Til innhold
Ørland flystasjon
Foto: (CC) flickr/yetdark https://flic.kr/p/a5W4h8

Grønn, moderne og bærekraftig

Ørland Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar. Vi arbeider for et samfunn som gir alle like muligheter og frihet til å virkeliggjøre egne evner, derfor er en god skole som ser den enkelte viktig.

Vår politikk for næringsliv og gründere henger også sammen med et ønske om å gi folk muligheten til å følge sine drømmer og skape noe til gode for seg selv og for samfunnet.

Vi har ansvar for oss selv og for hverandre, og vi som lever i dag har et ansvar for ikke å leve på bekostning av fremtidige generasjoner. Dette er kjernen i vår miljøpolitikk.

Vårt menneskesyn bygger på at alle mennesker er født like og frie, og det påligger et sivilisert samfunn å sørge for at alle har det som trengs for å leve verdige liv. Venstre mener at alle fortjener en ny sjanse hvis man tråkker feil, og at samfunnet må stille opp med støtte til dem som trenger det. Venstre er pådrivere for stadig fornyelse i offentlig sektor, og vi vil samarbeide med private og ideelle aktører for å sikre innovasjon og mangfold i velferdsordninger.

Venstre vil:

 • Venstre vil at næringslivet i Ørland skal blomstre, vi har utrolig fine bedrifter.
 • Venstre vil at gang- og sykkelveg mellom Bjugn og Brekstad ferdigstilles.
 • Venstre vil at Ørland kommune skal levere god kvalitet på de helsetjenester som er lovpålagt.
 • Venstre vil ferdigstille Austrått hageanlegg og landskapet rundt Koet.

Våre hovedsaker

 • Næring og Arbeid

  Venstre ønsker å tilrettelegge for bedrifter som er etablert
  og ønsker å etablere seg i kommunen. De som ønsker
  å starte bedrift skal få veiledning av kommunen
  og få tilgang til bedriftsfond.

  Venstre vil ikke ha eiendomsskatt.

  Venstre vil bidra til vekst og videreutvikling av
  våre lokale produsenter. Kommunen bør ha et ansvar
  for å synliggjøre det store mangfold av kulturattraksjoner og
  lokale gårdsutsalg.

  Venstre vil innføre en traineeordning
  i kommunen.

  Venstre vil ha en sterkere kollektivsatsing –
  også utenom skoletid.

  Venstre ønsker elektrisk- drevet buss mellom Brekstad
  og Bjugn som korresponderer med hurtigbåt og fly.

  Venstre vil at Ørland bør være et knutepunkt
  for hydrogenbasert drivstoff for båter.

  Venstre vil ha bærekraftig fiskeoppdrett
  og satsing på blå sektor.

  Venstre ønsker at eventuelle nye anlegg skal etableres
  utaskjærs, eller eventuelt bli landbasert.
  Maksimal tetthet av anlegg er nådd.

  Venstre mener det er brukt tilstrekkelig
  natur til vindmøller på Fosen.
  Havbaserte vindmøller er framtida.

  Venstre vil at det skal være lett å få jobb til
  andrepart, hvor den ene er ansatt i forsvaret.

 • Miljø og Bærekraft

  Venstre vil arbeide for at det legges til rette
  for landstrøm fra industrikaier. Skal vi få til et
  blågrønt skifte på kysten, må båtene gå på
  vindkraftgenerert strøm når de ligger til kai.

  Venstre vil at alle offentlige bygg skal være
  klimanøytrale innen 2027.

  Venstre vil oppfordre til mer biomangfold
  i landbruket.

  Venstre vil bidra til vekst og videre utvikling av
  våre lokale produsenter.

  Venstre vil ha parker og grøntareal i alle
  grender og sentrum. Det bør være mulighet
  for folk å kunne dyrke selv på disse grøntområdene.

