Viken Venstres valgprogram 2019-2023

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1 – Nye muligheter i Viken

Viken i vekst

Viken på lag med framtida

Nullutslippsregionen Viken

Mangfold og muligheter

Viken i verden

Demokrati og medvirkning

Kapittel 2 – Ta vare på naturen

Vekst og vern: Areal- og transportplanlegging

Bærekraftig by- og stedsutvikling

Kutte klimagassutslipp og binde karbon

Vann og vassdrag

Kunnskapsbasert forvaltning av natur og kulturlandskap

Friluftsliv og rekreasjon

Kapittel 3 – Innovasjon og næringsutvikling

Vikens fortrinn

Næringsutvikling, nye arbeidsplasser og distriktsoptimisme i hele Viken

Moderne offentlige tjenester

Digitalisering

Bærekraftig forvaltning av ressursene

Kapittel 4 – Samferdsel og mobilitet

En region i vekst krever gode samferdselsløsninger

Nullutslippsregionen Viken

Kollektivtrafikk

Sykkel og gange

Trafikksikkerhet

Kapittel 5 – En skole for framtida

Mindre byråkrati

Mer valgfrihet

Ulike og unike elever

Oppdaterte lærere og skoleledere

Skolen som lokal utviklingsmotor

Kapittel 6 – Kultur og frivillighet

Mangfoldig og fritt kulturliv

Idrett og frivillighet

Kulturhistorie

Kapittel 1 – Nye muligheter i Viken

Venstre tror på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Venstre ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt for hverandre og for miljøet og naturens grenser.

Det skal være bra å leve, bo og arbeide i hele Viken. Venstre vil at Viken skal være enmiljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativ region hvor mennesker får like gode muligheter til å lykkes. Når Viken fylkeskommune etableres, får vi nye muligheter til å planlegge og løse oppgavene i sammenheng i hele Viken og i samarbeid med nabofylkene. Venstre vil ha et levende folkestyre med åpenhet og innsyn i beslutningene som fattes og med flere oppgaver og mer beslutningsmyndighet til kommunene og fylkeskommunene. Fylkeskommunen har i dag ansvar for alt fra videregående skoler, veier og kollektivtrafikk, miljø, kulturminnevern, folkehelse og tannhelse. Venstre er opptatt av at Viken fylkeskommune skal levere gode tjenester på alle områder, og at Viken fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver.

Viken i vekst

Befolkningsveksten og presset er særlig stor rundt Oslofjorden og det bor ca 1,2 millioner mennesker i Viken. Samtidig består store deler av fylket av distriksområder som er preget av liten eller negativ folketallsvekst. Potensialet for vekst og utvikling er stort samtidig som utfordringene er mange. Venstre vil at hensyn til klima og miljø skal være førende for videre utvikling av Viken og at attraktive distrikter kan avlaste presset i sentrale strøk. Viken må bindes sammen med gode samferdselsløsninger og grønn infrastruktur – på hjul, skinner og sjø.

Viken på lag med framtida

Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Viken skal ha høye ambisjoner på miljø, utdanning og omstilling av Norge. Viken skal gå foran i å bidra til innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og arbeidsplasser.

Viken gir store muligheter. Venstre mener at fylkeskommunen må ta en tydelig utviklingsrolle for at hovedstadsregionen skal lykkes i den internasjonale konkurransen om nyskaping, innovasjon, arbeidstakere, utdanning og kapital. Ved å også utnytte ressursene i distriktene vil Viken kunne ta ansvar for Norges fremtidige velferd og de krevende omstillingene som må til for at vi skal lykkes. En velfungerende hovedstadsregion er en viktig forutsetning for bærekraftig utvikling av samfunnet, men det er også avgjørende at kapasiteten og mulighetene i distriktene utnyttes i større grad i fremtiden. Venstre mener at digitalisering er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med dette.

Nullutslippsregionen Viken

Viken har sammen med Oslo en svært høy andel av landets kollektivtrafikk, nullutslippskjøretøyer, innovative bygg og plusshus. Viken har et godt utgangspunkt for å nå målsetningen om lavutslippssamfunnet og å bli en nullutslippsregion. Samtidig har Viken forskningsinstitusjoner, kunnskaps-og innovasjonsmiljøer og næringsliv som er verdensledende innen bl.a. fornybar energi og bioøkonomi. Venstre mener at Viken må utnytte disse fortrinnene og bli et nullutslippsfylke.

Mangfold og muligheter

Barn og ungdom er ikke bare viktig for framtida, men er viktige og verdifulle her og nå. Venstre mener at å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge er det viktigste vi

kan prioritere for at mennesker skal kunne leve gode liv. Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste tiltak for å forebygge fattigdom og sosiale skillelinjer i befolkningen. Skole og arbeidsliv er våre viktigste arenaer for inkludering og integrering. Frivilligheten spiller også en avgjørende rolle for integrering og inkludering. Derfor vil Venstre satse på ungdommen. Venstre vil styrke frivillig sektor og prioritere forebyggende arbeid innen psykisk helse og universell utforming av utdanningssystem og infrastruktur.

Venstre vil sikre at det er flere veier inn til og gjennom videregående opplæring og fagskolen. Venstre vil at det skal være valgmuligheter, og muligheter for å prøve på nytt, slik at flest mulig kan gjennomføre utdanning og komme i arbeid, så langt den enkelte har mulighet til. Venstre mener vi trenger et utdanningssystem der det er enkelt å videreutdanne seg eller omskolere seg til nye jobber og nye muligheter mange ganger i løpet av livet. Venstre vil at Viken skal være et foregangsfylke i forebyggende folkehelsearbeid, i tett samarbeid med kommunene.

Viken i verden

Viken fylkeskommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. Venstre mener bærekraftsmålene gir et godt grunnlag for mindre ulikhet, sikre god helse, utdanning, likestilling, rent vann, ren energi, anstendig arbeid, økonomisk vekst, innovasjon, infrastruktur, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk, ansvarlig produksjon, bremsing av klimaendringene og ta vare på naturen.

Viken er Norges port til Europa og verden, med toglinjer og veier mot Sverige, og hovedflyplassen på Gardermoen. Det gir oss et særskilt ansvar og store muligheter. For å lykkes med høye ambisjoner innen klima og miljø, utdanning, innovasjon og kultur trengs internasjonalt samarbeid. Venstre vil at Viken skal utnytte mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid for at det skal bli enda bedre å leve, bo og arbeide i hele Viken og i Norge. Viken – innbyggerne og næringslivet i regionen – kan bidra til en bærekraftig omstilling av samfunnet, til å bevare naturen og kutte klimagassutslipp i Norge og i verden.

