Det er på tide at vi stopper tap av natur i Rana

Mary Ann Dahl, Rana Venstre, Foto: Rana Venstre

Det blir stadig mindre uberørt natur her i verden. Nå foreslår vi i Venstre tiltak for å ta vare på mer natur.

Naturkrisen er alvorlig, og utviklingen går i feil retning. Stadig mindre natur ivaretas, og vi opplever at naturen forringes til fordel for bl.a. skogshogst, hytter og veier. Det er vi lokalpolitikere som skal sørge for en ansvarlig forvaltning av arealene i kommunen på en god måte. Rana Venstre har gjennom årtider kjempet for å ta vare på naturen, men vi må erkjenne at vi har tapt altfor mange sake.

Vi er derfor glad for at Venstre på Stortinget har foreslått et nytt tiltak for å ta vare på enda mer natur. Etter modell av klimasats-ordningen har vi nå foreslått å opprette Natursats. Natursats skal være en støtteordning for å stimulere til lokale miljøtiltak i kommunene og gi økonomisk belønning til de kommunene som ønsker å benytte denne.

Ordningen med klimasats har overgått alle forventinger, og har bidratt til å kutte utslipp på en effektiv, billig og populær måte. Det er derfor Venstre nå vil opprette en liknende ordning for naturen.

Et knapt flertall i kommunestyret vedtok i fjor en reguleringsplan for boligbygging på Løkberget, mot flere av grunneierne sine ønsker. Venstre stemte mot reguleringsplanen fordi vi ikke ønsket å bygge ned verdifulle naturområder når det finnes andre og bedre muligheter for boligbygging. Dette er et eksempel på negativ arealbruk som vi må gå bort fra.

I Norge har vi over lang tid drevet massiv hogst av våre gammel- og blandingsskoger og erstattet de med ensartet tett granskog (plantefelt) og på den måten forringet artsmangfoldet. På 80-tallet startet vi i Rana ornitologisk forening kartlegging av spillplasser for storfugl, og vi delte data om dette med Rana kommune i håp om at det ville bli tatt hensyn til når det ble gitt tillatelse til hogst. Men hva har skjedd? I løpet av disse 40 årene er spillplassene og storfuglbestanden i Rana halvert på grunn av skogshogst og veibygging. Slik kan vi ikke fortsette!

Vi har en forpliktelse overfor fremtidige generasjonene om å ivareta det biologiske mangfoldet på jorden, og stanse og reversere naturtapet. Om vi skal nå målsetningen om vern av 30% norsk natur – som Norge har forpliktet seg til – trenger vi politikere som prioriterer naturen. Det gjør vi i Venstre.

Naturen har ingen stemme, men det har du – stem Venstre.

Mary Ann Dahl

2. kandidat for Rana Venstre