Ingen barn skal vokse opp i fattigdom

Foto: iStock

Den største urettferdigheten i samfunnet er at ikke alle barn har like muligheter når de vokser opp. Vi må gjør det vi kan for at alle barn får en trygg oppvekst uten fattigdom, og med frihet til å bli den de vil.

I Norge har andelen barn som vokser opp i fattige familier har økt fra 7 prosent til over 11 prosent de siste 20 årene. I Bærum er tallene lavere, men også her har andelen økt de siste årene. Dette er en utvikling som vi må snu. Fattigdom fører til dårligere fysisk og psykisk helse, og påvirker alle aspekter ved folks liv. Dårlig psykisk helse er hovedårsaken til at folk dropper ut av videregående skole.

Wenche Steen, leder Utvalg for Helse og Velferd
Christine Meling, Utvalg for Oppvekst og utdanning

I en kommune som Bærum hvor mange har ganske god råd, er det ekstra vanskelig å være den som ikke har det. Det er krevende å være den ene som ikke kan bli med i bursdag eller gå på trening, fordi foreldrene ikke har råd. Barna mister tilgangen til fellesskap – og søker til andre miljø i utenforskapet. Vi mener at utfordringene vi ser i dag med økt kriminalitet blant barn og unge her i Bærum henger sammen med dette.

Med politisk vilje og handlekraft både nasjonalt og lokalt er det mulig å redusere forskjellene for barna våre mens de ennå er barn. Venstres valgløfte er å løfte 70000 barn ut av fattigdom. Våre konkrete forslag er å øke barnetrygden kraftig, og skattlegge den for de rikeste og innføre barnehagegaranti.

En nasjonal barnehagegaranti som innebærer at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter foreldrepermisjon uavhengig av barnets alder. Vi vil avvikle kontantstøtten og erstatte denne med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass enda. Vi vil ytterligere styrke barneperspektivet i NAV. Og så mener vi det er klokt med at stønadene fra NAV har felles utbetalingsdato.

Flere virkemidler tilgjengelig for oss

På kommunalt nivå har vi flere virkemidler, først og fremst må vi satse på de viktigste fellesarenaene vi har, nemlig en skole og barnehage. De må gis kompetanse og kapasitet til å følge opp hver enkelt elev og sette inn ekstra ressurser der det trengs. Vi må sørge for at alle barn får det beste grunnlaget for videre utdanning og jobb. Det er jobb nr. 1 for Bærum Venstre fremover.

Videre vil vi sørge for at alle barn kan delta i fritidsaktivitetene, både idrett, kultur og andre aktiviteter. Her er det er stor politisk enighet om at våre barn skal få i en gratis fritidsaktivitet i året med fritidsstipendet. Fritidsstipendet er kjent og brukt av mange, fritidsstipendspotten er økt mange ganger de siste årene, og det vil vi fortsette med, men vi trenger enda flere tiltak som støtter sosial inkludering og fellesskap, slik at barn fra lavinntektsfamilier kan delta fullt ut i samfunnet.

For vårt mål er tydelig: Ingen barn skal vokse opp i fattigdom

Innlegget sto i Budstikka, 15. mai 2024