De store utfordringene må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Vi har mye å lære av verden, men verden kan også lære mye av oss. Venstre vil at Viken skal ha et vidt internasjonalt samarbeid, slik at både offentlig og privat sektor kan nyte godt av kompetanse og erfaringer fra andre land, og i økt grad nyttiggjøre seg finansieringsordninger gjennom EU. Viken har alltid vokst. Sammenhengen mellom siste istid, landbruksrevolusjonen, klima, industri og plasseringen i Europa er viktig for vår identitet, og Venstre vil at innbyggerne i Viken får lære mer om sin historie.

Demokrati og medvirkning

Regionreformen er en demokratireform der oppgaver og ansvar flyttes fra staten til de nye fylkene nærmere innbyggerne. Samtidig er det en utfordring at det vil bli en lavere representasjon i det nye fylket som følge av færre folkevalgte i fylkestinget. Dette er det viktig å erkjenne og å bøte på. Venstre ønsker å utvikle og teste ut nye arenaer og former for involvering av innbyggerne i Viken, i tett samarbeid med kommunene for å sikre god lokal forankring og reell medvirkning fra innbyggerne.

 

Kapittel 2 – Ta vare på naturen

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids størsteutfordringer som krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø, og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss. Men dette innebærer også nye muligheter for god livskvalitet og verdiskaping.

Det skal være enkelt for innbyggerne å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.

Viken skal støtte gode løsninger for bærekraftig og fornybar energiforsyning og støtte opp under forskning, utvikling og lokal tilpasning.

Vekst og vern: Areal- og transportplanlegging

Viken har landets største naturmangfold, god matjord og tett befolkning. Sterk befolkningsvekst og utbygging av boliger, fritidsboliger, næringsområder, idrettsanlegg, veier og jernbane legger stort press på naturverdiene. Når presset øker må vi verne viktige biotoper, matjord, strandsonen og kulturarven for framtidige generasjoner. Derfor må vi sørge for å kartlegge natur- og kulturverdier. Samordnet regional areal- og transportplanlegging kan redusere reisebehov, stimulere til et godt kollektivtransportsystem og legge grunnlaget for langsiktige og gode avveininger mellom vekst og vern. Viken Venstre vil utvikle hovedstadsregionens bo- og arbeidsmarked i samarbeid med Oslo.

Venstre vil:

 • ikke omdisponere dyrket og dyrkbar mark til boliger, fritidsboliger, næringsbygg og idrettsanlegg, og kun tillate slik omdisponering til kritisk infrastruktur som veg og bane der det ikke finnes andre gjennomførbare alternativer
 • sikre regionale løsninger for masseforvaltning i hele Viken, i tett samarbeid med Oslo
 • styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og klimatilpasning, blant annet gjennom god samfunnsplanlegging og å redusere vedlikeholdsetterslep
 • tilpasse landbruk, bygg og infrastruktur til et endret klima og mer ekstremvær

Bærekraftig by- og stedsutvikling

Venstre vil gi mennesker frihet til selv å velge egne liv, bosted og livsstil. Venstre vil bidra til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og byer i hele Viken. Vi skal arbeide for tett utbygging i utvalgte knutepunkter. Sammen med kommunene skal Viken sørge for gode bomiljøer med tilstrekkelig lys, luft, blå og grønne kvaliteter og lite støy. Sentrumsområder med gode møteplasser skal planlegges på gående og syklendes premisser.

Kutte klimagassutslipp og binde karbon

Venstre vil gjøre Viken til Norges første nullutslippsregion. Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å gjøre store kutt i klimagassutslipp i årene som kommer. Om vi skal nå målene, må klimagassutslippene halveres innen 2030. Innen 2050 må vi ha negative utslipp. En stor del av disse kuttene må skje i Viken. Viken fylkeskommune må sette forpliktende mål for klimakutt som innarbeides i klimabudsjettet. Det største potensialet for å kutte utslipp er i transportsektoren. Venstre vil at Viken fylkeskommune skal stille klima- og miljøkrav ved alle infrastruktur- og byggeprosjekter og ved innkjøp av varer og tjenester. Venstre mener at Viken skal lage en plan for hvordan Viken kan bidra til å binde CO2 i: jord, myr, plantevekster til mat og fôr, skog og ferdige trematerialer.

Venstre vil:

 • at Osloregionen og Viken skal ha utslippsfri transportsektor innen 2030
 • øke produksjonen av biogass fra lokale avfallsressurser i Viken og stimulere til at denne tas i bruk i bl.a transportsektoren i regionen
 • installere solenergi på fylkeskommunens bygningsmasse og stimulere til økt produksjon av solenergi på offentlige bygg i samarbeid med kommunene
 • stimulere landbruksnæringa til økt bruk av solenergi og biogassproduksjon
 • sikre offentlig eierskap og god forvaltning av energiselskapene og bidra til at energiselskapene er utviklingsaktører innen fornybar energi
 • at alle fylkeskommunale virksomheter skal miljøsertifiseres, og alle eiendomsprosjekter i fylkeskommunal regi skal ha passiv- eller plusshus-standard eller tilsvarende og fortrinnsvis bygges i tre
 • bidra til at økt bruk av tre og biobasert drivstoff også gir nye muligheter for å utvikle regionens næringsliv
 • utvikle Viken som foregangsfylke for klima- og miljøvennlige bygninger og utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser
 • lage en plan for å binde karbon i Viken
 • fremme bygging med miljøvennlige materialer, eksempelvis tre, i alle nye bygg
 • at fylkeskommunale kantiner skal redusere kjøttforbruket og gå over til mer vegetabilsk mat og fisk
 • at Viken skal ha ambisøse regionale klima- og energiplaner, klimaregnskap og klimabudsjett og samarbeide tett med kommunene om klimatiltak
 • utarbeide årlig bærekraftrapport for Viken som rapporterer på FNs bærekraftsmål

Vann og vassdrag

Viken har sammen med Oslo ansvaret for vannforvaltningen av de største vassdragene som har avrenning til Oslofjorden. For å bevare livet i vassdrag og fjorder, må vi sikre at miljøet er godt i vassdragene og vi må hindre erosjon.

Venstre vil:

 • styrke arbeidet med vannforvaltning, sikre naturmangfold, god miljøtilstand og rent vann i vassdrag og fjorder
 • lage felles regional plan for forvaltning av Oslofjorden for fylkene rundt fjorden

Kunnskapsbasert forvaltning av natur og kulturlandskap

Venstre vil gi naturen og viktige naturtyper som gammel skog og myrer et bedre vern. Vi vil at flere områder skal få et varig vern, og vi vil ha en aktiv forvaltning av de resterende naturressursene i et bærekraftig og langsiktig perspektiv. Kunnskap om naturens muligheter og begrensninger blir stadig viktigere for våre beslutninger på alle nivåer. Venstre vil at alle folkevalgte, næringsliv og innbyggere skal ha lett tilgang til miljø- og ressursdata, slik at det blir enklere å fatte gode beslutninger.

