Krevende og ansvarlig

Posisjonspartiene håper på et bredt politisk flertall for å komme i mål med sunn kommuneøkonomi. Men det synes vanskelig når Arbeiderpartiet tilsynelatende ikke evner å forstå situasjonen og ha viljen til å ta ansvar, skriver Bent Moldvær (FrP) (t.v.), Trygve Børsting (V), Stine Næss Askjer (KrF) og Jill Eirin Undem (H), Foto: Sindre Grading

Debattinlegg i Tønsberg Blad av Jill Eirin Undem (H), Bent Moldvær (FrP), Trygve Børsting (V) og Stine Næss Askjer (KrF), gruppeledere i Tønsberg kommunestyre.

Posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er godt i gang med arbeidet med prosjekt sunn kommuneøkonomi.

Det er ikke til å stikke under stol at vi hadde forhåpninger om at vi gikk inn i en periode med noe mer økonomisk handlingsrom. Derfor stilte vi til valg med ambisjoner om å løfte tjenestetilbudet for våre innbyggere. Men med vedvarende uro i Europa, høye rentekostnader og lavere skatteinngang ble mulighetene innsnevret.

Tønsberg kommune har levd godt på bufferfond de siste årene, og har brukt mer penger enn vi har fått inn. Sånn kan vi ikke fortsette. Derfor har kommunedirektøren startet prosjekt sunn kommuneøkonomi, hvor det skal spares inn 273 millioner kroner i drift frem mot 2028.

Tønsberg kommune er ikke alene. Svært mange kommuner i Norge står nå med samme utfordring og må kutte tilsvarende i drift. Vår fordel i Tønsberg er at vi fortsatt har en buffer å gå på, og at vi er tidlig ute. Dermed har vi tid til å forankre og gjøre en ordentlig prosess.

Dårligere råd enn andre

Tønsberg kommune regnes som en lavinntektskommune, noe som betyr at vi har mindre å rutte med per innbyggere enn det andre kommuner har. Ap-Sp-regjeringens forslag til nytt inntektssystem løfter mange kommuner som er i samme situasjon, men med regjeringens forslag blir Tønsberg stående på stedet hvil. Dette gjør situasjonen enda mer utfordrende for oss.

Sammenlignet med andre kommuner har Tønsberg kommune en effektiv drift. Vi mener det er uansvarlig å klatte litt på et budsjett for å komme i mål. Før vi kan sette oss ned med excel og budsjett-tall, trenger vi mer kunnskap, diskutere og tanker må modnes.

Det er ingen tvil om at flere tiltak på lista er krevende for mange. Så da må vi diskutere: Sett i lys av endret demografi – hvor skal balansen gå mellom ressursbruk på tidlig innsats, barn og unge og en befolkning med flere eldre? Er det riktig å sette målkrav om netto driftsresultat på 1,75 prosent allerede i 2027? Hvilke tjenestetilbud er vi villige til å redusere? Hvordan kan vi bruke de ressursene vi har mer effektivt?

Ap-løfter null verd

Opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen brukte siste kommunestyremøte til å snakke varmt om sin ønskeliste med alle gode tiltak de ønsker å bruke penger på. Denne listen er null verd når Arbeiderpartiet ikke samtidig kommer med forslag på hvordan tiltakene skal finansieres. Posisjonspartiene håper på et bredt politisk flertall for å komme i mål med sunn kommuneøkonomi. Men det synes vanskelig når Arbeiderpartiet tilsynelatende ikke evner å forstå situasjonen og ha viljen til å ta ansvar.

Med foreløpig tiltaksliste som tilsvarer innsparing på 192 millioner, når målet er 273 millioner, er vi i posisjon på det nåværende tidspunkt ikke klare til å verne om mange gode tiltak – uten å ha forslag til alternativer til andre steder å spare inn. Etter sommeren vil vi få innspill fra Agenda Kaupang, som har gått igjennom kommunens drift med argusøyne for å finne tiltak vi ikke klarer å se selv.

Men noe mener posisjonen at vi har klart å finne inndekning for, og har landet allerede nå på at vi vil verne om opptrappingen som har vært på grunnbemanning i barnehagene, og vi vil sikre ungdommen på Revetal et sted å være med trygge voksne – en ungdomsklubb.

Egen pensjonskasse i Tønsberg

For å verne om flest mulig tjenester som går direkte til våre innbyggere vil vi gjøre andre strukturelle og organisatoriske grep. Analysen av pensjonsalternativer er interessant. Det er klart det er større risiko ved å drive en egen pensjonskasse. Men samtidig gir dette muligheter. Å kunne legge inn eiendom som en del av egenkapitalen gjør at man kan være litt tøffere med forvaltningen og muligens få høyere avkastning, noe som vil redusere kostnadene til pensjon. Dette er verdt en nærmere vurdering. Vi er også i gang med utredning av fremtidig organisering av kommunens IKT-tjenester.

Forslaget om å sette dekningsgraden til 14 prosent for sykehjemsplasser utfordrer – spesielt for de som har sin historie fra gamle Re og vi som har kjempet for nytt sykehjem i Søndre Slagen. Men dette handler om å tenke nytt rundt omsorgstrappa. Det gir også muligheter til å bygge opp en tjeneste som gjøre det enklere og tryggere å kunne bo hjemme i eget hjem lenger – noe de fleste faktisk ønsker.

Utover høsten vil vi få mer kunnskap. Posisjonspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre er klare til å ta diskusjonene, og vi er klare til å ta ansvar for å dra dette i havn. Tønsberg skal fortsatt være en attraktiv kommune hvor folk vil bo, etablere bedrift og besøke. En attraktiv kommune genererer høyere skatteinngang. Så her er det bare å brette opp ermene for å lage en god plan for hvordan våre ressurser kan brukes på en best mulig måte. Sammen med våre ansatte og innbyggere skal vi komme i mål med sunn kommuneøkonomi. Vårt mål er å tilby våre innbyggere best mulig tjenester innenfor den økonomiske rammen vi har.