Wenche er Venstres toppkandidater ved høstens kommunevalg., Foto: Bærum Venstre

I 2019 gikk Venstre til valg på å ta vare på naturen og landbruksarealene i Bærum. Vi har holdt våre løfter og gjennomført den største endringen i Bærums arealbruk siden 1945.

Eirik Bøe og Wenche Steen, kommunestyrerepresentanter og 1.- og 2.-kandidat Bærum Venstre

Venstre registrerer en stadig strøm av valgløfter fra andre partier, fulgt av ulike uforpliktende formuleringer.

I 2019 gikk Venstre til valg på å ta vare på naturen og landbruksarealene i Bærum. Vi har holdt våre løfter og gjennomført den største endringen i Bærums arealbruk siden 1945. Venstre ønsker fornyet tillit for å videreføre en forutsigbar, transparent og helhetlig politikk for å ta vare på naturen og alle Bærums verdifulle arealer.

Vi skaper brede politiske flertall

Vi har i denne perioden vist hvordan vi kan skape brede politiske flertall for en fremtidsrettet arealpolitikk i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Venstre er utålmodig etter å videreføre arbeidet og ta Bærum fremover.

Kommuneplanens arealdel ble enstemmig vedtatt uten at nye urørte naturområder eller landbruksarealer ble omregulert til bolig eller næring. Det sto ikke på forsøkene. Hundrevis av forslag ble avvist, og arealplanen ble er for første gang vedtatt med tilbakeføring av boligareal tilbake til landbruk, 500 dekar. Dette er helt i tråd med det Venstre gikk til valg på. Det var et stort behov for å revidere gjeldende kommuneplan fra 2018, som la opp til nedbygging av landbruksarealer og fortetting utenfor knutepunktene.

Vi har hørt festtalene om vern av natur og matjord i årevis, men det var først med Venstre i posisjon at de ble gjennomført.

Festtalenes tid er ikke helt forbi, men vi begynner å se konturene av en bred politisk enighet om Venstres linje i planpolitikken; vern av natur og småhusområdene, ingen utbygging av matjord og konsentrert utbygging i knutepunktene, Sandvika, Høvik, Lysaker og Fornebu.

Det har også vært en innskjerping av dispensasjonspraksisen. Antall dispensasjoner fra gjeldende kommuneplan er halvert i perioden. Det betyr at det fortsatt er mulig å klage på vedtak og få medhold, men det viser samtidig at planutvalget i mye større grad har fulgt kommunestyrets vedtatte planer. Det gir alle naboer større forutsigbarhet.

Demper presset på naturen

Oppslutningen om E18-aksen er klok og fremtidsrettet. Her kan vi reparere tidligere feil med en ny E18, omgitt av bolig og næring som skjermer for støv og støy. Dette demper presset på småhusområdene, med deres natur og bokvaliteter, kulturminner og grønne korridorer.

Småhusområdene krever styring. I denne perioden har vi derfor startet opp arbeidet med å regulere småhusområdene i Bærum, som for eksempel Malurtåsen på Stabekk. Forutsigbarheten for naboer på Malurtåsen har vært dårlig. En svak reguleringsplan i kombinasjon med dispensasjoner og uklar politikk har preget området. Innbyggerne i småhusområdene fortjener mer forutsigbarhet. Det handler både om å finne de områdene som egner seg for utbygging, men samtidig treffe godt der det er behov for begrensninger.

Våre valgløfter fornyes. Vi vil fortsatt jobbe for å ta vare på naturen i Bærum. Vi vil verne 30 prosent av Bærums areal, tilbakeføre naturområder både på land og i Oslofjorden, ha varig vern av Lysakerelven og Tanumplatået samt forsere arbeidet med bekkeåpninger.

Venstre er ikke et parti for festtaler. Vi går til valg på konkrete løfter som vi holder, slik vil vi ta Bærum fremover.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 30. august 2023