Økt bemanning i barnehagene

Foto: iStock

Vi har flinke og dedikerte folk i både de private og kommunale barnehagene i Bærum, men vi anerkjenner utfordringene med å rekruttere og beholde folk i sektoren.

Kommunestyret behandlet 30. april et innbyggerforslag om å øke bemanningen i barnehagene i Bærum. Vi har forståelse for frustrasjonen som forslaget gir uttrykk for og vi deler bekymringen for bemanningssituasjonen i Bærumsbarnehagene. Vi har sett, hørt og møtt barnehageansatte og foreldrene som står bak initiativet og oppropet som ble levert ordfører på budsjettmøtet i desember. Vi er alle utålmodige etter å bedre bemanningssituasjonen i barnehagene.

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning (OPUT) er opptatt av å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre gode vurderinger når vi skal vedta løsninger og foreta prioriteringer. Hovedutvalget har derfor bedt kommunedirektøren om å se på hva vi kan gjøre for å rekruttere flere til å arbeide i våre barnehager, og ikke minst, beholde ansatte i sektoren. Hovedutvalget vedtok følgende 5. mars:

  • Kommunedirektøren oppretter en rekrutteringsgruppe med mandat til å foreslå tiltak for å rekruttere og beholde ansatte i Bærums barnehager
  • Kommunedirektøren kommer tilbake til utvalget med status for rekruttering og bemanning i barnehagene, samt foreslåtte tiltak for rekrutteringsgruppa i god tid før behandling av neste budsjett- og økonomiplan, senest før sommeren
  • Det bes om en statusrapport om hvordan tilleggsbevilgningene vedtatt i desember har fungert, om økonomiutviklingen i barnehagene, sykefraværsutviklingen og vikartilgangen til møtet i juni
  • Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget våren 2024 med en faglig vurdering av hvilke tiltak som best mulig vil kunne møte bemanningsutfordringene i Bærumsbarnehagene. Det bes om at man blant annet ser på erfaringene med piloter i andre kommuner. Tiltakene vurderes opp mot hverandre og kostnadsberegnes.

Kommunestyret vedtok 30. april at kommunedirektøren skal vurdere innholdet i innbyggerinitiativet «øk grunnbemanningen i barnehagene». Saken oversendes kommunedirektøren og behandles i oppfølgingen av vedtak i OPUT 5. mars hvor kommunedirektøren i løpet av vår/sommer, er bedt om å komme tilbake med vurdering av tiltak som best kan møte bemanningsutfordringene i barnehagene.

Det ble også vedtatt oversendt forslag om å se på hvordan kommunen kan øke grunnbemanningen i barnehagene med kostnadskalkyler for forskjellige økninger.

Vi har flinke og dedikerte folk i både de private og kommunale barnehagene i Bærum, men vi anerkjenner utfordringene med å rekruttere og beholde folk i sektoren. Kommunedirektøren vil arbeide med løsningsforslag frem mot sommeren, og så må både kommunedirektøren og det politiske miljøet vurdere forslagene i forbindelse med budsjettarbeidet for 2025 til høsten.

 

Christine Meling, utvalgsmedlem (V)

Dag Egil Strømme, utvalgsleder OPUT (H)