Venstre vil verne om natur og kultur i Kragerø!

All natur ligger i kommunene.

Venstre vil gjøre Kragerø til en grønnere kommune. Vi er ikke fornøyde med å bli nr. 242 i Norge og nr. 21 i Vestfold Telemark! Her trengs ny politikk!

Derfor vil Venstre miljø-revidere, ikke bare Havnefronten, men også foreslå å «vaske» gamle reguleringsplaner slik at disse tar opp i seg ny kunnskap og nye føringer. Vi ønsker også reguleringsplaner i sjø og flere marine reservater I Kragerø-skjærgården.

Venstre vil følge opp natur- og klima- avtale, og vi har fått vedtatt at Kragerø skal føre naturregnskap. Vi vil på sikt ha Kragerø arealnøytral som betyr at når vi tar i bruk nytt areal, må vi erstatte/ restaurere annet brukt areal. Derfor bør vi så langt det er mulig bruke områder som er såkalt «gråarealer»; arealer som har vært eller er brukt fra før. Arealpolitikken må strammes inn, for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold. Ny nærings- og boligutvikling må̊ primært skje ved fortetting av allerede utbygde områder.

Kragerø sin klima- og energiplan må rulleres og revideres! Den må ta inn ny kunnskap og legge opp til offensive tiltak!

Vi ønsker å gjøre parker og grøntareal mer tilrettelagt for folk i alle aldere, og særlig gjøre disse mer attraktive for barn og barnefamilier. Venstre vil at kommunen kan verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging. Vi vil verne «Marka» vår, det betyr at Sjåen-området og områder på Lovisenberg vernes. Takk til Kragerø Turlag som med iherdig innsats har tilrettelagt stier og nye områder for frilufts-liv rundt omkring Kragerø og gjort «marka» vår større og mer tilgjengelig.

Venstre er særs opptatt av vårt historiske sentrum. Det forplikter å stå på Riksantikvaren sin nasjonale betydningsliste. (NB- lista!) og byen vår skal dermed ha hensynssoner for bevaring av kulturmiljø. Kulturminneplanen vil vi følge nøye opp. Den inneholder i tillegg til bestemmelser, estetiske retningslinjer ved endring og utbedring av bebyggelsen. Miljø og kultur henger nøye sammen og Venstre lover å være en «vaktbikkje» for begge deler. Vi tror at nettopp ved å ivareta identitet som både natur og kulturmiljø gir oss, er dette med på å bidra «til det gode liv» i Kragerø.

Kragerø 5.sept 2023

Solfrid Rui Slettebakken

4.kandidat på lista