Venstre vil utarbeide et miljø- og ressursregnskap der det vises data om utvikling i avfall per innbygger, forekomst av miljøgifter, luftforurensning, artsmangfold, klimaendringer, støy, radongass og annen stråling, tilgang på grøntarealer, arealer til tur og friluftsliv, utvikling av kulturmiljøer, kulturlandskap og vern av kulturminner.

Venstre vil arbeide for at det offentlige i langt større grad enn i dag skal bidra med egne arealer i varig vernede områder og parker og inngå langsiktige avtaler med private grunneiere om vern.

Venstre vil:

 • ta vare på det biologiske mangfoldet ved grundigere kartlegging og gjennom aktiv bruk og vern
 • lage miljø- og ressursregnskap som styringsdokument for Viken fylkeskommune
 • at Viken fylkeskommune skal bygge nettverk med regionens næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å fremme grønn verdiskaping og redusere sine klimagassutslipp
 • prioritere midler til restaurering, vern og skjøtsel av verdifull lokal skog, markaområder, våtmarksområder, fjell- og fjordlandskap som natur- og friluftsområder
 • ha flere marine verneområder og om nødvendig lage kunstige rev
 • bidra til utviklingen av en helhetlig plan for Oslofjorden
 • opprette flere nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater i Viken
 • jobbe for økt vern av myr, restaurering av ødelagte myrer, forbud mot nydyrking av myr og for utfasing av bruk av torv
 • ha et løft for kulturarven og verdifulle kulturminner og kulturlandskap
 • lage en handlingsplan mot villsvin og andre fremmede arter som utgjør en trussel mot natur og landbruk

Friluftsliv og rekreasjon

Venstre ser verdien av at folk kan ha nær kontakt med natur og komme seg ut i det fri for både rekreasjon og for naturens egenverdi. Derfor må vi sikre natur- og friluftsområder – også i bynære områder. Dette er viktig forebyggende helsearbeid. Vi ser imidlertid at bygging av fritidsboliger og tilhørende infrastruktur stadig oftere kommer i konflikt med verneinteresser. Det trengs en mer koordinert utvikling av hytteutbyggingen. Venstre ønsker å stimulere hyttedelingsordningene, tettere fritidsbebyggelse og kollektivtilbud som også dekker hytteområder. Venstre vil bevare unike høyfjellsområder og strandsonen og kysten vår for allmennheten. Venstre mener derfor at det trengs en mer koordinert utvikling av hytteutbyggingen. Viken Venstre er tilhengere av klimavennlige energiløsninger og vil kartlegge potensialet for småkraft og vindkraft. Slik utbygging skal følge de samme regler og ta de samme hensyn til natur og miljø som andre naturinngrep.

Venstre vil:

 • lage en regional plan for reiseliv og fritidsbebyggelse
 • stimulere til økt friluftslivsaktivitet gjennom støtte til friluftslivsorganisasjoner
 • utvide markaloven/etablere markagrenser for en langsiktig utbyggingsgrense mot friluftslivsområder
 • bidra til etablering av aktivitetsråd i kommunene for å fremme friluftsliv og lavterskel aktivitetstilbud
 • videreutvikle sti- og løypenettet og sikre at friluftslivet får en bredere plass ved kommunal og regional planlegging
 • inkludere opplæring i friluftsliv som en del av samfunnsfagsopplæringen i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
 • arbeide for at større, sammenhengende naturområder ivaretas for friluftsliv gjennom regional planlegging

 

Kapittel 3 – Innovasjon og næringsutvikling

Vikens fortrinn

Vi står midt i ny industriell revolusjon. Denne teknologirevolusjonen handler om å gjøre eksisterende prosesser mer effektive og om digitalisering og innovasjon som skaper muligheter for helt nye næringer. For at dette skal lykkes, trengs det mer kompetanse og mer kunnskap om IT og digitalisering. Vi må også legge til rette for at de som blir overtallige som følge av de store omveltningene har gode ordninger knyttet til omskolering og kompetanseutvikling. Dette sikrer at så mange som mulig kan stå så lenge som mulig i arbeid.

Viken er et fylke med stor variasjon i næringslivet. Vi har verdensledende miljøer på en rekke områder som teknologi, opplevelse og industri. Dette gjør oss godt rustet for en fremtid preget av usikkerhet. Over 90% av selskapene i vår region har under 4 ansatte. Dette er både en utfordring og en mulighet. Venstre mener at en offensiv næringspolitikk i Viken må sørge for gode forhold både for de store og de små bedriftene. Vi må fremelske de ulike regionenes fortrinn og sørge for en næringspolitikk som spiller på lag med de gode kreftene i det nye fylket.

Venstre vil:

 • jobbe for at næringslivet og forskningsmiljøene i Viken er viktige bidragsytere i det grønne skiftet
 • at Viken fylkeskommune skal være en aktiv samarbeidspartner for forskningsmiljøer, høyskoler og universiteter i fylket, i arbeidet med innovasjon og entreprenørskap og nyskaping

Næringsutvikling, nye arbeidsplasser og distriktsoptimisme i hele Viken

De fleste bedriftene vi skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. Venstre erkjenner at næringer primært skapes gjennom privat initiativ, kunnskap og kapital. De offentlige støtteordningene skal bygge opp under dette og skal utvikles og styres i tett samspill med næringsaktørene.

Rundt to av tre nye arbeidsplasser skapes i dag i nye og unge bedrifter. Samtidig driver veletablerte selskaper fram innovasjon og teknologiutvikling som gir positive ringvirkninger også for andre selskaper og samfunnet forøvrig.

Folk lever forskjellige liv, og ny teknologi gir muligheter for nye tilknytningsformer i arbeidslivet. Som følge av økt globalisering konkurrerer norske bedrifter i dag med resten av verden om de beste hodene, og mange vil konkurrere om å levere tjenester globalt, over Internett. Venstre vil legge til rette for at arbeidstakere i så stor grad som mulig kan tilpasse sin arbeidssituasjon, samtidig som vi ivaretar sikkerhetsnettet som arbeidsmiljøloven og de norske velferdsordningene gir. Konkurransedyktige rammevilkår er en forutsetning for at nyskapingen skjer i Viken.

