Program: Et Eidsvoll for alle

Foto: Knut Bakkehaug

Her kan du lese mer om Venstres mål; at Eidsvoll skal være en trygg og inkluderende kommune å bo i.

Alle innbyggere i Eidsvoll skal føle seg inkluderte og likeverdige, uavhengig av legning, seksualitet, kjønn, religion, alder og identitet. Et mangfoldig samfunn beriker livene til innbyggerne, og vil styrke arbeidet mot alle former for rasisme og diskriminering.

Eidsvoll trenger en gjennomtenkt minoritetspolitikk som tar opp forholdet mellom kulturelle minoriteter og majoritetskulturen. Et bidrag for å fremme gjensidig toleranse og respekt er å styrke kunnskapen om ulike kulturer. For at nye medborgere skal kunne ta del i samfunnslivet på lik linje med andre, må kunnskapen om Norge, kultur og språk styrkes. Å beherske språket er en forutsetning for å fungere i det norske samfunnet. Venstre vil styrke erkjennelsen av at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og vil motarbeide rasisme og fremmedfrykt.

Venstre vil:

  • Støtte tiltak som bygger broer mellom ulike grupper
  • Legge til rette for gode møteplasser mellom nyankomne flyktninger og lokalsamfunnet
  • Jobbe for å skape større trygghet for minoriteter og redusere diskriming på bakgrunn av etnisitet, hudfarge, kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitet og funksjonsevne.
  • Ha som mål at ansatte i kultur, oppvekst, helse og velferd får tilbud om kurs om kjønn, seksualitet, identitet og normer
  • Sørge for at barn i kommunen lærer om likeverd, menneskerettigheter, mangfold og antidiskriminering så tidlig som mulig
  • Støtte opp om videre felles norskopplæring for kommunene på Øvre
  • Romerike
  • Takke ja til framtidige anmodninger fra IMDI om å bosette flyktninger i Eidsvoll

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027