rusreform toppbilde grafikk

Fra straff til hjelp.

Kampen for rusreformen fortsetter.

Rusreform – Fra straff til hjelp

Vi må legge til side gammeldags moralisme. Venstre mener at Norge trenger en ruspolitikk som fokuserer på mennesker, basert på kunnskap, og som gir alle lik frihet til å leve gode liv.

Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Stem Venstre for human rusomsorg.


Her er tiltak som Venstre mener vil bedre rusomsorgen på kort sikt: 

 • Gjennomføre den kunnskapsbaserte rusreformen, som går fra straff til hjelp
 • Etablering av flere brukerrom, der rusmidler kan inntas trygt med helsepersonell til stede
 • Sørge for at alle kommuner deler ut naloxon nesespray og tilbyr livreddende hjerte og lungeredning til utsatte grupper
 • Garantere et behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning ved overdose
 • Senke terskelen til legemiddelassistert rusbehandling og sørge for tettere oppføling 
 • Etablere rusmiddelanalysetjenester der brukerne kan teste innholdet i rusmiddelet
 • Substitusjonsbehandling for andre stoffer enn heroin 

Kampen for en nasjonal rusreform fortsetter

Rusreformen handler om å endre måten vi møter mennesker med rusutfordringer på. I over 20 år har Venstre-politikere over hele landet kjempet for denne reformen. Vi ser at det er nødvendig å ta vare på de som har det vanskeligst. De trenger en annen tilnærming. Årevis med straff har ikke fungert.

Den 3. juni 2021 sa Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp nei til rusreformen da den ble behandlet i Stortinget og de stemte ned forslaget.

Venstre mener at det er på høy tid å endre kurs. Vi ønsker å gjennomføre en rusreform som gir bedre hjelp til de som sliter med rusavhengighet. Dette betyr at ansvaret for hvordan samfunnet reagerer på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk, skal flyttes fra rettssystemet til helsetjenesten.

Podkast

Kjernen i rusreformen

Venstre har følgende hovedpunkter i sin rusreform:

 • Det foreslås å oppheve straffansvaret for bruk og erverv og innehav av en mindre mengde rusmidler til eget bruk.
 • Det innføres to terskelverdier, altså nærmere fastsatt mengde rusmidler. En nedre og en øvre grense. Terskelverdiene fastsettes i forskrift.
 • Straffefri befatning med rusmidler skal være begrenset til inntil den nedre terskelverdien, og bare omfatte inntil tre ulike stoffer. Handlingene vil være ulovlige, men ikke straffbare og kan ikke møtes med strafferettslige sanksjoner.
 • Det fastsettes en høyere terskelverdi, i tillegg til den nedre terskelverdien. I spennet mellom lavere og høyere terskelverdi er det et straffeansvar, men det skal som hovedregel reageres med påtaleunnlatelse.
 • Når det avdekkes ulovlig bruk av rusmidler og erverv og innehav av rusmidler under nedre terskelverdi til egen bruk, skal politiet kunne pålegge å møte hos en kommunal rådgivende enhet for rusmiddelsaker.
 • Politiet kan også pålegge møteplikt for foreldre eller andre med foreldreansvar for mindreårige.
 • Brudd på møteplikt for kommunal enhet skal kunne føre til et administrativt gebyr. Administrativt gebyr regnes ikke som straff, det er ikke en bot.
 • Gebyr for brudd på møteplikt skal ikke kunne ilegges dersom det vil være urimelig tyngende sett i lys av overtrederens økonomiske situasjon og livssituasjon.
 • Ved avdekking av erverv eller innehav mellom terskelverdiene skal påtalemyndigheten sette som særvilkår for påtaleunnlatelsen at siktede etter innkalling møter hos den rådgivende enheten for narkotikasaker.
 • Dersom siktedes forhold eller andre vektige hensyn tilsier det, skal påtaleunnlatelsen gjøres ubetinget. I tillegg skal grunnvilkåret om at gjerningspersonen ikke begår en ny straffbar handling i prøveperioden, gjelde.
 • Dersom påtalemyndigheten unntaksvis bringer forholdet inn for retten, skal domstolen som regel gi straffutmålingsutsettelse eller straffutmålingsfrafall.
 • Avdekkes ulovlig bruk, erverv eller innehav av rusmidler over øvre terskelverdi, regnes det ikke som til eget bruk, og det er da straffbart.
 • Kommunene får en plikt til å etablere en rådgivende enhet for narkotikasaker med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Det gis hjemmel til å fastsette forskrift om innhold i tjenesten og organisering av den kommunale rådgivende enheten. Dette inkluderer formidling og samarbeid med andre tjenester. Det settes ikke kompetansekrav.
 • Kommunenes nye oppgaver knyttet til mottaksfunksjonen skal kompenseres.
 • Politiet gis hjemmel til å avdekke narkotikabruk og innehav av rusmiddel til egen bruk i en ny bestemmelse i politiloven om visitasjon av person.
 • Politiet skal ikke kunne anvende straffeprosessuelle tvangsmidler ved straffri befatning med rusmidler.
 • Personer som mistenkes å være påvirket av narkotika, skal få rett til å imøtegå dette gjennom å avlegge en rustest.
 • Rusreformen skal følgeevalueres med tanke på å identifisere utilsiktede virkninger som krever styrkende eller korrigerende tiltak.
 • Øke støtten til behandlings- og oppfølgingstjenester for barn og unge.

Venstre arbeider for en rusreform som prioriterer hjelp over straff og som er basert på solid kunnskap og medmenneskelighet.

Sammen kan vi skape en positiv forandring i ruspolitikken.

Stem Venstre.

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt