Grunnskolene må få skolebibliotekar hver dag

Vi støttar prioriteringa av biblioteka i den nye regjeringsplattformen., Foto: Are Kvistad

Det er på tide at vi politikere lytter mer til både elever, lærere, bibliotekarer, foreldre og forskningen og sikrer flere ressurser til skolebibliotekene.

Wenche Steen (gruppeleder og 2. kandidat og Øystein Goksøyr (hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og 3. kandidat)

Saken om kutt i skolebibliotekarenes stillingsbrøk i Bærum har engasjert enormt. For vår del har innleggene fra elev Nora Must på Høvik Verk skole gjort størst inntrykk. I januar i år skrev hun i Budstikka: «Bibliotekaren vår, Unn, er nesten aldri på biblioteket mer, så det er sjeldent vi får lånt bøker.» «Nå leser hun bare for første til tredje trinn. Og selv om man kanskje tenker at fjerde til syvende trinn er for store for det, så er det helt feil. Jeg tror ikke jeg er den eneste som savner det.»

Lærer og student Nina Lunde Solberg ved Høvik Verk skole skrev i Budstikka i juni om «Leselysten på ville veier». Hun har med utgangspunkt i spørsmål i Pisa-undersøkelsen gjennomført en spørreundersøkelse blant elever på mellomtrinnet.

Skolebibliotekaren troner øverst

78 prosent av de 140 elevsvarene rapporterer at de ikke leser i det hele tatt, eller at de leser 30 minutter eller mindre hver dag: «Lesemotivasjon ser ut til å være høyest på 5. trinn, men daler med økende alder. Mine funn viser også sammenheng mellom hvor hyppig elevene er på skolebiblioteket og lystlesing. Ikke overraskende melder elevene at skolebibliotekar troner øverst over personer som gir tips til litteratur, mens lærerne havner på fjerdeplass».

Solberg skriver at det er en markant nedgang i norske tiåringers leseferdigheter, ifølge PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Norske elever oppgir lavest leseglede blant alle de 65 landene i undersøkelsen. Vi som folkevalgte, kan ikke lenger overse alle disse vektige innspillene. Det er på tide at vi politikere lytter mer til både elever, lærere, bibliotekarer, foreldre og forskningen og sikrer flere ressurser til skolebibliotekene.

Bærum Venstre vil derfor i løpet av den neste kommunestyreperioden fremme forslag om å øke og øremerke bevilgningene slik at alle grunnskoler i Bærum er bemannet med én skolebibliotekar hver skoledag i skoletiden. Vi håper alle partiene kan samle seg om dette.

Innlegget sto på trykk 31. august 2023