Venstre utfordrer Regjeringen – nye ideer til flomforebyggende tiltak i Øvre Eiker

Det er smartere og billigere å bruke penger på forebyggende overvannstiltak, enn å dimensjonere lange overvannsledninger for å kunne ta imot de stadig kraftigere regnskyllene som kommer. Derfor mener vi i Øvre Eiker Venstre at kommunen må gis mulighet til å bruke vann-og avløpsavgiften til overvannstiltak. Eksempler på overvannstiltak som virker flomdempende, og samtidig utgjør trivselsementer, er for eksempel åpne dammer og bekker. Å planlegge og tilrettelegge for naturbaserte løsninger kan både være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og gi positive effekter for naturmiljø og helse.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (til venstre) var 30.august på befaring ved Drammenselva i Hokksund sammen med ordførerkandidat for Venstre i Øvre Eiker, Julie Vaage, og 2.kandidat Geirr Karlsen

I dag har ikke kommunene mulighet til å bruke vann- og avløpsavgiften til forebyggende tiltak, men dette vil Venstre endre på.

Øvre Eiker Venstre fikk besøk av stortingsrepresentant Alfred Bjørlo onsdag 30. August. Han var interessert i sjøl å se flommen og følgene av denne. Vi møtte Bjørlo i Hokksund og fikk fortalt om hvordan flommen rammer her i Øvre Eiker. Han var, i likhet med oss, opptatt av at staten må stille mer opp for kommuner som rammes av flom. Vi snakket også om hvordan vi i framtida bør jobbe mer med forebygging. Vi må tenke nytt og smart! Vi kan for eksempel også se til Danmark og danskene som allerede har høstet gode erfaringer fra slike løsninger.

Ved å gi kommunene mulighet til å bruke vann- og avløpsavgiften til overvansstiltak, vil kommunene få rask tilgang på kapital, samtidig som kostnadene til reprasjoner, utvidelser og vedlikehold av vann- og avløsnettet kan reduseres i fremtiden. I Øvre Eiker Venstre mener vi det haster å forandre på dette, og vi fikk full støtte fra Alfred Bjørlo.

– Dette kan regjeringen få til en endring på raskt. Det må være opp til kommunene selv hvordan de vil bruke avgiften, og overvannstiltak er smartere, billigere og tar tilbake natur til glede for folk. Dette må komme på plass raskt, sa Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre da han besøkte Hokksund for selv å se følgende av flommen.

Her er noen av tiltakene Øvre Eiker Venstre vil jobbe for å få på plass i tiden som kommer: .

  • Sikre flere grønne områder, også kalt grønnstruktur, slik at man har naturpregede områder i byer og tettsteder fordi det gir vannet et sted å forsvinne ned i bakken.
  • Gi kommunen muligheten til å bruke vann- og avløpsavgiften for å sikre seg mot overvann.
  • Øke fokuset på flom- og skredsikring når flommen er et faktum.
  • Sikre at all ny infrastruktur som bygges er bygget for en våtere og villere framtid, også kommunal og fylkeskommunal infrastruktur.
  • Gjennomgang av kommunens arealplaner som sikrer at det ikke bygges i utsatte områder.
  • Gjennomgå og styrke samfunnsberedskapen og oppgradere planer i forhold til naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigslignende situasjoner. Det må øves på tvers av samfunnssektorene og med nøkkelpersoner.