Når man plasserer en drittpakke hvor hovedhensikten er å sverte en politisk motstander!

Når man plasserer en drittpakke hvor hovedhensikten er å sverte en politisk motstander!

Spørsmålet om sikringstiltak for fiskefartøyet Ketlin har blitt benyttet til å plassere en drittpakke med ufordelaktige påstander hvor hovedhensikten er å sverte.

Det kan virke som om Leder av Sortland Arbeiderlag, Kjell Olsen, fikk i seg for mye Møllers tran. Han har i flere innlegg forsøkt å mistenkeliggjøre intensjonene i henvendelsen Kvannli (SP) har rettet til Ordføreren.

Først spekulerer han i at Kvannli som en del av en posisjon står i en særstilling i forhold til andre folkevalgte. Slike ytringer gir næring til spekulasjoner, og gir dårlige assosiasjoner i retning av Trumps påstand ‘’valget var rigget’’.

Det ligger i kortene at ordføreren får mest nærkontakt med sitt eget parti, noe som nok også var tilfelle når Ordføreren utgikk fra Arbeiderpartiet, uten at i hvert fall jeg klarer å se noe suspekt med akkurat det.

Er det legitimt å ta opp enkeltsaker?

Dette handler ikke om «saksbehandling i media». Alle medlemmer har lovbestemt rett til å stille spørsmål til lederen i et organ (Kml § 11-2 fjerde ledd) Jeg har stor tillit til kommunaldirektørens integritet og at saken, når den framlegges for politisk behandling, er forsvarlig utredet, og gir et godt grunnlag for å treffe vedtak.

‘’Som en del av posisjonen øret til ordføreren

Snakket om at Kvannli ‘’som en del av posisjonen har øret til ordføreren’’, samt snakket om at «det jo tenkes at også spørsmålet har vært visket i øret, og … utenom de kanalene som vi vanlige dødelige må forholde oss til”, gir grunnlag for spekulasjoner som ikke er en representant fra et styringsparti verdig.

Ei heller er det en representant fra et styringsparti verdig å bruke hersketeknikker for å sette en politikerkollega i forlegenhet.

Jeg kan ikke se at Kvannli på noen måte har forsøkt å sette noen i administrasjonen i et dårlig lys ved å presentere saken i media. Men når leder av Sortland Arbeiderlag forsøker å legge ord i munnen på Kvannli i retning av at han har kritisert administrasjonen, så gjør han faktisk Kvannli urett. Det Kvannli her faktisk gjør er å stille spørsmål om det er noe kommunen kan gjøre for å få fortgang i denne saken.

Det framstår også som tøvete å hevde at Kvannli personlig som politiker har brukt sin makt for å forsøke og løse et problem ved å omgå demokratiske prosesser, her ved å kjøre saksbehandling gjennom media.

Hva med habiliteten, spør Lederen for Sortland Arbeiderlag, og forskutterer på det nærmeste at Kvannli i denne saken vil komme til å handle i strid med forvaltningslovens habilitetsregler. Å forskuttere en mulig lovovertredelse på denne måten tjener ingen annen hensikt annet enn å sverte Kvannli i verste Donald Trumf stil.

Hefter det noe ved habilitetsvurderingen, dersom saken endelig skal avgjøres i politiske organ, kan Lederen for Sortland Arbeiderlag når den tid kommer gå i bresjen for få lovlighets kontrollert habilitetsvurderingen framfor å nå spekulere i en mulig framtidig lovovertredelse.

Det samme gjelder påstanden om at Kvannli med sin håndtering kan være med på å “etablere en sedvane som baner vei for korrupsjon” og hentydningen til ‘’en type styresett som i hvert fall jeg ikke ønsker å være en del av’’ –Å stemple noen på denne måten er bruk av hersketeknikker på en manipulerende måte der jeg ikke kan se noe annet motiv enn å sette Kvannli i et dårlig lys.