Vedtekter for Viken Venstre

Vedtatt på Viken Venstres årsmøte 12. mars 2023

Innholdsfortegnelse

§1 Formål

§2 Medlemskap

§3 Organisasjon

§4 Fylkesstyret

§5 Fylkesårsmøtet

§6 Nominasjon

§7 Endringer i vedtektene

§8 Sammenslåing

§1 Formål

Viken Venstre er fylkeslaget for partiets medlemmer og lokallag i valgkretsene Akershus, Buskerud og Østfold.

Viken Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§2 Medlemskap

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Samlet kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder også Viken Venstre. Landsmøtet fastsetter hvem som er berettiget til redusert kontingent.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§3 Organisasjon

Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Viken Venstres partiorganer er fylkesstyret og fylkesårsmøtet.

Viken Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i Viken Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive: Viken Unge Venstre (VUV), Viken Venstrekvinnelag (VVK) og Viken Liberale Studenter 25 (VLSF).

Viken Venstre er tilknyttet Venstres Studieforbund (VS).

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Viken Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter. Folkevalgt for Venstre blir man bare ved å stille til valg på Venstres valglister og på Venstres program. Har man stilt til valg på Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.

Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

Venstres folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

Venstres folkevalgte representanter danner i fylkestinget sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller

Møteprotokoller fra fylkeslaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.

Voteringsregler i fylkeslaget

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.

Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs 50 stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§4 Fylkesstyret

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med de vedtak som blir gjort av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte lederen eller 40% av fylkesstyremedlemmene skriftlig krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede.

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Fylkesstyremøtene er i utgangspunktet åpne.

Fylkesstyret består av fylkesleder, to nestledere og fire medlemmer. I tillegg velges 7 numeriske varamedlemmer. Første varamedlem møter fast i fylkesstyrets møter. I tillegg har styret et medlem valgt av hver av sideorganisasjonenes fylkeslag i Viken. Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjonen har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller før dette. Ledere for Venstres fylkestingsgrupper i Akershus, Buskerud og Østfold tiltrer styret uten stemmerett.

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider, politikkutvikling, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettet virksomhet. Fylkesleder tegner for laget. Fylkesstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomite og nominasjonskomite.

Fylkesstyret har ansvar for å stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende lokallagenes arbeid. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold.

Fylkesstyret skal i mellomvalgsår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtene blir holdt innen utgangen av februar i valgåret for valgkretsene Akershus, Buskerud og Østfold.

Etter et fylkestingsvalg kaller fylkesstyret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i fylkestinget til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sine gruppeledere.

Fylkesstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) som forbereder saker til behandling i fylkesstyret og følger opp vedtak fattet av fylkesstyret. Arbeidsutvalget (AU) skal ha et klart mandat som vedtas av fylkesstyret. Arbeidsutvalget består av lederen og to medlemmer valgt av og blant fylkesstyrets medlemmer. Protokoll fra arbeidsutvalgets forhandlinger sendes til fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer. Bemerkninger til protokollen må legges frem senest på neste fylkesstyremøte.

Styret følger de samme avstemningsregler som årsmøtet.

§5 Fylkesårsmøtet

Fylkesårsmøtet er Venstres høyeste myndighet i fylkeslaget og skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kaller inn til møtet med minst en måneds varsel. I innkallingen settes det en frist for påmelding og for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Innkomne forslag som kommer inn etter den fastsatte frist må på fylkesårsmøtet få 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet.

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret vedtar det eller når minst en tredjedel av lokallagene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel. De valgte delegater til det ordinære årsmøtet er delegater til det ekstraordinære.

Saksdokumenter sendes lokallag/påmeldte delegater minst 7 dager før årsmøtet.

