Til innhold

Kari Grindvik

Kari Grindvik er 57 år og bur på Skodje. Ho har brei politisk erfaring gjennom to periodar i kommunestyret/formannskapet frå 2011, varaordførar 2011-2015 og medlem i fellesnemnda for nye Ålesund. Grindvik er aktuell som ordførarkandidat for Ålesund Venstre.

Hjartesaker:

1. Folkestyre- eit lokaldemokrati som legg til rette for deltaking og samhandling. Der avgjerder vert tekne nærast mogleg den det gjeld. Meir oppgåver til kommunene- fylgt opp med midlar- for betre samordna tenester til innbyggjarane.

2. Ålesund skal ha gode omsorgstenester og tilbod på alle trinn i omsorgstrappa. Kvardagsmeistring for alle er målet: Vi må sjå kvar einskild og yte tenester etter behov på rett nivå. Alle har noko å bidra med – inkluudering og tilrettelegging for at alle får vere aktiv heile livet.

3. Arbeidsplassar: insentiv for det grøne skiftet, at utdanningsinstitusjonaenbidreg til å skaffe næringslivet kompetanse for framtida, at vi legg til rette for nok næringsareal i heile kommunen.

4. Folk først: tidleg innsats og førebygging – for å jamne ut ulikskap og hindre utanforskap.