Vi tar NYKIRKE framover!

Foto: Venstre

For oss i Venstre er det viktig med levende lokalsamfunn. Nykirke er ikke et unntak, og det foreligger store utviklingsmuligheter for dette området. Det foregår per dags dato utbygging av et stort nytt boligområde innerst i Klokkeråsen, og det er planlagt flere boliger i Sletterødåsen og området Åsheim. Dette betyr betydelig økning i befolkningsmengde, hvorav også betyr økt forespørsel av viktig infrastruktur.

Den nye Fagerheim skole er ett av de store endringene på dette området i nyere tid, men det gjenstår fortsatt mye for å få til et mer levende lokalsamfunn. Med det nye terminalbygget som blir opprettet bare et steinkast unna Nykirke, så er det ingen tvil om at det vil bli økt press på området i tiden fremover. Dette er det vi ønsker å gjøre for å tilrettelegge for videre utvikling.

Arealet ved tidligere Fagerheim skole

Bygget og området rundt gamle Fagerheim skole står fortsatt ubrukt til den dag i dag. Dette ønsker vi i Venstre å gjøre noe med, men det skal gjøres riktig. Vi ønsker at selve arealet der det nå er bygningsmasse, skal bli omgjort til boligformål som er forenlig med bebyggelsen i området, for å ytterligere styrke befolkningsveksten. Samtidig ønsker vi at grøntarealene som nå foreligger, fortsatt skal være grøntarealer for felles rekreasjon for innbyggerne på Nykirke.

Denne plassen kan være Nykirke sitt sentrale parkområde hvor det kan plasseres benker, klatrestativ og tilrettelegging for diverse sportslige aktiviteter. Velforeningen har ytret at de ønsker å beholde tilfluktsrommet som befinner seg i den gamle gymsalen, og vi støtter dette, og mener derfor at vi må sette krav til at eventuell privat utbygger beholder kjelleren som et offentlig tilfluktsrom, da dette er mangelvare i vår kommune.

Arealet rundt Stasjonsparken

Nå som jernbanesporet gjennom Nykirke avvikles, åpner det for mange muligheter i området rundt Stasjonsparken. Vi i Venstre ønsker å gjøre denne plassen til et sentrumsområde som huser all den essensielle infrastrukturen som kreves i et levende lokalsamfunn. Det kan være Apotek, Vinmonopol og å utrede om det er trygt og hensiktsmessig med konkurranse i dagligvaren på sikt, i tillegg til andre sentrumsfunksjoner.

Strekningen der jernsporet nå befinner seg ønsker vi å benytte til gang- og sykkelsti hele veien over til Skoppum og knyttes til Hellandveien og mot nye Fagerheim skole ved å benytte broovergangen. Det bør også knyttes en forbindelse fra broen ned til nåværende busslomme, og opprettes en busslomme på andre siden av veien som kan avvikle gjennomkjøringen av buss i Skaaneveien. Ved disse busslommene ønsker vi også å tilrettelegge bedre for syklende, ved å sette opp sykkelstativ for enklere og penere løsning for låsing av et grønt fremkomstmiddel.

Nye løsninger for trafikken

For oss er det også ønskelig å utrede en omkjøringsvei for å avlaste trafikken gjennom Kirkesvingen, som strekker seg fra nåværende busslomme i Skaaneveien og over til NorBetong. All ferdsel gjennom Nykirkeveien presses per dags dato gjennom et tett bebygget område, inkludert Nykirke kirke. Derfor ønsker vi en bedre og mer vennlig løsning for spesielt myke trafikanter.

Videre skal vi jobbe for en sammenkobling av gang- og sykkelstinettet mot Horten og Kopstadkrysset, med plassering av bussholdeplasser, så fort jernbaneutbyggingen nærmer seg ferdigstilt. Det foreligger også muligheter for å skape en veiforbindelse til næringsområdene nordover for rundkjøringen i Kopstadkrysset, slik at vi kan begrense tungtrafikk forbi Bygdehuset og Fagerheim skole.

Frebergsvik

Nykirke har en av kommunens flotteste strender, men dessverre er det slik at denne plassen oppfattes som høyst privatisert og lite tilgjengelig for allmennheten. Vi i Venstre ønsker å tilrettelegge denne stranden for barnefamilier og eldre, som ønsker å nyte en varm sommerdag i nærområdet sitt. Det bør ryddes og gruslegges en trasé for gående og syklende ned til Frebergsvik. Strandområdet må også opparbeides og delprivatiseres så langt det lar seg gjøre. Den private veien bør også offentliggjøres i slik grad at det er mulig for bevegelseshemmede og eldre å kjøre bil ned for å benytte seg av strandområdet.

Stian Enstrøm Moldskred, 3. kandidat, Horten Venstre