Venstre vil:

 • at det strategiske samarbeidet med næringsmiljøer i alle deler av fylket skal styrkes
 • at stimuleringer til nyskaping og oppstartsbedrifter utvides og styrkes
 • at alle videregående skoler, høyskoler og universitet i Viken skal styrke arbeidet med entreprenørskap
 • at arbeidsplasser blir desentralisert i hele fylket, som er viktig for å sikre representasjon, bred rekruttering, og å etablere kompetansearbeidsplasser i distriktene
 • at fylkeskommunen skal bidra til å sikre tilgang på kapital i tidlig fase for gründerbedrifter

Moderne offentlige tjenester

Venstre vil at Viken skal være et foregangsfylke på åpenhet i forvaltning og beslutningsprosesser. Viken må aktivt lede an i fornying av offentlig sektor. Mer digitale og effektive offentlige tjenester gir ikke bare økonomiske besparelser. Det kan også gi bedre tjenester og være med på å gi mennesker bedre styring i egne liv.

Venstre vil:

 • ha åpenhet og innsyn i forvaltning og beslutningsprosesser
 • innføre lobbyregister i Viken fylkeskommune
 • digitalisere fylkeskommunens tjenester og tjenesteproduksjon der dette er mulig
 • stimulere til utvikling og bruk av velferdsteknologi
 • at Viken skal ha en nøytral språkform og kunne bruke både bokmål og nynorsk i forvaltningen
 • at Viken fylkeskommune skal utarbeide en språkbruksplan som tar vare på de språklige rettighetene til innbyggerne, og som gjennomfører en politikk fora sikre gode bruksvilkår for både bokmål og nynorsk.
 • prøve ut utfordringsrett etter modell fra Danmark og Sverige, der bedrifter og gründere oppfordres til å utfordre eksisterende løsninger som er i bruk i Viken fylkeskommune når bedre, billigere og/eller mer miljøvennlige løsninger eller teknologier finnes

Digitalisering

Venstre mener at Norge må sette digitalisering som en av sine viktigste prioriteringer hvis vi skal klare å øke innovasjon og nyttiggjøre oss teknologiske gjennombrudd som samtidig betyr omveltninger i samfunnet og i arbeidslivet. Venstre mener at Norge i større grad må bygge kompetanse til å omstille og transformere seg i møte med den teknologiske utviklingen som omfatter Big Data, Kunstig Intelligens (AI), Tingenes Internett (IOT), kroppsnær teknologi, Utvidet Virkelighet og Virtuell Virkelighet. Norge er en høyt utdannet kompetansenasjon og vi har en solid infrastruktur. Samlet gir det oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle en ledende digitalisert offentlig sektor, og å utvikle et internasjonalt svært konkurransedyktig digitalisert næringsliv Digitaliseringen gir nye muligheter og nye utfordringer som krever nye svar. Derfor trenger vi økt kompetanse om IT både i offentlig sektor og på brukersiden. Venstre mener at Viken må bygge sin næringspolitikk på sine fortrinn og ressurser. Det næringspolitiske arbeidet i Viken må skje i samarbeid med Oslo og de andre nabofylkene. Digitalisering og globalisering betyr både trusler og muligheter for næringslivet i Viken. Venstre vil møte disse utfordringene ved å kreve at det statlige og fylkeskommunale virkemiddelapparatet blir i stand til å gi næringslivet gode og relevante råd om nyskaping og omstilling i den digitale, globale økonomien.

Venstre vil:

 • bidra til utbygging av et effektivt mobil- og bredbåndsnett i hele Viken
 • ivareta nettnøytralitetsprinsippet for å sikre fri konkurranse også blant morgendagens teknologibedrifter, og gode tjenester for norske forbrukere

Bærekraftig forvaltning av ressursene

Viken har store landbruksarealer, skogarealer, landets fremste forskningsmiljøer på landbruk, og en treindustri og byggenæring med vilje og behov for omstilling. Venstre vil at disse ressursene utnyttes optimalt til å skape verdier i et langsiktig perspektiv. Viken skal lede an i utviklingen mot nullutslipp og bioøkonomi ved å utnytte lokale ressurser, i tett samarbeid med grunneiere, jord- og skogbruksnæringa.

Venstre vil:

 • bidra til en bærekraftig og innovativ matproduksjon basert på størst mulig bruk av lokale ressurser og økt regional selvforsyning i tråd med nasjonale mål
 • at utvikling og vekst i arbeidsplasser ikke medfører økte klimagassutslipp, forurensing av miljøet og nedbygging av naturverdier
 • at offentlige innkjøp brukes målretta for å fremme innovasjon, miljø, etikk og gode arbeidsforhold i arbeidslivet

 

Kapittel 4 – Samferdsel og mobilitet

En region i vekst krever gode samferdselsløsninger

Det bor i dag ca 1,2 millioner mennesker i Viken, og befolkningsveksten er stor, særlig iområdene rundt Oslofjorden. I disse områdene er også samferdselsutfordringene store: Veiene, bussene og togene er fulle, biler og busser står i samme kø. Det mangler innfartsparkeringsplasser ved kollektivknutepunktene. I andre deler av Viken er mangel på kollektivtilbud og dårlig vedlikeholdte veier den største utfordringen. Hele regionen har til dels dårlig tilrettelegging for gående og syklende.

Å enkelt kunne reise til jobb og skole, til familie, venner og fritidsaktiviteter er en viktig frihet for enkeltmennesket og en forutsetning for utvikling av arbeidsmarked og næringsliv. God samferdselspolitikk er også god næringspolitikk. Men transport står også for en betydelig del av klimagassutslippene i regionen. For å beholde friheten til å reise for framtida er det viktig å sørge for at transport blir utslippsfri og at den negative påvirkningen på miljø, luftkvalitet og støy begrenses. Det er også viktig at flere reiser kollektivt slik at ikke biler og busser blir stående fast i kø.

Derfor vil Venstre at trafikkveksten skal tas med sykkel, gange og kollektivreiser i byområdene og større tettsteder. Skal vi lykkes med det, må byer og tettsteder bygges og utvikles slik at det er enkelt å gå og sykle, og det må være attraktivt, effektivt og billig å reise kollektivt. Et velfungerende kollektivtransporttilbud er nøkkelen for å omstille transportsektoren. Godstransport står også for en betydelig del av klimagassutslippene i regionen. Det er mye godstransport gjennom Viken fra Sverige, mot Oslo og Gardermoen. Godstransporten går via Viken mot alle deler av landet, ikke minst på europaveiene og på riksveinettet. Venstre vil jobbe for at mer av godstransporten kan tas med jernbane og båt og at tungtransporten på vei skal bli utslippsfri. Derfor mener Venstre at det haster med å få på plass en helhetlig regional og nasjonal plan for utvikling av godsterminaler og havneterminaler.

