Sammen tar vi Nittedal framover

I farta: Egil Hjorteset og Inge Solli i Venstre vil ta Nittedal framover, Foto: Bjørg Hexeberg

Venstre har vist at vi er et styringsdyktig parti som søker konstruktivt samarbeid med andre
– til det beste for Nittedal. Vi ønsker å videreutvikle Nittedal som et trygt, godt og attraktivt
lokalsamfunn. Vi håper at du vil gi oss fornyet tillit og stemme Venstre i kommunevalget
11.september.

Gode tjenester
Nittedal kommune skal tilby gode tjenester i alle faser av livet. Det innebærer et bredt
utvalg av barnehager med nok og kompetent bemanning og skoler som fremmer motivasjon
og læringsglede. Skolene skal gis gode rammebetingelser og frihet til å sette inn ressursene
der det trengs. Læreren er den viktigste ressursen i skolen og må gis rom og mulighet til å gi
god og engasjerende undervisning og da må også resten av laget rundt eleven fungere, som
blant annet skolehelsetjenesten.
Venstre vil sikre alle en meningsfylt alderdom og verdig pleie og omsorg, uansett personlig
økonomi og sosialt nettverk. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant
annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid og som en ressurs i lokalsamfunnet. Vi trenger
møteplasser og et godt treningstilbud for eldre, og dette er et satsingsområde for Venstre. Vi
vil kartlegge behovet for å utvide dagsentertilbudet for eldre ulike steder i bygda, gjerne i et
samarbeid med frivilligheten.
Det å rekruttere kompetente og engasjerte fagfolk innen utdanning og helse, er en av de
viktigste utfordringene vi står overfor. Viktige virkemidler i tillegg til konkurransedyktig lønn,
er utvikling av sterke fagmiljøer og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Gjennomføringskraft
Venstre har fått gjennomført mye av det vi gikk til valg på i 2011, 2015 og 2019. Etter valget
i 2011 reetablerte vi kjøkken ved bygdas to sykehjem. I perioden etter valget 2015 har vi
bygd og satt i drift Kulturverket Flammen og Rotnes kirke, fått deler av Berger skog inn i
marka, utvidet sykehjemskapasiteten med 12 enkeltrom og utvidet dagavdelingen på Døli. I
den kommunestyreperioden vi nå legger bak oss – som har vært spesielt krevende, med
leirskred og pandemi-håndtering – har vi etablert Nittedal Frivilligsentral og BUA, vi har
bygget Slattumhallen, ny Nittedal ungdomsskole og barneskole, idrettshall og moderne
svømmeanlegg på Elvetangen. Vi har også innført aktivitetsfond for å inkludere flere barn og
unge i fritidsaktiviteter. For å nevne noe.

Miljø i sentrum
Venstre er en garantist for utvikling av et bærekraftig og innholdsrikt sentrum i Nittedal med
et større mangfold av boliger, bedrifter, uteliv og andre møteplasser. Venstre er opptatt av
at Nittedal skal være en forutsigbar planmyndighet, og at vi må oppfylle Statens krav til
kollektivknutepunkt-strategi. Vi ser også verdien av å videreutvikle lokalbusstilbudet – i alle
deler av bygda. Dette er både er miljø- og et helsetiltak.
Venstre er motstandere av den planlagte skytebanen på Lahaugmoen i Gjelleråsmarka, og
sier nei til utbygging i Berger skog.

God eiendomsforvaltning
Vi må fylle de kommunale byggene med godt innhold, men investeringer i nybygg og godt
vedlikehold er også en del av det å bygge framtidens Nittedal. Byggeprosjektene de senere
årene har blitt gjennomført med kostnader godt under vedtatte budsjetter. Nittedal
kommune har også gjennomført et stort løft for å lukke vedlikeholdsetterslep på kommunale
bygg. Dette er god eiendomsforvaltning. Hadde vi ikke foretatt denne satsingen på
kommunale bygg da byggekostnadene var relativt lave, ville byggene etter alt å dømme fått
en mye høyere pris i dag.

Ny Rotnes skole og sykehjemsplasser
Venstre går til valg på å bygge ny Rotnes skole med idrettshall og kulturlokaler. Dagens bygg
er utrangerte, så vi ser fram til mulighetsstudiet for å vurdere ny Rotnes skole som etter
planen skal foreligge mot slutten av 2023.
Venstre vil at kommunen skal ha god behovsdekning av omsorgsboliger og sykehjemsplasser
innenfor kommunens grenser. Vi vil starte med å bygge eldreboliger på Døli i kommende
fireårsperiode, og i neste omgang bygge eldreboliger på Skytta.

Bedre og flere øvingslokaler
Nittedal skal være en kommune som satser på idrett, kultur og frivillighet. Vi trenger et
mangfold av tilbud som gjør at alle som ønsker det, kan finne en meningsfylt aktivitet å drive
med. Vi har fått en flott kulturarena for framføringer i Kulturverket Flammen, men det ble
dessverre ikke plass til øvingslokaler innenfor vedtatt areal og budsjett. Nå vil Venstre få på
plass bedre og flere øvingslokaler for kulturlivet. Vi vil gå i dialog med kulturrådet for å finne
egnede øvingslokaler i eksisterende bygg. Vi må også stille krav til kulturlokaler når vi bygger
nye skoler. En kunnskapstrapp er ikke godt nok egnet for øvelser eller framføringer når det
gjelder teater, dans og musikk.

Varingskollen og Sagerud
Varingskollen har fått nytt liv etter at Hakadal IL overtok eierskapet til dette flotte
alpinanlegget for noen år siden. Nå må anlegget videreutvikles for å være attraktivt også i
framtiden. Venstre vil tilrettelegge for at Varingskollen skal bli regional arena for alpinsport
og bygge opp en opplevelsesnæring knyttet til Varingskollen alpinsenter. Venstre støtter
planene for å bygge ut idrettsanlegg på Sagerud, og vil være en pådriver for å få gjennomført
dette. Vi vil følge opp samarbeidsavtalene mellom Nittedal kommune og idretten, herunder
investeringsstøtte og driftsstøtte.