Til innhold

Anita Otneim Hoddevik

Anita Otneim Hoddevik

For ei attraktiv og vital Stad kommune, med gode kommunale tenester til innbyggarane uavhengig av kvar ein bur i kommunen

Eg er ei positiv, omgjengeleg og sporty dame på 48 år som bur i Selje sentrum. Eg er gift og har to søner på 17 og 21 år. Til dagleg jobbar eg som rektor på Stadlandet skule. Respekt, openheit og mot er verdiar eg set høgt både i arbeidslivet og privat. Eg har jobba i Selje kommune sidan 1992, og har dei siste 19 åra jobba som leiar på ulike einingar i kommunen.

Eg har ikkje vore politisk engasjert tidlegare, men eg har alltid vore samfunnsengasjert og synest politikk er spennande. Politikk er også eit viktig arbeid fordi det handlar om korleis vi skal ha det i kvardagen vår lokalt og sentralt i landet vårt. Korleis bruke fellesskapet sine ressursar på ein god måte.

Eg vil jobbe for ei attraktiv og vital Stad kommune, med gode kommunale tenester til innbyggarane uavhengig av kvar ein bur i kommunen. I den samanheng er utvikling av eksisterande infrastruktur, som til dømes vegar, flyplassar, båt- og bussruter, Stad skipstunnel, særs viktig. For utvikling av kommunen og tenestetilbodet er tilflytting og tilrettelegging for arbeidsplassar viktig, også kompetansearbeidsplassar. Tilrettelegging for næringsutvikling og utvikling av gode barnehagar og skular i samarbeid med innbyggarane er nokon av dei mest sentrale oppgåvene til kommunen etter mitt syn.