Venstre vil:

 • at utviklingen av Viken skal være basert på en samordnede areal og transportplanlegging der jernbanen er ryggraden i transportsystemet. Vekst og vern skal få gode avveininger. Vi skal utvikle gode byer og tettsteder som reduserer nedbygging av matjord og naturressurser. Hverdagens transportbehov skal reduseres.
 • ikke støtte store nye motorveibygginger inn mot Oslo og andre byer og tettsteder hvor det er køproblemer, dersom nye veier øker biltrafikken. Vi vil kreve høye rushtidsavgifter og prioritering av kollektivtrafikk på eventuelle utbygginger.
 • prioritere god byutvikling, tilrettelegging for gående og syklende og kollektivtrafikk i byer og tettsteder. Særlig med tanke på å skape gode kollektivknutepunkter.
 • flytte mer godstransport fra vei til sjø og bane og sikre god tilkomst for godstransporten til havnene i regionen
 • prioritere kommuner og tettsteder som fortetter rundt kollektivknutepunkter og bidrar til god byutvikling når det skal investeres i ny infrastruktur og kollektivtilbud
 • at det innen 2030 skal gjennomføres en 10 % reduksjon av personbilkilometer i de store byene og tettstedene og nullvekst i biltrafikken i resten av regionen
 • at det skal brukes miljødifferenesiering av bompenger til å vri bilparken i mer miljøvennlig retning for både tunge og lette kjøretøy
 • at alle Viken fylkeskommunes parkeringsplasser for biler skal være avgiftsbelagte
 • at satser for kjøregodtgjørelse gjør det mest fordelaktig med sykkel og gange, og noe mer fordelaktig med kollektiv, sammenliknet med bil

Nullutslippsregion Viken

For å kutte klimagassutslipp og lokale utslipp i transportsektoren må vi både sikre at den overordnede planleggingen i fylker og i kommuner legger til rette for at mange mennesker bor og arbeider slik at man kan gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål. Alle kjøretøy må bli utslippsfrie. Utslippsfri kollektivtrafikk, utbygging av hurtigladere, fyllestasjoner for hydrogen og biogass må realiseres. God tilrettelegging for at privatpersoner og næringsliv skal velge nullutslippskjøretøy er en viktig del av Vikens bidrag til å kutte klimagassutslipp i Norge.

Venstre vil:

 • at alle Viken fylkeskommunes kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy
 • at det skal stilles utslipps- og miljøkrav ved tildeling av drosjeløyver innen 2023
 • prioritere utbygging av energistasjoner med fyllestasjoner for biogass og hydrogen og ladeinfrastruktur for elbiler i hele Viken
 • at all kollektivtransport i Viken skal være utslippsfri innen 2028
 • at det ikke skal bygges flere nye rullebaner for flytrafikk og flytrafikken skal ikke øke
 • at Viken skal være en pådriver og samarbeidspartner for å kutte utslippene fra flytrafikken
 • at det anlegges landstrøm for skip og kreve at både Cruiseskip og andre skip benytter dette i havene i Viken

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk er en fellesskapsløsning og tilbud på tog, bane, buss og båt er et felles gode. Venstre er opptatt av å utvikle Viken med jernbanen som ryggrad i transportsystemet. Både InterCity- strekningene mot Lillehammer, Tønsberg og Halden samt Ringeriksbanenog Bergensbanen og lokaltog-strekningene Spikkestadbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanens østre linje og Kongsbergbanen er ryggraden i transportsystemet på Østlandet.

Det øvrige kollektivtilbudet må utvikles sammen med togtilbudet i regionen slik at buss, bane, båt og tog fungerer godt sammen. Skal vi lykkes med det er det også svært viktig å utvikle gode kollektivknutepunkter der det er enkelt å bytte reisemiddel. Vi må sikre god fremkommelighet i trafikken for bussene inn til kollektivknutepunktene. Dersom kollektivtrafikken skal være konkurransedyktig, må den være lett tilgjengelig, gå ofte, være effektiv og ha lav pris.

Det skjer en rask utvikling og innovasjon i kollektivtrafikken som gir oss nye elektroniske reiseplanleggere, utslippsfri kollektivtrafikk, bestillertjenester og snart også selvkjørendebusser. Venstre mener Viken må være en pådriver for innovasjon og utvikling i kollektivtrafikken, slik at de reisende kan få stadig mer sømløse og smarte kollektivreiser.

Venstre vil at kollektivtrafikken skal binde Viken sammen. Da må vi tenke nytt om hvor bussene og båter skal gå. Det er viktig at vi både har et kollektivtilbud som er rettet innover mot Oslo. Men det er også behov for tverrgående tilbud som kobler byer og tettsteder i Viken sammen på tvers av jernbanetraseene. Innlandet må knyttes sammen med kysten og Viken på hver sin side av Oslofjorden må knyttes sammen med et godt kollektivtilbud. Venstre ønsker en satsing på fjorden som transportåre, med utslippsfrie båter. Det kan bidra til å løse de store trafikkproblemene og vil være en avlastning for Oslo og Viken, med mindre trafikk, bedre luft og bedre fremkommelighet. Et godt utviklet kollektivtilbud på fjorden vil også åpne for nye arbeidsmarkeder. Venstre er opptatt av å holde prisene på kollektivtrafikknede, og vil særlig prioritere lave priser til barn og unge.

Digitalisering endrer måten vi reiser på. Det muliggjør på en annen måte enn i dag at kombinerte reiser med ulike reisemidler som gange, sykkel, bil/drosje og kollektivtrafikk både kan planlegges og prises samlet, som mobilitetstjenester (Mobility as a service, MAAS). Venstre vil at mobilitetstjenester må prises slik at det lønner seg å reise kollektivt, både for enkeltpersoner og for familer.

