Til innhold

Carl Otto Kielland

Carl Otto Kielland (62)
Økonom, kunstner, hobbysnekker og bestefar. Samboer og bosatt i Åsgårdstrand. Tre voksne sønner og snart 5 barnebarn.

Venstre er frihet og muligheter

Partitilhørighet er for meg et valg av verdier. De viktigste verdiene er:

– Enkeltindividets frihet med muligheter for mestring ,vei til arbeidslivet og det gode livet.

– Et samfunn der vi tar ansvar for hverandre, ikke er egoistiske, men rause og inkluderende.

– At naturen tas vare på til oppvoksende generasjoner.

Klimainnsats lokalt og globalt

Klimatiltak må være virkningsfulle og enkeltpersoners holdninger skal , i tillegg til den globale innsatsen, være drivkraften for klimatiltak lokalt. Jeg vil at det skal være lønnsomt å leve klimavennlig og at kommunene utvikler seg mot å bli nullutslippssamfunn.

Natur og kultur

Vi har har viktige naturområder som må forvaltes slik at de blir en del av folks gode liv nå og for framtida. Jeg vil at kultur skal binde oss mennesker tettere sammen og at vi samarbeider slik at hele fylket blir et attraktivt sted å bo.

Det må bli enklere å reise miljøvennlig

Bruk av teknologi og smart transport skal bidra til økning av miljøvennlige reiser i fylket. Jeg vil at vi skal ha Europa mest miljøvennlige transportsystem basert på gang, sykkel og kollektivtransport.

God helse og eldrepolitikk forsterker opplevelsen av det gode liv

Jeg vil styrke folkehelsearbeidet for å utjevne sosiale forskjeller og åpne for at senior+ generasjonen opplever frihet til å bidra i samfunnet så lenge man vil. Vi skal møte eldreomsorgen med vilje til individuell tilrettelegging og tilpassing av behov. Alle skal ha like muligheter og vi skal ha et deltagende fellesskap med små forskjeller der vi bor.

Venstre er moderne og optimistiske

Vi er åpne for nye ideer og løsninger . Vi er ikke redd for reformer eller ny teknologi og tror at vi gjennom samarbeid kan ta de rette valgene for å få Horten framover.

Ta gjerne kontakt med meg om du vil vite mer om vårt arbeid i Horten.