Enda flere hender i helsesektoren

Helsesykepleier
Venstre vil ha sykepleierløft i statsbudsjettet, Foto: RawPixel

Venstre er veldig glad for at vi nå endrer regelverket slik at vi får mer fagkompetanse og kyndige hender inn i helsesektoren i Bærum.

Av: Wenche Steen og Frank Roland (Venstres representanter i Hovedutvalg for helse og velferd)

Språk har lenge vært det største hinderet for at fullt utdannede sykepleiere skal komme i jobb. 200 ubesatte stillinger som sykepleier, vernepleier og andre høyere helsestillinger i Bærum kommune sier mye.

I likhet med de fleste kommuner i landet har Bærum rekrutteringsutfordringer. Noe av årsaken er at i 2019 ble det vedtatt en prøveordning med å stille høyere krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten ved nyansettelser enn andre kommuner og faktisk høyere enn det nasjonale autorisasjonskravet. Alle skulle nå bestå C1-nivå. Dette har ført til at flere personer med riktig og god kompetanse ikke har fått jobb som sykepleier i kommunen vår. Venstre er fornøyd med at Bærum går bort fra å kreve C1 ved nyansettelser av medarbeidere med treårig høyskoleutdanning og ledere på alle nivåer.

Målet med ordningen fra 2019 var å sikre at de som ansettes, har tilstrekkelig språkkompetanse. Vel og bra, men erfaringer gjennom prøveordningen viser at andre tiltak som for eksempel bransjetilpasset opplæring, er relevant og godt for å sikre at ansatte har tilstrekkelige språkferdigheter. Venstre er helt enig i og støtter at ansatte må forstå hva brukerne sier og selv kunne gjøre seg forstått. Ikke minst for pårørende. Og skriftspråket må være tilstrekkelig godt til å oppfylle dokumentasjonskravet i tjenesten. Språklig kompetanse er nødvendig for å sikre god kommunikasjon og trygghet. Prøveordningen fra 2019 har vist at C1 var for høyt og at B2 er tilstrekkelig for autorisasjon og bestått utdanning.

Bærum kommune er en mangfoldig og inkluderende arbeidsgiver. Språk er et vurderingskrav i rekrutteringen og i intervjusituasjonen, på linje med andre kvalifikasjonskrav. Det erfares i dag at utenlandske høyskoleutdannede søkere, som er godt kvalifisert – men ikke klarer C1 – ikke har mulighet til å søke seg til Bærum kommune.

Vi er inne i en tid der helsepersonell er, og i større grad vil bli, en knapphetsressurs. Den gode nyheten er at kommunen nå ser behovet for å senke kravet fra C1 til B2, som Venstre mener er mer enn godt nok for å få fast jobb som sykepleier i kommunen.

Vi mener at en bransjetilpasset opplæring for kommunens helsepersonell for de som trenger det, er betimelig og et godt tiltak. Med dette nye vedtaket kan sykepleiere med autorisasjon og med B2 bestått endelig få fast ansettelse i kommunen vår.

Det nye vedtaket vil åpne for at flere som i dag reiser til andre kommuner, kan komme i arbeid i Bærum. Det synes Venstre er en god idé.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 22. april 2024