Venstre vil:

 • at det skal være effektivt, attraktivt, enkelt og billig å reise kollektivt
 • ha et felles billettsystem for kollektivtrafikken med nytt sonesystem, færre soner og lavere pris i hele Viken
 • prioritere lave kollektivpriser for barn og unge, sikre retten til gratis skoleskyss, og rimelig ungdomskort for alle
 • sikre bussens framkommelighet ved å bygge kollektivfelt inn til byene der dette er mulig, og prioritere buss framfor bil på eksisterende veier der det er nødvendig. Der det ikke lar seg gjøre å bygge kollektivfelt må alternative busstraseer vurderes.
 • fortsette å mate reisende med buss til tog, særlig til knutepunkter der togfrekvensen er høy, og utvikle nye tverrgående busstilbud, buss som forbinder innlandet med kysten og som knytter Viken sammen på tvers av Oslofjorden
 • prioritere matebuss og bygging av innfartsparkering for sykkel, bil og elbil både ved jernbanestasjoner, langs busstraseer og ved båtanløp
 • utvide og forsterke T-bane-nettet i Oslo og Viken med ny T-bane-tunnel, Fornebubanen, baneløsning på nedre Romerike, forlengelse av Kolsåsbanen og bybane i Drammen
 • at Viken skal overta bestilleransvaret for lokaltogtrafikken på Østlandet slik at tog, bane, buss, båt og veier med god bussframkommelighet kan planlegges samlet slik at de utfyller hverandre
 • at flytoget skal bli en del av det ordinære togtilbudet for å få utnyttet kapasiteten bedre. Ved en slik omstilling må frekvensen opprettholdes på minst dagens nivå.
 • ha et flytogtilbud mellom Gardermoen og Fredrikstad med betydelig kortere reisetid enn dagens busstilbud
 • utvikle togtilbudet eksisterende skinneganger som i dag ikke er i bruk
 • Utvikle båttilbudet på Oslofjorden som et godt supplement til tog og buss.
 • sikre kollektivtilbud til/fra Oslo om morgenen og ettermiddag/kveld for pendlere i områder med lite togtilbud
 • bruke bompenger til drift av kollektivtrafikk og investeringer for kollektivtrafikk og sykkel i Oslopakke 3, bypakke Buskerudbyen, bypakke Nedre Glomma og i nye bypakker, i tillegg til investering i veier
 • teste ut nye konsepter for brukertilpasset kollektivtransport
 • finne løsninger for lokalt kollektivtilbud på mindre tettsteder og områder som opplever store sesongvariasjoner i innbyggertall og tilstedeværende i området
 • arbeide for flere nattavganger på de tyngste buss- og jernbanerutene
 • at kombinerte reiser med gange, sykkel, bil/drosje og kollektivtrafikk kan planlegges i samme reiseplanlegger og kunne kjøpes i samme billettystem eller abbonnementsordning
 • ta i bruk selvkjørende kjøretøy i kollektivtrafikken, og utvikle nye kollektivtilbud som i større grad er tilpasset den enkeltes behov i hele Viken

Sykkel og gange

Flere gående og syklende er god samfunnsøkonomi. Å være fysisk aktiv legger grunnlag for sunn vekst og utvikling hos barn og ungdom og er viktig for å bidra til god helse i befolkningen. At flere går, sykler og reiser kollektivt i hverdagen vil bidra til forbedre luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp. Venstre ønsker en satsing på gang- og sykkelveier i hele regionen. Venstre vil at Viken skal være foregangsfylke for tilrettelegging for syklende og gående.

Venstre vil:

 • prioritere bygging av gang- og sykkelveier, særlig strekninger som er skolevei. Prioritere tettsteder og byområder med stort potensial for økt sykling og å få på plass et regionalt sammenhengende sykkelveinett.
 • sikre god drift og godt vedlikehold av gang- og sykkelveier hele året
 • at reisegodtgjørelsen for gange/sykkel økes sammenliknet med bil for de som arbeider i Viken fylkeskommune

Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for trafikksikkerhet. Å bedre trafikksikkerheten for gående, syklende og bilister krever en helhetlig tilnærming. Godt vedlikehold av fylkesveiene er en viktig forutsetning for økt trafikksikkerhet. Venstre vil at fylkeskommunen og kommunene må samarbeide tett om økt trafikksikkerhet, særlig retta mot barn og ungdom.

Venstre vil:

 • videreføre nullvisjonen, om ingen drepte og hardt skadde i trafikken
 • fortsette arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
 • at det skal gjøres en kritisk gjennomgang av dagens vegnett, sammen med stat og kommune, for å sikre mest hensiktsmessig vegeier
 • at fylkeskommunen skal være en aktiv vegeier med særlig fokus på trafikksikkerhet, miljø/klima og næringsuvikling

 

Kapittel 5 – En skole for framtida

I Viken er det stor variasjon i befolkningstetthet og skolestørrelse. Skolene har derfor ulik mulighet til bredde i utdannings- og fagtilbud, og elever har ulik tilgang til å velge det de helst vil fordype seg i. Derfor ønsker Venstre at alle skolene våre, fra de små distriktsskolene til de større bynære skolene, skal knyttes sammen gjennom nettbasert undervisning, slik at flere kan få bedre tilgang til de fagene de ønsker. Utdanning av høy kvalitet er viktig for barn, ungdom og voksne. Det forutsetter moderne skolebygg og godt kvalifiserte og høyt utdannede lærere som kan bruke tiden sin på undervisningen. Ingen elever er like, og ingen lærere er like. Venstre vil derfor ha et skolesystem der det legges stor vekt på individuell tilpasning slik at den enkelte og samfunnet kan få optimal glede og nytte av det potensialet hver og en av oss representerer. Vi ønsker også at skolene og lokale arbeidsgivere knyttes tett sammen slik at kompetansebehovet og utdanningstilbudet i de ulike regionene i fylket kan utvikles i takt med hverandre. Venstre er opptatt av at en sterk offentlig skole er viktig for at alle barn skal gis like muligheter for å lykkes, samtidig mener vi at friskoler er et godt supplement til den offentlige skolen.

Venstre vil:

 • utvikle fagskolene til å bli sentrale regionale aktører som møter arbeidslivets behov
 • sikre at fagskolene blir aktører som er i stand til å videreutvikle seg i takt med samfunnet. Fagskolene skal evne å dekke både næringslivets behov for arbeidskraft og arbeidstakernes behov for etter- og videreutdanning.
 • skape regionale arenaer for samhandling mellom skole og næringsliv, og mellom skole og kommuner
 • legge til rette for bruk av Entreprenørskap i skolen og sikre at alle lærerne har nødvendig kompetansen
 • at skolene i Viken skal ha et tett samarbeid med vitensentrene i fylket

Mindre byråkrati

Det er viktig for elevene at lærerne får bruke så mye tid som mulig på undervisningen. Dette inkluderer god tid til forberedelse, faglige diskusjoner med kolleger og meningsfull, forskningsbasert og praksisnær etter- og videreutdanning. Derfor må papirarbeidet i skolen bli redusert. Ansvaret for dette ligger både hos Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunen og rektorene, og Venstre vil at fylkeskommunen tar initiativ til en byråkratisk ryddesjau som kommer lærerne og elevene til gode, samt se på hvilke dokumentasjonsoppgaver som kan legges på administrativt personell i skolen.

