Tønsberg Venstre i posisjon etter valget

John-Kåre Krokene

Venstre, Høyre, KrF og FrP utarbeidet en politisk plattform for perioden 2023-2027. Formålet med plattformen er å vise de sakene hvor partiene er enige og gi en retning for det politiske arbeidet i den neste fireårsperioden. Plattformen har blitt godkjent av alle partiene. Utover de sakene som er omtalt direkte i plattformen står partiene fritt til å fremme andre saker.

Plattformen er tematisk inndelt etter de fem hovedutvalgene i Tønsberg kommune, samt et kapittel om kommunen som arbeidsgiver.

Venstre har fått gjennomslag for flere viktige saker i platformen.

På klima og miljø er partiene enige om å videreføre målet om 60 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Videre skal det satses på bevaring, restaurering og reetablering av natur.

Partiene er enige om at det skal arbeides for en renere Oslofjord. Tiltak i plattformen som vil fremme dette er blant annet: å arbeide for å sikre Oslofjorden som økosystem, etablere marine verneområder, samarbeide med andre kommuner og staten om nitrogenrenresning og redusere utslipp til vann fra landbruk og avløp.

Innenfor oppvekst er partiene enige om å arbeide for større fleksibilitet i barnehageopptaket og styrke bemanningen i barnehagene. I skolen er partiene enige om arbeide for å styrke lærertettheten på skolene og styrke laget rundt eleven ved å satse på skolehelsetjenesten og få flere yrkesgrupper inn i skolen.

På helse og omsorg er partiene enige om å legge til rette for større frihet for brukerne. Blant annet ved å gjeninnføre fritt brukervalg for praktisk bistand i hjemmet og legge til rette for private tilbydere av brukerstyrt personlig assistent (BPA). Partiene er enige om å arbeide for at Tønsberg skal bli mer universitet utformet. Det skal utredes om det skal opprettes brukerråd på helsehusene.

På kulturområdet er partiene enige om at det skal utarbeides en kulturstrategi for Tønsberg kommune og vi vil arbeide for å utvikle flere nye kulturarenaer. Partiene er enige om at det skal være midler til å beholde tilbudet om meråpent og søndagsåpent bibliotek.

Les vår politiske plattform i sin helhet HER!