Budsjettenighet mellom H, FrP, V og KrF i Oslo

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo Kommunes budsjett for 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

De fire partiene ser behovet for et helhetlig grep i forhold til bydelenes økonomi for å sikre et godt tjenestetilbud til byens borgere. Bydelene blir derfor styrket med 300 millioner kroner i forhold til byrådets budsjettforslag, fordelt som en kombinasjon mellom frie midler og gjeldsslette.

Skolen styrkes med 100 millioner kroner utover byrådets opprinnelige forslag, satsingen på "rullende fortau" videreføres, kirken styrkes med 18 millioner kroner, satsene til sosialhjelp økes med 7 prosent i forhold til inneværende år og det innføres inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO. Frivillig sektor er ellers en budsjettvinner i forliket mellom de fire partiene.

Den fremforhandlede avtale gir sammen med byrådets opprinnelige budsjettforslag og tilleggsinnstilling følgende hovedtall:

– Bydelsrammen økes med kr 300 millioner hvorav 61 millioner kroner går til å slette gjeld i de fire mest gjeldsrammede bydelene og 239 millioner fordeles gjennom kriteriesystemet.

– Driftsbudsjettene i skolen styrkes med nær 100 millioner kroner som går til tilbakeføring av det foreslåtte effektiviseringsuttaket i skolesektoren og gjennomføring av Kunnskapsløftet.

– Det bevilges 26 millioner slik at Sporveiene kan kjøre "rullende fortau" i 2006.

– Kirken får en budsjettøkning på 18 millioner, hvorav 12 millioner til drift og 6 millioner til vedlikehold.

– Kulturbudsjettet styrkes med 11 millioner kroner.

– Ideelle organisasjoners innsats innen rusomsorg, integrering og helse styrkes.

– Bygging av 3 nye idrettshaller starter neste år.

Det er videre oppnådd enighet om flere mindre poster og endringer, samt en rekke verbale forslag. Partiene er også enige om hvordan økninger skal dekkes inn slik at budsjettet får en forsvarlig saldering.

Budsjettforliket forsterker byrådets opprinnelige budsjettprofil med en satsing på skolerehabilitering, kultur, bygging av nye barnehageplasser og nye t-banevogner. Utover dette er de fire partiene også enige om en økning av eiendomssalget til Oslo kommune og kutt i sentral administrasjon og byråkrati.

Ytterligere kommentarer:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen 908 54 775

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**