Kriminalitetsforebygging med grenser

Dan Erling Storjord, Dan Erling Storjord

Opprinnelig publisert som leserinnlegg i an.no 31. mai 2024.

I innlegget “Kriminalitet uten grenser” uttrykker Lars Helge Kristensen (Frp) bekymring over at politiet har mistet viktige verktøy etter å ha hørt på Fauske-politiets orientering om tingenes tilstand i regionen i kommunestyremøtet på Fauske den 23. mai. Han viser også til at seksjonsleder for etterforskning i Nordland politidistrikt Alf Gunnar Holm har uttalt at politiet har mistet flere verktøy i kampen mot tidlig forebygging av narkotikakriminalitet. Når en faginstans som politiet roper varsko om kriminalitet er det naturlig at folk reagerer med bekymring, men når politiet kommer med alternative fakta og påstander som er uomtvistelig feil, da bør varsellampene blinke hos oss alle.

I kommunestyremøtet Kristensen viser til, fikk politiet et spørsmål fra salen vedrørende politiets manglende verktøy. Svaret fra politistasjonssjef, tidligere varaordfører (H) og tidligere styremedlem i NNPF Ronny Borge, var at det fra “sentralt hold” ble forsøkt å lande en ny “ruspolitisk plan”, men at denne “planen” ikke fikk flertall i Stortinget. Det Borge viste til var et forslag til rusreform som ble lagt frem av Høyre og Venstre i Solberg-regjeringen i 2021. Reformen skulle i hovedsak sørge for at mennesker som tas for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler skulle møtes med hjelp og behandling, heller enn å møtes med straff. Reformen fikk støtte fra Rødt, SV og MDG, men ble nedstemt våren 2022 av Ap, Sp, Frp, KrF og Pasientfokus. Borge fortsatte og påsto at riksadvokaten hadde forskuttert reformen ved å ta utgangspunkt i enkeltelementer fra forslaget når han sendte ut et rundskriv til politidistriktene, hvorpå politiet opplevde at “det var en del verktøy som forsvant”. Han sier altså omtrent det samme som etterforskningsleder Alf Gunnar Holm i Nordland politidistrikt, og det er en uttalelse politi, både med og uten uniform, har uttalt i folkemøter, i media og i kommunestyrer helt siden rundskrivet kom i april 2021. Problemet med denne påstanden fra både Borge, Holm og resten som har uttalt den, er at den beviselig er helt feil, noe som impliserer at de enten bevisst lyver, eller så forstår de ikke hva rundskrivet fra riksadvokaten faktisk inneholdt. Begge deler er like sjokkerende.

Rundskrivet fra riksadvokaten kom riktignok som en følge av debatten rundt rusreformen, men riksadvokaten tok aldri noen verktøy eller virkemidler fra politiet. Rundskrivet presiserte noe så enkelt som at politiet kun skal etterforske basert på konkrete mistanker, og at etterforskningsmetodene skal være forholdsmessig det mistenkte lovbruddet. Bakgrunnen for presiseringen var at statsadvokat og nestleder i NNPF Geir Evanger feilinformerte om lovhjemlene i innlegg om rusreformen på Stortinget, og det fremkom at politiets etterforskningspraksis i saker som omhandlet bruk og besittelse av mindre mengder ulovlige rusmidler, ofte baserte seg på uforholdsmessig tvangsmiddelbruk som bl.a. ransaking av mobiltelefoner, undersøkelse av kroppslige hulrom og offentlig nakenvisitering av mindreårige. I tillegg til rundskrivet ble det bedt om full gjennomgang av politiets ransaksingspraksis, en gjennomgang som viste seg å avdekke flere grove overtramp og menneskerettighetsbrudd fra politiets side. Rapporten som fulgte ledet til at både justisdepartementet og politidirektoratet i mars 2022 beklaget overfor de som hadde vært utsatt for feil tvangsmiddelbruk, og i pressemeldingen fra POD står det at “Tvangsmiddelbruk er inngripende overfor den som utsettes for det. Innbyggerens rettssikkerhetsgaranti skal være absolutt. Det er alltid alvorlig når det skjer feil på dette området, og politiet beklager overfor de som har vært utsatt for feil.”

Det er absolutt i samfunnets interesse å hjelpe mennesker med rusrelatert avhengighet, men veien dit må aldri tillates å gå på bekostning av grunnleggende rettssikkerhet og menneskerettigheter. De verktøyene som Kristensen i sitt innlegg ber om at politiet skal få tilbake har politiet aldri hatt, og jeg er redd for at et samfunn hvor politiet faktisk får verktøy som effektivt tillater dem å bryte grunnleggende rettssikkerhet og menneskerettigheter blir et farligere samfunn. I 2023 var det ifølge dødsårsaksregisteret 363 overdosedødsfall i Norge, det høyeste antallet siden 2001 Hvor mange dødsfall kunne vært unngått dersom frykten for straff ikke hadde vært delaktig i vurderingen om å ringe etter hjelp? Hva med 15-åringen som i 2013 anmeldte en jevnaldrende gutt for voldtektsforsøk, hvor voldtektssaken ble henlagt, mens jenta fikk forelegg på 4000 kroner for hasjrøyking fordi politiet fant bilder på mobiltelefonen hennes?

Politiet har en svært liten rolle når det kommer til forebygging av rusrelatert avhengighet. Forebygging starter før rus introduseres. Nesten alle som utvikler en ruslidelse har historikk med overgrep, traumer, omsorgssvikt mv. Vi vet at straff skader, og å påføre mennesker i en sårbar situasjon den påkjenningen politiets uforholdsmessige tvangsmidler er, er en ytterligere belastning og kan oppleves som enda et overgrep. Dersom vi i stedet flytter halvparten av budsjettene fra “krigen mot narkotika” til psykisk helse og ungdomsarbeid som faktisk forebygger, vil det være netto pluss for både ungdommen og samfunnet som helhet. Det vil også kunne frigjøre store ressurser hos politiet til å avdekke og etterforske kriminalitet med offer, som voldtekt og økonomisk kriminalitet som har alt for lavt fokus og prestisje hos politiet. Det haster med en satsing på psykisk helse og forebygging, for det har vært en sterk økning i antall selvmord, alkohol og andre rusrelaterte dødsfall i 2023, og da er det ekstra viktig at vi ikke introduserer alternative fakta i debatten.

Dan Erling Storjord
Leder Fauske Venstre