– Oslo kommune må ha en aktiv eierstrategi

Venstres bystyregruppe i Oslo er opptatt av at Hafslund som infrastrukturselskap på det sentrale Østlandet skal videreutvikles, herunder et fortsatt fokus på en regional konsolidering av nettvirksomheten. Derfor er det viktig at kommunen har en aktiv eierstrategi knyttet til sin eierposisjon i Hafslund ASA. Dette sier gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Venstres gruppeleder peker også på hensiktsmessigheten av at det finner sted et omfattende makeskifte av kraftverk på Østlandet, slik at eierskap i størst mulig grad samles geografisk og at E-CO Vannkraft i størst mulig utstrekning skal eie sine egne kraftstasjoner fullt ut.

– Venstre vil i bystyret legge frem forslag som innebærer at kommunen bidrar positivt og aktivt i den videre utviklingen av Hafslund og E-CO, samtidig som vi peker på mulighetene som ligger i en fornuftig og bærekraftig fremtidig kapitalfrigjøring, uttaler Venstres gruppeleder Ola Elvestuen til slutt.

Salg av kommunens aksjer i Hafslund ASA
— byrådsak 104/2004 (trukket av byrådet)

Merknad fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre:

Bystyrets medlemmer fra Venstre vil understreke behovet for en aktiv eierstrategi knyttet til kommunens eierposisjon i Hafslund ASA. Disse medlemmer vil her bl.a. peke på nødvendigheten av fortsatt fokus på en regional konsolidering av nettvirksomheten.

Bystyrets medlemmer fra Venstre er opptatt av at en videreutvikling av Hafslund som infrastrukturselskap på det sentrale Østlandet bør vurderes.

Bystyrets medlemmer fra Venstre vil videre peke på hensiktsmessigheten av at det finner sted et omfattende makeskifte av kraftverk på Østlandet, slik at eierskap i størst mulig grad samles geografisk og at E-CO Vannkraft i størst mulig utstrekning skal eie sine egne kraftstasjoner fullt ut.

Forslag fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre:

1. Hafslund
Byrådet bes legge frem sak om Oslo kommunes videre strategi knyttet til eierrollen i Hafslund ASA. Saken skal inneholde vurderinger av den videre utvikling av selskapet, samt mulighetene for en fornuftig og bærekraftig fremtidig kapitalfrigjøring. Momenter som bør vurderes i denne sammenheng er bl.a.:
* Videreutvikling av nettet til transport av mer enn strøm.
* Hafslunds videre utvikling innenfor solenergifeltet.
* Hafslunds mulige rolle innen utvikling av fjernvarmeteknologi basert på varmeproduksjon fra sjøvann, med sikte på å levere varme fra Oslofjorden til Fjordbyutbyggingen.
* Vurdering av selskapets egenkapital og kapitalbehov knyttet til disse felt.
* Salg av deler av selskapet, herunder kraftverkene, sikkerhetsvirksomheten, eiendommer og aksjeposter i andre virksomheter, vurdert på både kort og lang sikt.
* Muligheter for samarbeid mellom Hafslund og andre aktører i Østlandsregionen.

2. E-CO
Byrådet bes fremlegge egen sak om fremtidig oppkjøp i E-CO Vannkraft, med sikte på finansiering av tilbakekjøp av Statkrafts aksjepost på 20 prosent i selskapet. I saken skal bl.a. E-CO Energis muligheter for å bære hele eller deler av dette tilbakekjøpet finansielt vurderes, gjennom både tilgjengelig egenkapital og/eller evt. salg av aksjeposter i andre virksomheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**