Åpenhet: Eidsvoll – klar forbedring – langt igjen

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Eidsvoll Venstre gjorde åpenhet og innsyn til en hovedsak i årets valgkamp. Dessverre kom resultatene på Åpenhetsbarometeret for sent til å understreke Venstres poeng: Eidsvoll har et stykke å gå når det gjelder åpenhet. NB! Denne artikkelen er korrigert.

Åpenhetsbarometeret viser at Eidsvoll har rykket oppover på Åpenhetsbarometeret. I 2021 var kommunen nr 45 av 51 blant kommunene i Viken, men rykket opp til nr 42 i 2022 og nr 30 i år. I oversikten over samtlige kommuner i landet var Eidsvoll nr 318 i 2021, avanserte 33 plasser til nr 285 i 2022, og ytterligere 56 plasser til nr 229 i 2023. En klar forbedring, men ligger så vidt over den nederste tredjedelen av norske kommuner når det gjelder åpenhet.

Avsnittet over lød opprinnelig: “I fjor endte Eidsvoll på 42.plass blant kommunene i Viken på Åpenhetsbarometeret, og på 287.plass blant samtlige kommuner i Norge. Resultatene for 2022 viser at Eidsvoll omtrent står på stedet hvil; Eidsvoll har rykket opp 2 (!) plasser, men har samme rangering som året før blant kommunene i Viken.”

Et innlegg i EUB 08.november 2022 fokuserte på Eidsvolls begredelige plassering. Siden Venstre var uten representasjon i kommunestyret ble kommunestyrets partier oppfordret til å ta tak i temaet. Hva som har skjedd er usikkert. At det har noe å si for åpenhet at Venstre er i kommunestyret, er likevel tydelig. Bare se hvordan Ullensaker har forbedret sin plassering fordi Venstre tok tak i resultatet.

Ullensaker havnet i fjor på 83.plass. Etter fjorårets 83. plass tok Venstres representant i Kontrollutvalget initiativ til en gjennomgang og diskusjon av mulige forbedringer. Hadde det effekt? Ja visst. Ullensaker klatret 14 plasser til 69.plass. Til sammenligning er Eidsvoll altså på 229.plass. (Tallet er korrigert).

Åpenhet og innsyn i demokratiske prosesser er grunnlaget for innbyggernes tillit til de folkevalgte og lokaldemokratiet.

Eidsvoll Venstre har programfestet for perioden 2023 – 2027 at «Innbyggerne må ha tillit til sine lokale folkevalgte. For å oppnå tillit må det være åpenhet om og innsyn i politiske prosesser og beslutninger. Partiene bør begrunne sine standpunkter og stemmegivning, slik at innbyggerne er kjent med grunnlaget for de beslutninger som gjøres i folkevalgte organer. Åpenhet og innsyn må være regelen i Eidsvoll, ikke unntaket. Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å bidra til mest mulig åpenhet og innsyn, og være tydelig i argumentasjonen for egne standpunkter og stemmegivning.»

Det er bra at Knut Bakkehaug er innvalgt i kommunestyret, slik at han kan ta opp igjen arbeidet for å gjøre Eidsvoll til en mer åpen kommune, der det er innsyn i politiske og administrative prosesser og beslutninger.

Les mer om Åpenhetsbarometeret

KORRIGERING: Denne artikkelen er korrigert 27.09 kl 1225.