Hvem skal være skolens sjef?

Med «Kunnskapsløftet Oslo» har begrepet kunnskap igjen fått sin rettmessige plass i skolepolitikken. Nå skal en ny skolebehovsplan behandles, og med det legges premissene for Oslo-skolens innhold og utvikling i de neste ti årene. Oslo Venstre ønsker seg en Oslo-skole preget av respekt, ikke disiplin: Respekt for kunnskap, for elevene, for rektorene og for lærerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

En god skole krever respekt for den enkelte elevs egenart, noe som igjen krever motiverte og kompetente lærere, dyktig ledelse og tilstrekkelige ressurser. Med stadig nye skolereformer har fokuset i den daglige virksomheten imidlertid i økende grad blitt flyttet bort fra læring og over til administrasjon. Skolelederen er blitt en representant for sine overordnede, heller enn å være en leder for sine ansatte. Lærere bruker en større andel av sin tid på møtevirksomhet og rapportering, fremfor kunnskapsformidling. Lærerne har dessuten fått stadig flere ikke-faglige utfordringer.

Samtidig har et stort etterslep i vedlikehold av bygningsmassen, nødvendige satsninger på IKT og lønnsøkninger kostet store summer. Budsjettene har økt, men ikke i takt med utfordringene! Med faste kontrollmekanismer, strengt krav til å følge tjenestevei og stramme økonomiske rammer, sitter rektorene igjen med ansvar uten makt. De skal løse kompliserte og ofte motstridende oppgaver uten tilstrekkelige midler.

Oslo er en flerkulturell og mangfoldig by, med ulike utfordringer i ulike bydeler. Oslo Venstre mener at rektorer, lærere, elever og foreldre i et samspill er best egnet til å ta de valgene som er best for den enkelte skole. Den enkelte skole må derfor få større frihet og større tillit til å organisere undervisningen og utvikle sin egenart, ut fra sine lokale forutsetninger og innsikt i egen situasjon. Sentrale myndigheter bør være tilretteleggere og hjelpere, heller enn å pålegge fellesløsninger. Nasjonale prøver bør brukes til å kartlegge utfordringer for å finne løsninger, for den enkelte skole så vel som for den enkelte elev.

Oslo Venstre vil slippe skolen fri, ved å:

Redusere skjemaveldet og gi rektorene muligheter til å være ledere.

Stimulere lærere og rektorer til å delta i den offentlige skoledebatten.

La nasjonale prøver erstatte Oslo-prøvene.

Bygge opp en styrket lærerkompetanse ved å stille større faglige krav til å undervise på alle nivåer.

Sikre skolens plass i det allment forebyggende arbeidet.

Sørge for at reformer følges opp med tilstrekkelige ressurser.

Foreta en gjennomgang av ordningen med fleksibel skolestart.

Kontaktinformasjon:
Politisk nestleder i Oslo Venstre, Kjell Veivåg tlf. 41 46 54 06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**