Venstre inngår blågrønt samarbeid med Høyre, Krf og Frp for perioden 2023-2027

Venstre i Øvre Eiker har blitt enige med Høyre, Krf og Frp om en forpliktende samarbeidsavtale for perioden 2023-2027. Avtalen inkluderer både en politisk plattform og en avtale om fordeling av posisjoner i formannskap og utvalg.

Adrian Tollefsen fra Høyre blir ordfører for perioden, mens Trond Bermingrud fra Frp blir varaordfører. Venstre får gjennom avtalen fast plass i formannskapet hvor Julie Vaage skal representere Venstre, i tillegg til nestledervervene i hhv. planutvalget (Geirr Karlsen) og utvalg for oppvekst (Julie Vaage).

Avtalen ble undertegnet ved Nøstetangen i Hokksund fredag 15. september. Fra venstre: Kjell Erland Grønbeck (Krf), Adrian Tollefsen (H), Julie Vaage (V) og Trond Bermingrud (Frp)

– Vi er veldig fornøyde med utfallet av disse forhandlingene, og at vi har fått på plass en plattform og en fordeling av verv. Det har vært tøffe, men gode og tillitsfulle forhandlinger, hvor alle har vært innstilt på å gi og ta for å komme fram til en omforent løsning. Vi har fått god uttelling i avtalen på våre viktigste områder innenfor natur og miljø, klima og oppvekst. I tillegg har det naturlig nok vært viktig for oss at Lerberg-området skal beholdes og utvikles i kommunalt eie, og det er godt at plattformen slår fast at dette blir tilfellet, sier Andreas Størdal, som har vært forhandlingsleder for Venstre.

Geir Karlsen og Julie Vaage blir Venstres representanter i kommunestyret for perioden 2023-2027, og nestledere for hhv. planutvalget og oppvekstutvalget.

Den politiske delen av plattformen inkluderer både generelle retningslinjer og spesifikke forpliktelser rundt hvordan det skal jobbes med temaer som oppvekst, helse og velferd, næringsliv, arealplanlegging og stedsutvikling, beredskap og kultur, idrett og frivillighet.

– Denne planen er ambisiøs på skolens og næringslivets vegne – vi skal blant annet styrke grunnbemanningen, og få på plass en ny næringsplan med dedikerte ressurser til å følge opp arbeidet med å implementere denne, sier Julie Vaage, som var ordførerkandidat og nå blir nestleder av utvalg for oppvekst og fast medlem av formannskapet.

Bevaring av natur og dyrket mark, og det å gjøre det enklere for Øvre Eikers innbyggere å ta miljøvennlige valg, har også vært viktige temaer for Venstre i valgkampen.

-Vi er særlig glade for å ha fått gjennomslag for en retningsendring for arealpolitikken i Øvre Eiker, hvor vi nå i større grad skal fokusere på å utvikle sentrumsområdene våre og fortette der dette er mulig. Kombinert med gjennomslagene vi har fått knyttet til å prioritere gang- og sykkelvei, og å sluttføre en ambisiøs energi, miljø og klimaplan, er dette i våre øyne en svært grønn samarbeidsavtale som ligger til grunn for dette samarbeidet, sier Geirr Karlsen, som var 2.kandidat for Venstre og nå blir nestleder i planutvalget i den kommende perioden.

Det konstituerende møtet for kommunestyreperioden er 25.oktober, og fram til det vil partiene i samarbeidskonstellasjonen arbeide med videre planlegging av hvordan plattformen skal følges opp i den kommende perioden. Avtaledokumentet kan leses i sin helhet her:Samarbeidsavtale-mellom-H-Frp-Krf-og-V-for-perioden-2023-2027_offentlig