Til innhold

Vidar Pedersen

At folk tek ulike val er ein verdi i seg sjølv, og fremjar toleranse. Samstundes har vi ansvar for fellesskapen og for ikkje å ta val som innskrenker andre sine moglegheiter