Venstre krever mer penger til Oslo-skolen

Styret i Oslo Venstre krever at det i de kommende budsjettforhandlingene i Oslo, må settes av mer penger til skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Den enkelte skole skal ha driftsbudsjetter som sikrer god lærertetthet. Venstre vil ikke ha en utvikling der det blir stadig flere elever pr. lærer. I dagens skole er det tvert imot viktig å styrke kontakten mellom elev og lærer.

Lærerne i osloskolen har krav på et skikkelig kompetanseløft. Alle lærere får en krevende oppgave når intensjonene i Kunnskapsløftet skal gjennomføres. Det er derfor nødvendig at kommunen som arbeidsgiver gir dem utvidende muligheter for etter- og videreutdanning. Venstre ønsker at Oslo, i tillegg til å videreføre tilbudet om en omfattende etterutdanning, også skal iverksette forsøk med et kompetanseår for lærere. Målet er å etablere en ordning som gir lærerne i osloskolen anledning til lønnet permisjon for å kunne gjennomføre studier, eller på annen måte styrke sin kompetanse innenfor det fagområde der de underviser. Oslo Venstre mener at de midlene som settes av til et kompetanseår, i størst mulig grad skal styres av den enkelte skole.

Det må settes i gang et systematisk arbeid for å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolene. En av de viktigste erfaringene som er gjort i Finland, er at elever som trenger ekstra hjelp i læringsprosessen forbedrer sine presentasjoner vesentlig dersom de får relevant hjelp på et tidlig tidspunkt. En av forutsetningene for å kunne gi elevene denne støtten, er at lærerne kan legge opp undervisningen i samarbeid med spesialpedagogisk fagpersonell som er knyttet til skolen.

Skoledemokratiet må styrkes. Venstre er sterk tilhenger av lokal frihet for den enkelte skole. En god lokal styring forutsetter at elevrådene og driftsstyrene gis bedre muligheter for opplæring og kompetanseutvikling. Et utvidet samarbeid mellom lærere, elever og foreldre vil gi en bedre osloskole.


Kontaktperson:
Politisk nestleder i Oslo Venstre, Kjell Veivåg, tlf 41 46 54 06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**