  Venstre vil at kommunens storkjøkken bør
  bruke gjenbrukbar matemballasje.
  Venstre vil at det skal være lett å kildesortere
  i Ørland. Det må tilrettelegges for
  lettvint kildesortering. Egne plastdunker for
  plastsøppel og matavfall. Spesielt på skoler,
  kjøpesenter og offentlige steder. Steder hvor
  det er mulig å levere må være godt merket.

  Venstre vil ha et klimaregnskap i saker
  som legges fram for kommunestyret.

  Venstre vil at Ørland skal hjelpe bedrifter
  til miljøsertifisering.

 • Velferd og kultur

  DIGITALISERING
  Venstre vil fortsette arbeidet for at alle
  grender – også hvor det er få beboere –
  skal ha fiber og mobildekning.

  Venstre vil at skolen må ha tilstrekkelig
  ressurser til IKT. Både redskap, utstyr og
  kompetanse må være på plass.

  SAMFUNNSUTVIKLING OG KULTUR

  Venstre vil at Ørland kommune skal være et sted
  med sosiale møteplasser, opplevelser og kultur for alle.

  Venstre vil gi kommunens museer
  forutsigbare økonomiske
  vilkår. De må få mulighet til å
  formidle vår kulturarv på best mulig måte,
  i samarbeid og med kompetent ledelse.

  Venstre vil ferdigstille Austrått hageanlegg
  og naturlandskapet rundt Koet.

  Venstre vil fokusere på muligheter
  for økt turisme på Austrått og i Grandefjæra.

  Venstre vil at sykkelveg mellom Brekstad
  og Botngård fullføres. Det bør også være
  gang- og sykkelsti til Uthaug og Ottersbo.

  Venstre vil ha bru over Åfjordsstrømmen.
  En ytre vegforbindelse vil fungere som en
  vitamininnsprøyting i ytre Fosen i et naturskjønt
  område. Dette vil fungere positivt
  for turisme, næringsliv og bolyst.

  Venstre vil at ordfører og varaordfører har utekontor minst en gang i måneden. D.v.s. ha
  kontordag ute i bygdene på rundgang for å
  bedre kontakten med folk.

 • Verdiskapning og oppvekst

  Venstre vil ha en kommune hvor det er
  åpenhet i prosesser ved saksbehandling
  og politiske beslutninger.

  Venstre vil arbeide for at flyktninger og
  innvandrere blir språklig og sosialt integrert
  i kommunen, med fokus på introduksjonsprogram,
  utdanning, barnehagetilbud, arbeidsliv,
  helse, fritidsaktiviteter og boligkarriere.

  HELSE

  Ørland kommune skal levere på de tjenestene som
  er lovpålagt- med god kvalitet. Det skal ikke være
  nødvendig å klage til statsforvalteren for å få lovpålagte
  tjenester.

  Venstre ønsker å hjelpe enkeltmennesker
  som trenger det. Selv om det moderne
  samfunn preges av velferd og velstand, er
  det mange grupper som faller utenfor.
  Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet.
  Mange opplever hjelpeapparatet som
  vanskelig tilgjengelig, og trenger omsorg og
  respekt mer enn analyser og skjema.

  Venstre vil at eldre skal kunne ha mulighet til
  å bo hjemme lengst mulig. Da trengs nok
  hjelp og digitalisering av velferdstilbudet.

  OPPVEKST

  Venstre vil at alle elever får tilbud om et sunt
  og variert skolemåltid hver dag.
  Skolene skal også få hjelp til å opprette
  og drive skolehage og kompostering.

  Venstre vil fortsette gratis leie av lokaler
  til lag og foreninger med barn og unge.

  Venstre vil ha lik støtte til offentlige og
  private barnehager.

  Venstre vil ha økt lærertetthet slik at det er
  mulig å følge opp de som er vanskeligstilte
  og de som har utfordringer i skolen.

  Venstre vil ha ha mer fokus på tidlig innsats i
  barnehager.