Mer valgfrihet

Et stort og mangfoldig fylke gir store muligheter for gode kompetansemiljøer, men gir også utfordringer med avstander. De videregående skolene i Viken har allerede i dag et flott og variert fagtilbud for elevene. Men elevene utenfor byene bor gjerne spredt, og mange opplever at de ikke kan velge utdanningsprogrammet og fagene de helst vil. Venstre tror at større valgfrihet fører til økt motivasjon og bedre læring. I tillegg til et bredt videregående tilbud i alle regioner ønsker vi derfor et nettbasert fagtilbud for elever i hele fylket. Å møte andre mennesker er nøkkelen til læring. Venstre vil at elevene i løpet av videregående opplæring får mulighet til å delta i utvekslingsprogrammer med andre skoler, i inn-eller utland.

Venstre vil:

 • ha fritt skolevalg for elever i videregående skoler i Viken, som sikrer økt valgfrihet for elevene, men også sikkerhet for at reiseveien ikke skal bli urimelig lang
 • ha et bredt videregående opplæringstilbud i alle regioner slik at elevene kan gå på en skole i nærheten av hjemmet
 • ha nettbaserte skolefag som supplement til skolenes vanlige fagtilbud

Ulike og unike elever

I et demokratisk samfunn må vi legge til rette for lik deltakelse og inkludering for alle i utdannings- og arbeidsliv, ved å bygge ned fysiske, pedagogiske og digitale hindringer. Venstre mener at i Viken-skolen skal alle få utnyttet sitt potensial for læring, og ingen skal falle utenfor. Utdanning er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller mellom folk. Det er derfor viktig å fange opp elever som sliter med skolen så tidlig som mulig. Et tett samarbeid mellom grunnskole og videregående skole er nødvendig for at alle elever skal lykkes. Elevene skal ha tilgang på gode rådgivere og helsepersonell når de trenger det. Reell medvirkning og elevdemokrati er viktig for at barn og unge skal bli aktive i eget liv og ta en aktiv rolle i samfunnet. Elever er ulike, og trenger ulike arenaer å lære på. Viken skal ha varierte læringsarenaer, som gir praktiske, livsnære erfaringer, og som fremmer motivasjon og innsikt.

Venstre vil:

 • legge til rette for tilpasset og likeverdig videregående opplæring for alle elever
 • legge til rette for forsering av fag til både videregående opplæring og høyere utdanning
 • finne gode løsninger for ungdom som ikke er i videregående opplæring, gjennom styrking av oppfølgingstjenesten, og tilrettelegging av alternative opplæringsarenaer som Ung Invest i Buskerud
 • sikre en mykere overgang for elever i fare for å falle ut av videregående ved å la miljøarbeidere følge elever fra ungdomsskolen over til de første ukene på videregående skole
 • ha strukturert samhandling mellom videregående utdanning, fagskole, høgskole og forsknings- og kompetansemiljøer med sikte på best praksis og fremtidsrettede utdanningsvalg
 • styrke rådgivningstjenesten og stille krav om egnethet og formell rådgiverkompetanse
 • finne gode løsninger for elever som ikke har søkt eller som har falt ut av videregående opplæring gjennom styrking av oppfølgingstjenesten
 • sørge for god psykososial oppfølging av elever som sliter, med lett tilgjengelig skolehelsetjeneste på skolen
 • styrke det rusforebyggende arbeidet ved skoler
 • gi alle elever og lærlinger digital tilgang på rådgivere, skolehelsetjeneste og andre ressurspersoner ved skolen, ved bruk av appen “Elevtjenesten”
 • prøve ut Lærlingeråd etter modell av elevråd
 • fortsette arbeidet for at alle fylkeskommunens skoler skal være fullt ut universelt utformet
 • at fylkeskommunen skal ta større økonomisk ansvar for skolehelsetjenesten
 • videreutvikle temaskoler i samarbeid med fagmiljøer, der elevene får mulighet til å fordype seg i sine interesser og talenter
 • ivareta elevers rettssikkerhet ved å ikke tillate narkotikaaksjoner med politihund eller kameraovervåkning i åpningstiden til skolen
 • ha elev- og lærlingombud som sikrer oppfølging av elever i hele Viken
 • ha mobbeombud samt andre tiltak for å forebygge, avdekke, følge opp mobbing i skolen og på arbeidsplassen
 • videreføre eksisterende fireårige kombinerte yrkesfaglige løp som gir fagbrev og studiekompetanse, og undersøke andre muligheter for å styrke yrkesfaglig utdanning
 • at Viken fylke får e-sport inn som studietilbud på videregående skole
 • undersøke muligheten for å bruke spill (gaming) i ulike skolefag og legge til rette for e-sport (gamingkonkurranser)
 • videreføre krav om lærlinger ved offentlige innkjøp og gjøre en innsats for å etablere flere læreplasser i offentlige og private virksomheter

Oppdaterte lærere og skoleledere

Gode lærere med sterk fagkompetanse er den enkeltfaktoren som betyr mest for en god skole. Skolen endrer seg, og det er viktig at vi gir lærerne mulighet til å holde tritt med disse endringene. Venstre vil at lærerne i hele fylket får mulighet til å delta i praksisnære, skreddersydde kurs hvor de kan bruke egne erfaringer og prøve ut nye ideer i samarbeid med kolleger og under veiledning av mentorer og/eller lærerutdannere. Et slikt nettbasert etter- og videreutdanningstilbud bør utvikles i samarbeid med fagskolene, høgskolene og universitetene.

Venstre vil:

 • at alle lærere skal ha pedagogisk utdanning, og nødvendig etter- og videreutdanning
 • at alle ledd i skolen profesjonaliseres fra skoleeier, skoleledere og lærere, med vekt på styrkebasert organisasjonsarbeid. Det innebærer bred og ekte involvering, og distribuert ledelse i tråd med anbefalinger i utdanningsforskningen
 • utvikle etter- og videreutdanningsløp for yrkesfaglærere i samarbeid med Fagskolene
 • at HMS-arbeidet for de ansatte i den videregående skolen sikres gjennom å styrke vernetjenesten ved virksomhetene

Skolen som lokal utviklingsmotor

Skolene i fylket sitter på mye kunnskap, og Venstre vil gjøre det lettere for fylkets 30-, 60- og 90-åringer og bli like kloke, språkmektige og digitale som barna. Derfor ønsker Venstre å åpne skoledørene i mye større grad for voksne enn det som er tilfellet i dag. Skolene kan bli til lokale kunnskaps- og kraftsentre hvor alle innbyggere uavhengig alder og ut ifra sitt behov skal kunne oppdatere seg. Utdanningsinstitusjonene våre skal være i fremste rekke i å dele kompetanse og utnytte mulighetene som lærende nettverk og nettløsninger gir. Endringer i arbeidslivet skjer raskt, og skolene våre skal være i stand til å møte disse endringene, i tett samarbeid med arbeidslivet, kompetansemiljøer og kommuner/regioner. Viken Venstre vil utvikle verdens beste fagarbeidere og samtidig gjøre elever som skal videre til universitets- og høyskolestudier godt forberedt.

