Program 2003-2007

Mer ansvar — Mer frihet
Østfold Venstre ønsker at lokalsamfunnet får mer ansvar
og større frihet til egen utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Mer ansvar — Mer frihet
Østfold Venstre ønsker at lokalsamfunnet får mer ansvar
og større frihet til egen utvikling. Vi vil påvirke våre
rikspolitiske representanter slik at de arbeider for å øke
andelen av frie økonomiske midler.
Det er et styrende prinsipp for Venstre at avgjørelser skal
tas og oppgaver løses nærmest mulig den det angår.
Venstre vil slippe lokalsamfunnet fri fra statlig overstyring
ilokalpolitiske saker. Mer frihet gir også større ansvar.
Venstre politiske forankring
Et sosialliberalt Norge: Mer frihet — mer ansvar

Miljø

Sikring av allemannsretten langs kysten
Østfold fylkeskommune har et overordnet ansvar for å
hindre fortettingen i strandsonen langs vår lange kystlinje.
Østfold Venstre vil at det på fylkesplan avsettes en
person med ansvar for å overvåke 100 meters beltet i
strandsonen. Like viktig er å fjerne stengsler som hindrer
fri ferdsel i 100-meters beltet.

Rene vassdrag
Østfold Venstre vil at det omgående skal settes inn
egne ressurser for å rydde opp i Østfoldvassdragene.
Det er spesielt viktig å følge opp drikkevannskildene.
Østfold Venstre vil at en skjærgårdstjeneste skal bistå
med å rydde i, overvåke og tilrettelegge for rekreasjon
i fylkets vassdrag. Målet er at drikkevannskildene skal
tilfredsstille krav til råvann og at de resterende vassdrag
skal kunne benyttes til bading. En konsekvens av dette
vil være en reduksjon av forurenset vann til Oslofjorden.
Der hvor det er nødvendig og mulig skal forurenser
stilles til ansvar for å rydde opp.

Rygge Sivile Lufthavn
Vansjø er eneste drikkevannskilde for en rekke kommuner.
Østfold Venstre aksepterer utbygging av Rygge
Sivile Lufthavn når man kan garantere at denne utbyggingen
ikke medfører forurensing av drikkevanns-
og rekreasjonskilden Vansjø.

Sosialt ansvar

Medmenneskelighet i skolene
Alle har krav på trygge omgivelser. Østfold Venstre vil
arbeide for at det i alle fylkets skoler er et oppfølginsprogram
mot mobbing. Samfunnet forutsetter at ulike
personer med ulike evner og ulik bakgrunn, blir integert.
Skolen er den felles møteplass som både utfordrer og
gir mulighet for integrasjon. Østfold Venstre vil aktivt
følge opp planen mot rasisme og diskriminering som er
vedtatt i fylkestinget.


Nyskaping i skolene

Vårt fremtidige samfunn er avhengig av motiverte og
kreative mennesker. Grunnlaget for dette legges i skolen.
Fylkeskommunen skal bistå med en rådgivingstjeneste
som gir elevene mulighet til å velge en utdannelse som
er utviklende og skapende for dem selv og samfunnet.
Elevene skal ha frihet til å velge den skolen de ønsker å
gå på og ha ansvar for egen læring. Østfold
Venstre vil styrke den praktiske opplæringen
i yrkesfagene.

Småbedrifter

Mentor for bedrifter
Østfold Venstre ønsker at fylkeskommunen oppretter en
mentorordning for de ulike regionene i Østfold.
Mentorene skal være oppdatert på hvilken informasjon
som trengs, i hvilken rekkefølge den må håndteres og
hvor informasjonen finnes når en småbedrift skal
etablere eller utvikle seg. Ordningen skal bidra med nødvendig
kompetanse og hjelp til å finne frem i jungelen
av regelverk samt være en los gjennom byråkratiet.
Mentorene skal ha oversikt over de lokale nettverkene.
som nyetablere bedrifter, gårdsbruk og småbedrifter i
utvikling kan ha nytte av å ta kontakt med, samt hvilke
lokale, regionale og sentrale tilskuddsordninger som
finnes og kan benyttes.

Samferdsel
Østfold Venstre vil etablere ny jernbanetrasé langs
E6 gjennom Østfold, med en felles sentralstasjon for
Sarpsborg og Fredrikstad. Vegtransport får relativt sett et
fortrinn når E-6 står ferdig. Derfor må jernbanen bygges
ut så raskt som mulig for å sikre et miljøvennlig alternativ
på landtransport. I dag er store arealer i sentrale bystrøk
båndlagt langs dagens trasé og i påvente av utbygging
via byene. Ved å legge jernbanen langs E-6 vil disse
arealene bli frigitt til byutvikling.
Kollektivtrafikken mellom byene skal være så god at
elever i videregående opplæring ikke er avhengig av eget
transportmiddel. Fylkeskommunen skal også bidra til økt
utbygging av gang- og sykkelveier.

Bedre rammebetingelser for
småbedriftene

Fylkeskommunen skal arbeide aktivt for å bedre rammebetingelsene
for nyetableringer i Østfold, bl.a. fritak for
arbeidsgiveravgift de første to årene. Østfold Venstre går
inn for at Indre Østfold blir et prøveområde for nye
støttestrukturer som lettere gir tilgang til ekstern kapital
for småbedrifter. SND-midler skal brukes til småbedriftsetablering,
fortrinnsvis i Indre Østfold. For å komme
raskt i gang, skal dette skje etter de
forutsetninger som er lagt i Stortingets
Vedtak om støtte til distriktsutvikling.

Kultur

Østfoldkunst
Østfold Venstre vil at fylkeskommunen skal bidra med
økonomiske ressurser til frivillige lag som arbeider med
Alle former for kulturuttrykk. Spesielt bør de lag som
viser forestillinger eller fremmer bildende kunst og
litteratur laget av østfoldinger, prioriteres. Det er viktig for
vår kulturarv at det stimuleres til kulturelle uttrykk med
tilhørighet til Østfold.

Kulturhøgskole
Som en del av bevisstgjøringen i forhold til vår kulturarv
skal fylkeskommunen stimulere næringsinteresser, også
nyetableringer, tilknyttet kulturlivet. Etablering av en
kulturhøyskole i Østfold vil være et viktig bidrag til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**