Plan for Råholt på høring: Hvordan skal Råholt bli i fremtiden?

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Mange har engasjert seg i hvordan Råholt skal bli i fremtiden. Områdereguleringsplan for Råholt sentrum er sendt på høring, og fristen for innspill er 24. mai. Venstre behandler sitt høringssvar på gruppe- og styremøtet 2. mai.

Møter i hovedutvalgene avholdes tirsdager, og Venstre har vanligvis fellesmøte mellom sine folkevalgte og styret torsdagen før. Forslaget har høringsfrist 24. mai, og Eidsvoll Venstres siste gruppemøte før fristen er torsdag 2. mai. Da vil Venstres folkevalgte og styret i lokallaget behandle forslaget til plan, og bestemme hvilke innspill Venstre skal komme med.

SV og Rødt har felles innspillsmøte 22.april.

Det har vært jobbet med en kommunedelplan for Råholt tidligere, og den ble lagt ut til offentlig høring i 2017. Formannskapet vedtok 4. desember 2018 å stanse arbeidet med planen. Begrunnelsen den gang var utfordringer med innsigelser og at kommunen ikke hadde kapasitet til å jobbe med plan for både Råholt og Sundet samtidig. Men nå har altså turen kommet til Råholt. Venstre inngav svar til planen også den gang, og du finner høringsuttalelsen i denne artikkelen på vår hjemmeside.

Venstre vil ha en helhetlig utvikling av Råholt

I Venstres program for perioden 2023 – 2027, Et bedre Eidsvoll er det et kapittel som heter Ta hele Eidsvoll i bruk! Eidsvoll består av gode lokalsamfunn i hele kommunen I dette kapittelet står følgende: «På Råholt skjer utviklingen uten rammer og en overordnet, helhetlig plan.»

Blant de 12 sakene Venstre vil prioritere i fireårsperioden er: – Fullføre en plan for helhetlig utvikling av Råholt.

I kapittelet Et kulturliv for mangfold og inkludering står det:

– Opprette en bibliotekfilial sentralt på Råholt

– Prioritere et forsamlingslokale som kan erstatte Søndre Samfund

Hva svarte Venstre om Råholt i RBs valgomat?

Påstand 6: “Utbyggingen på Råholt bør bremses.”

Venstres svar: Litt uenig – Viktig

Begrunnelse: Utbyggingen bør kontrolleres ved at kommunen får på plass en områdeplan for området. Slik det hittil har vært har det vært en for stor grad av tilfeldighet. Konsekvensen er at Råholt til tross for sin størrelse ikke har noe funksjonelt sentrum. Sentrale funksjoner som for eks. park, bibliotek og arena for kultur mangler.

Venstres kommentarer om Råholt under behandling av kommuneplanen

Da kommuneplanen for Eidsvoll for perioden 2020 – 2031 var på høring sendte Eidsvoll Venstre inn høringssvar. Venstre skrev spesifikt om Råholt:

«Råholts fordel er at befolkningen i tettstedet på ca 12 000 er så stor at den representerer et stort nok marked for et godt tilbud innen salg og service. Utfordringen er at det ikke er noe sentrum utover et kjøpesenter og at bebyggelsen strekker seg ut over et stort område hvor det mange steder er lagt til gode friluftsområder. En god utvikling krever et sterkt vern mot nedbygging av det som er igjen av friluftsområder. Videre er det viktig at planverket bidrar til en god sentrumsutvikling hvor en setter av arealer til offentlig funksjoner som skoler, barnehager, bibliotek og annen kultur samt idrett.

Knutepunktstrategi og grønn grense. Det er et mål at 80 prosent av kommunens befolkningsvekst skal komme innenfor de to knutepunktene Eidsvoll har. Hensikten er å redusere transportbehovet og gjennom dette arealbehovet for transport samt redusere forurensning. Det er videre lagt opp til at utvikling i en stor grad skal gå foran vern i knutepunktet og motsatt utenfor. Det er i utgangspunktet lagt opp til en høy utnyttelse innenfor gangavstand til knutepunktene som er Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Det er lagt på dette grunnlaget trukket en sirkel i en avstand på en kilometer fra knutepunktene. En slik strategi bør ikke anvendes uten et ensidig fokus på avstanden. Både kollektivtransport til selve knutepunktet og arealenes egenverdi bør hensyntas. I tillegg bør en passe på å få en kombinasjon av forskjellige bomiljøer. Slik den grønne grensen er trukket i forslaget er den hverken konsekvent på avstand i luftlinje eller langs veg. Den går også flere steder gjennom bebyggelse som er vanskelig å forstå.»

«Tillegg til de konkrete forslagene ønsker Venstre oppmerksomhet rundt manglende avklarte areal til skoler. Dette gjelder Dal-området som har behov for ytterligere en barneskole. Venstre mener primært at denne bør plasseres øst for Risa og jernbanen. Det er også behov for å sette av areal til ytterligere en ungdomsskole sør i Eidsvoll. Det bør også avklares hvor nytt idrettsanlegg for Råholt (EIF) skal ligge.»