Venstre tar sosialt ansvar

Oslo oppleves dessverre av mange mennesker som en kald og ekskluderende by. Venstre arbeider for at ingen mennesker skal oppleve å bli tråkket på når de søker hjelp ved offentlige kontorer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Venstre fikk i bystyret gjennomslag i årets budsjett for at reduksjonen i sosialhjelpssatsen for korttidsmottakere av sosialhjelp i Oslo ble opphevet, slik at stønaden for denne gruppen økte med over 30% fra 01.01.05. Dette har ført til en umiddelbar forbedring for dem som trenger økonomisk bistand i kun kortere perioder og som vil bidra til at de raskere blir i stand til å klare seg på egen hånd. Likevel er det bare ett av mange skritt Venstre vil ta for å skape en varmere by.

Oslo Venstre mener det er særlig viktig å sørge for at sosialtjenesten kan yte medmenneskelighet og livsveileding, og ikke bare drive økonomisk saksbehandling.
Partiet arbeider derfor for å erstatte offentlige ytelser som økonomisk sosialhjelp, omsorgslønn, arbeidsledighetstrygd og attføring med en felles ordning for dem utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Innføring av borgerlønn, en garantert minsteinntekt for alle, vil i tillegg til å overføre ressurser fra saksbehandling til veiledning også gi mottakerene større økonomisk frihet og økt selvfølelse.

Dessuten vil ansatte i sosialtjenesten unngå å komme i situasjoner der lojalitet til ledelse og budsjett settes opp mot det behovet en hjelpetrengende borger faktisk måtte ha. Venstre vil skape en sosial virkelighet der rettigheter ikke blir tilbakeholdt, og interne retningslinjer ikke brukes på bekostning av lovens krav om individuelle vurderinger.

Kontaktinformasjon:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**