Venstre vil legge Mosseveien i tunell

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen, har sendt inn et privat forslag om å legge Mosseveien i tunell. Les hele forslaget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Ordfører Per Ditlev-Simonsen
Rådhuset
N-0037 Oslo

Privat forslag fra Ola Elvestuen (v) vedrørende Mosseveien i tunnel som OPS-prosjekt

I henhold til reglement for bystyret, pkt. 36, kan et medlem av bystyret fremsette privat forslag til behandling i bystyret. Med utgangspunkt i ovenstående fremmer undertegnede følgende private forslag, som bes satt opp på kart på første bystyremøte i august:

Bakgrunn:

Venstre mener at E18 Mosseveien i tunnel er svært viktig både når det gjelder å fullføre visjonen om Fjordbyen, å frigjøre ytterligere områder for byutvikling og sikre etablering av gode forbindelseslinjer sydfra inn mot den nye bydelen i Bjørvika.

Samferdselsminister Torild Skogsholm (v) ga våren 2003 Vegdirektoratet i oppdrag å starte arbeidet med planlegging av Mosseveien som miljøtunnel mellom Fiskevollbukta og Sørenga. En utbygging som innebærer at Mosseveien legges i tunnel vil medføre en vesentlig reduksjon i miljøbelastningene for alle som bor og ferdes i området. Samtidig må en utbygging skje på en slik måte at den støtter opp under regjeringens overordnede mål om økt kollektivandel i Osloområdet. Den aktuelle løsningen er en firefelts vei med ett kollektivfelt og ett kjørefelt i hver retning.

Finansiering
Eksisterende bompengering skal etter planen avvikles den 01.01.2008. Forutsetningen for dette er imidlertid at et velfungerende og helhetlig trafikantbetalingssystem er på plass fra samme dato til erstatning for dagens bompengering for å finansiere en Oslopakke 3 for økt kollektivsatsing og miljøtunneler på vei. Dersom et slikt nytt trafikantbetalingssystem ikke er etablert innen den 01.01.2008, har bystyret i sak 138/04 vedtatt at dagens bompengering opprettholdes inntil et nytt helhetlig trafikantbetalingssystem er innført.

Offentlig-privat-samarbeid (OPS)
For å sikre fremdrift knyttet til realisering av Mosseveien i tunnel er det etter Venstres mening nødvendig å få til et offentlig-privat-samarbeid (OPS). I Nasjonal Transportplan er Mosseveien i tunnel vurdert som et mulig OPS-prosjekt. For å følge opp dette er det nå avgjørende at Oslo kommune tar nødvendige initiativ og etablerer en dialog med statlige myndigheter om etablering av et OPS-prosjekt, herunder prosjektering og fremdrift. Byrådet bes derfor fremme egen sak som inneholder et konkret forslag til et OPS-prosjekt for Mosseveien i tunnel innenfor rammen av et helhetlig trafikantbetalingssystem.
~

Forslag fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre:

1.
Byrådet bes legge frem en sak om realisering av Mosseveien i tunnel som et OPS-prosjekt, herunder prosjektering og fremdrift.

2.
Forslaget skal være i tråd med bystyrets vedtak av den 17.03.04 (sak 138) om innføring av et helhetlig trafikantbetalingssystem.

Oslo, den 28. juni 2004

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe

Ola Elvestuen
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**