Venstre vil:

 • at alle nye skoler skal lokaliseres nær kollektivknutepunkt og at bygging av videregående skoler skal bidra til god byutvikling
 • benytte skolene i større grad på tvers av generasjoner og kompetansemiljøer

 

Kapittel 6 – Kultur og frivillighet

Mangfoldig og fritt kulturliv

Kultur og kulturuttrykk fyller menneskers liv med mening og innhold. Kulturlivet er en viktig forutsetning for et godt samfunn, og en viktig forutsetning for at åpne demokratiske samfunn skal fungere. Derfor er investering i kulturlivet en viktig investering i demokratiet og i mennesker.

All kultur er også ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst. Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet.

Kulturlivet er også en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i næringsutvikling. Viken Venstre vil legge til rette for økt samarbeid på tvers av fagområder og næringer.

Venstre mener det offentlige har en demokratisk forpliktelse til å støtte kulturlivet.Venstre vil sikre kulturens uavhengighet ved å legge til rette for et mangfold av finansieringskilder. Biblioteket er en sentral samfunnsaktør. Det er en inkluderende arena som er gratis og åpen for alle. Venstre ønsker at biblioteket også kan fungere som en “digital allmenning” i et moderne samfunn, der innbyggere og næringsliv har tilgang til digitale møteplasser som møterom med videokonferanseutstyr. Vi vil sikre alle tilgang til den digitale infrastrukturen, enten du bor i by eller bygd. Slik kan institusjonen utvikles for økt deltakelse i samfunnet, integrering, gi økt kunnskap og dannelse. I Viken finnes en rekke scener, institusjoner og kompetansesentre innen teater, dans, film, visuell kunst og musikk. Venstre er opptatt av at disse må sikres både utviklingsmuligheter, god og forutsigbar økonomi og egnede lokaler, og at dette må skje i et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene og i samarbeid mellom institusjonene.

Venstre vil:

 • at flere barn, unge og voksne skal få gode kulturopplevelser der de bor
 • at regionale og lokale bibliotek skal ha gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter
 • sikre høy kvalitet, god tilgjengelighet, gode tjenester og bredt tilbud fra bibliotekene i hele Viken og utvikle de regionale og lokale bibliotekene som både fysiske og digitale møteplasser
 • gi gode rammer for profesjonelle aktører og amatører i kulturlivet
 • videreutvikle regionale teatre, museer, scener og kunstsentrene og sørge for at de har egnede lokaler og gode og forutsigbare økonomiske rammer
 • styrke arbeidet med Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
 • styrke kulturinstiusjonenes evne og mulighet for publikumsutvikling og egeninntjening
 • sikre at fylkeskommunale skolebygg er tilgjengelige for det lokale kultur- og organisasjonslivet både på ettermiddager i hverdagen og til overnatting i helgene
 • sikre god bredde og godt tilbud av forskjellige kunstarter som musikk, teater, film, dans, litteratur og spill

Idrett og frivillighet

Frivilligheten er en bærebjelke i det norske kulturlivet. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og det gjør at Norge har et levende organisasjonsliv. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig tilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft. Idretten er en sentral del av frivilligheten, og å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet er en viktig forutsetning for god folkehelse. Samtidig er det viktig til å stimulere idretten til å åpne for nye former idrett for å favne flere av Vikens inbyggere. Dette ved å kombinere nye idrettsformer, slik som E-sport med tradisjonell trening.Venstre vil at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten må være fri, ikke styres politisk. Venstre vil at Viken skal skape gode arenaer og former for samarbeid med frivilligheten, på frivillighetens premisser.

Venstre vil:

 • støtte frivillige organisasjoner i arbeidet med inkludering og integrering
 • at frivilligheten og frivillige kulturaktører, festivaler og andre lokale kulturinitiativer sikres økte, forutsigbare og ubyråkratiske støtteordninger
 • støtte breddeidrett og legge til rette for lokale idrettsanlegg/flerbrukshaller bidra til bygging av regionale idrettsanlegg
 • støtte utbyggingen og utviklingen av lokale og regionale turløyper og andre tiltak som fremmer friluftsliv

Kulturhistorie

Historien og kulturarven vår er en viktig del av kulturen, og fylkeskommunen har et stort ansvar for kulturminnevernet. Historien utfordrer oss og øker kunnskapen vår om samtiden. Museer, arkivinstitusjoner, bygningsvernsentre og kulturarvsinstitusjoner er sentrale brikker i kulturtilbudet i Norge, og i Viken. Her formidles viktige sider ved kulturhistorien. Venstre vil sikre mangfoldet gjennom en offensiv satsing på arkiv og muséer, i tillegg til det frivillige og offentlige kulturminnevernet. Da må vi utvikle gode ordninger som motiverer til å bevare eksisterende kulturminner og ivareta nye arekeologiske funn på en måte som gjør at også framtidige generasjoner får glede av kulturhistorien. Den frivillige innsatsen innenfor formidling og bevaring av vår felles fortid gjennom historielag og mange frivillige organisasjoner er helt avgjørende. Venstre vil styrke støtten til disse. Riktig og godt vedlikehold av gamle og verneverdige bygg er bra på mange måter: For klima- og miljø, for å ta vare på kulturminneverdier, for økonomien og for arbeidsplasser. Venstre vil styrke arbeidet med regionale bygningsvernsentre for å øke kompetansen om antikvarisk vedlikehold og motivere til godt vedlikehold av verneverdige bygninger.

Venstre vil:

 • at den nye fylkeskommunenes arbeid med kulturminnevern styrkes
 • at kulturminnevernet skal være en ressurs i arbeidet med by- og tettstedsutvikling i hele Viken
 • at samarbeidet mellom lokale og regionale kultur- og vernemyndigheter styrkes
 • at ordningen med bygningsvernsentre i hele Viken styrkes og utvides
 • at bevilgningene til kulturminnefondet og regionale støtteordninger økes slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer
 • videreutvikle et nasjonalt og nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet
 • føre årlig regnskap med tap av kulturminneverdier og sette mål for å begrense dette
 • gi gode rammebetingelser for museene i Viken
 • styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse
 • utarbeide handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på museum og arkiv
 • støtte regionale arkivinstitusjoner, og styrke arbeidet med forvaltningen av den historiske arven i Viken.