Politisk ideologi reparerer ikke brukne ben og hjerteinfarkt, og gir heller ikke et trygt fødetilbud


Styret i Helse Nord er av Ingvild Kjerhold bl.a. pålagt å utrede hvilke funksjoner som må bygges opp i egen regi for å redusere kjøp av helsetjenester fra private.

Måten saken fremstilles på legger opp til en tolkning der føringene i Hurdalsplattformen framstilles som fakta i et fåfengt forsøk på å fremstå som mer overbevisende. Med andre ord, – det skal utredes med påholden penn og pasienter ofres til fordel for politisk ideologi.

Politisk ideologi reparerer ikke brukne ben og hjerteinfarkt, og gir heller ikke et trygt fødetilbud.

Det er en krevende øvelse å gjøre inngripen i styrets behandling av saker siden styret skal opptre som et kollegialt organ, og ikke som individuelle representanter for ulike interessegrupper. Velger de å se bort fra dette gjør de ikke den jobben de er satt til å gjøre.

Derfor må støtet settes inn mot de ansvarlige, helseminister, regjering og Storting. Foretaksmøter kan iht. retningslinjene avholdes utenom kjøreplanen etter særskilte behov, og et Stortingsflertall kan overstyre regjeringen slik at vi ikke sitter ribbet tilbake i nord.

Føringene i regjeringsplattformen for Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, prøves feilaktig å fremstilles som fakta, og øyboerne i bl.a. Vesterålen og Lofoten blir de store «helsetaperne» når våre helsetjenester sentraliseres.

FOLKEVALGT KONTROLL MED VIKTIGE SAMFUNNSOPPGAVER.

Det handler ikke om privatisering av tjenestetilbud, men om å ha demokratisk kontroll på tjenester som er viktig for innbyggerne, og som i dag er organisert i helseforetak (HF).

Lokalpolitikere stilles til ansvar og innbyggerne krever at det gjøres noe, selv om Helseforetaket eies av staten som utøver den øverste myndighet. Politikere har derfor ikke noen stor innflytelse i en sak som er særdeles viktig for befolkningen.

ER LØSNINGEN PÅ UTFORDRINGENE VI HAR ET SPØRSMÅL OM ORGANISASJONSFORM?

Det offentlige kan ikke organisere seg vekk fra utfordringene. Nissen blir med på lasset enten man vil eller ikke.

Sortland Venstre er av den klare formening at det er innbyggerne som skal ha direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Stortinget er et direkte folkevalgt organ. Der skal viktige saker besluttes – ikke i helseforetak.

Det er ikke bare sykehusstrukturen i Nord Norge som bør ses på. Det må stilles spørsmål om foretaksmodellen bør skrotes.