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer og av delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler:

 1. a) Antall medlemmer i lokallagene:

Inntil 25 medlemmer: 1 delegat

26-50 medlemmer: 2 delegater

51-100 medlemmer: 3 delegater

Videre 1 delegat for hvert påbegynt 50 medlemmer.

og

 1. b) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:

Inntil 150 stemmer: 1 delegat

For overskytende antall inntil 1.900; en delegat for hvert påbegynt 250

For overskytende antall inntil 7.900; en delegat for hvert påbegynt 400

For ytterligere overskytende antall; en delegat for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember og kun betalende medlemmer regnes med. I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall. Delegater fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Dernest har de tilknyttede organisasjonene Viken Unge Venstre, Viken Venstrekvinnelag og Viken Liberale Studentforbund, i tillegg til sine styrerepresentanter, til sammen så mange representanter at disse utgjør inntil 10 % av det totale antall mulige delegater i henhold til reglene i denne paragrafen. Fordelingen mellom de tre sideorganisasjonene avgjøres på bakgrunn av medlemstall ved årsskiftet før årsmøtet. Hver organisasjon får delegater proporsjonalt med medlemstallet. Dog skal alle sideorganisasjonene ha minst 1 delegat. Det er en forutsetning for representasjonsretten at lagene har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette. Bare medlemmer av Venstre har stemmerett på årsmøtet.

Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter,og statsråder fra Akershus, Buskerud og Østfold har talerett på fylkesårsmøtene.

Fylkesårsmøtet er et åpent møte.

Konstituering

Fylkesårsmøtet åpnes av fylkeslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:

 • Møteledere
 • Fullmaktskomité med leder og to medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av delegatenes fullmakter til fylkesårsmøtet
 • Møtesekretærer og -referenter
 • Tellekorps
 • Redaksjonskomité for politiske uttalelser
 • To personer til å underskrive protokollen

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet.

Valg

Fylkesårsmøtet skal foreta valg av:

Fylkesstyre

Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med minst 7 medlemmer, hvorav:

 • Fylkesleder
 • To fylkesnestledere
 • Fire fylkesstyremedlemmer
 • Syv varamedlemmer til fylkesstyret

Revisor
Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to revisorer til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap. Revisorene kan ikke ha andre verv i fylkeslaget.

Landsmøtedelegater
Hvert fylkesårsmøte velger delegater og varadelegater til Venstres landsmøte i henhold til tildelt antall.

Valgkomité
Det andre og det fjerde ordinære fylkesårsmøte i stortingsperioden velger en valgkomité etter forslag fra fylkesstyret, bestående av leder, to eller fire medlemmer og fire varamedlemmer, som på det etterfølgende fylkesårsmøtet legger frem forslag til valg av fylkesstyre, revisorer og delegater til Venstres landsmøte. Sideorganisasjonene oppnevner én
representant hver til valgkomitéen. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Andre arbeidsoppgaver

Alle ordinære fylkesårsmøter skal:

 • Behandle fylkesstyrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
 • Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
 • I stortingsvalgår skal fylkesårsmøtet behandle og eventuelt fremme endringsforslag til utkast til stortingsvalgprogram.
 • I valgår skal fylkesårsmøtet behandle og vedta en plan for fylkeslagets valgkamp.
 • I fylkestingsvalgår skal fylkesårsmøtet behandle og vedta egne valgprogram for Venstre i valgkretsene Akershus, Buskerud og Østfold.

§6 Nominasjon

Nominasjonsmøter i Venstres fylkeslag i forkant av hhv. Stortings og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og innkalles av fylkesstyret med minst 1 måneds varsel.

Nominasjonsmøtets sammensetning og representasjon er den samme som til fylkesårsmøtet.

For fylkeslag som velger å avholde nominasjonsmøtet i november eller desember året før valg, tas det utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november samme år som nominasjonsmøtet avholdes.

Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

Valg av delegater fra lokallagene skjer på lokallagsårsmøte eller eget medlemsmøte i det enkelte lokallag. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

Ved stortingsvalg i fylker med flere valgkretser deltar fylkesstyrets medlemmer på nominasjonsmøtet i henhold til lokallagstilhørighet. Alle aktive sideorganisasjoner skal sikres deltakelse på samtlige nominasjonsmøter i fylket.

§7 Endringer i vedtektene

Fylkeslagets vedtekter endres av fylkesårsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for fylkesstyret og sendes ut senest innen en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og Venstres lokallag i fylket. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til landsstyret.

§8 Sammenslåing

Lokallag kan slå seg sammen med ett eller flere lokallag til én organisasjon ved 2/3-flertall etter nærmere bestemmelser i VHOs vedtekter. Et slikt regionlag skal ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg. Medlemmer kan kun stemme på nominasjonsmøtet i den kommunen medlemmet oppgir tilhørighet til.

En mulig oppløsning av Viken Venstre skjer i tråd med Venstres nasjonale vedtekter.