– Nei til utvidet DNA-register

Oslo Venstre mener faren for misbruk av DNA-spor vil bli betydelig dersom DNA-registeret utvides til å innlemme 40.000 nye DNA-profiler hvert år slik flertallet i DNA-utvalget legger opp til. Dette vil utgjøre en trussel om å urettmessig komme i politiets søkelys for en betydelig del av befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Oslo Venstre er bekymret for dagens utvikling mot mer registrering og overvåkning av borgerne, og mener det må foreligge reell fare for gjentakelse av en alvorlig forbrytelse for at en skal inn i DNA-registeret.

Dette er et helt annet prinsipp enn hva flertallet i Strandbakken-utvalget legger til grunn, der enhver forbrytelse som kan medføre fengselsstraff skal føre til registrering. Når en legger listen så lavt kan man få inntrykk av at det er et mål i seg selv å registrere flest mulig, fremfor hva som er hensiktsmessig ut fra rettssikkerhetshensyn og hensynet til effektivitet i forebygging og etterforskning av kriminalitet.

Oslo Venstre ønsker følgende endringer i forhold til Strandbakken-utvalgets flertallsinnstilling:

* Registrering skal kun skje etter domstolens beslutning i forbindelse med straffeutmåling i en konkret sak.

* Registrering skal kun forekomme etter ilagt dom på minst 6 måneders fengsel, og da kun etter dom for svært alvorlig forbrytelse.

* Registrering skal kun forekomme der retten finner at det er fare for gjentakelse.

* DNA-materialet som er grunnlag for utarbeidelse av DNA-profil skal destrueres etter at profilen er klar, slik at prøven ikke senere kan brukes til å finne ytterligere personlig informasjon som hudfarge, sykdommer, hårfarge eller andre personopplysninger.

* Full rehabilitering til samfunnet er rettstatens mål for alle straffedømte. 5 år etter at dommen er ferdig sonet skal en registrering slettes fra registeret dersom den registrerte ikke er dømt for nye lovbrudd og det ikke foreligger spesielle grunner for fortsatt registrering.

* Alle som er registrert skal få informasjon om dette.

* Ved forespørsel skal den som ønsker det få vite om hvorvidt en er registrert.

Kontaktinformasjon:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**