Til innhold
Hitra Venstres ordførerkandidat Torfinn STub
Torfinn Stub. Hitra Venstre, Audun N. Liland

Forandring

Hitra Venstre

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for felles­skapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd våre viktigste saker.

Frihet og ansvar er ett og udelelig. Uten at vi erkjenner våre forpliktelser er det alltid en fare for at friheten undergraves for noen andre. Økende økonomisk frihet i dag må ikke bli ufrihet for neste generasjon. Vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss.

 

 

 

Våre hovedsaker

 • Grønn vekst

  Befolkningsvekst er viktig for at Hitra skal være et robust, bærekraftig lokalsamfunn i framtida. Denne veksten må skje gjennom helhetlig arealforvaltning med fokus på naturverdiene. Vi har også ansvar for at kvalitetene og verdiene som ligger i strandsonen når det gjelder dyre- og planteliv, landskapskvaliteter, friluftsliv og tilgjengelighet for allmennheten, blir ivaretatt også for kommende generasjoner.

 • Barn og unge

  Venstre vil bidra til å skape positive, engasjerende, utviklende og trygge oppvekstmiljø. Vi må bli flinkere til å se og bruke de
  kvalitetene som ligger i vårt nærmiljø. Grunnlaget for god fysisk og psykisk helse legges i barne- og ungdomsårene.

  Venstre ønsker et tettere samarbeid mellom folkehelse-koordinator, helsestasjoner, barnehager, skoler og foreldre for å gi barn og unge i Hitra en god start i livet.

 • Venstre satser på skolen

  Vi vil gjenreise respekten for læreren - skolen trenger lærere med høy faglig kompetanse og standard. Vi vil derfor arbeide for økt ressurstildeling, slik at det gis mulighet for etter- og videreutdanning for lærere.

  Vi vil prioritere trygge skoleveier og arbeide for at gang og sykkelstier bygges ut.

  En god skole skaper nysgjerrige og vitebegjærlige elever. Fremtidens verdiskapning skjer gjennom kunnskap.

 • Voksne

  Venstre ønsker fortsatt fokus på god opplevd kvalitet og på god effektivitet i sammenligning med andre kommuner. Det gode skal vi selvfølgelig ta godt vare på og foredle videre i nært samspill med alle gode aktører.

  Den enkelte bruker må få et tilbud om aktiviteter tilpasset interessene og helsetilstanden. Hitra kommune må bli flinkere til å fokusere på aktivisering av enkeltbrukernes mestringsressurser, for å kunne gi en mest mulig meningsfull hverdag.

 • Et attraktivt lokalsamfunn

  Venstre er opptatt av grendene og ønsker å støtte nærings-, infrastruktur- og kulturtiltak som kan fremme bosetting, trivsel og aktivitet i grendene.

  Et attraktivt kommunesenter med mange tilbud er viktig både for tilhørighet, trivsel, bosetting, vekst og tilflytting. Vi er åpen for å
  revidere arealplanen med mål om å i større grad sette mennesket i sentrum.

 • Åpenhet

  Skal folket styre, må folket være informert, og informasjonen må foreligge før beslutninger tas. I det øyeblikk viktige debatter og viktig informasjon holdes unna velgerne, og kritiske tanker blir oppfattet som et problem, er folkestyret i fare.

  Kommunens problemer og det man ikke lykkes med, skal ikke skyves under teppet, men trekkes fram og ryddes opp i. De ansatte har grunnlovsfesta rett til å delta i den offentlige debatten, også med kritikk av kommunens politikk.

  Gode kommuneplaner er viktig for styring og forutsigbarhet, men planene må også etterleves av politikerne. Søknads-/plan-
  prosessene må bli enklere, mer åpne og demokratiske, mer inkluderende og med et enklere språk.

  Venstre vil ha god styring på kommuneøkonomien. Det må vises tilbakeholdenhet med å ta opp nye lån og etablere nye faste utgifter.

Våre folk