Referat styremøte 20. november 2006

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– i Moss rådhus

Tilstede:
Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, PersonNameAnne-Karin F Pettersen, Stein Enger, Johan Aksel Ekhaugen
Referent: Anne-Karin

Saksliste
64. Referat fra siste styremøte
Kommentarer til sak 58: Søknad til VHO om støtte til valgkamparbeid. Vi har fått svar om at VHO vil sende ut et brev om dette til alle fylkes- og lokallag. Styret vil komme tilbake til dette når brev fra VHO foreligger.

Referatet ble godkjent

65. Vedtekter for Østfold Venstre
Forslaget til vedtekter sendes til lokallagslederne med melding om at vedtektene blir satt opp som sak på årsmøtet. Lokallagene vil få anledning til å komme med innspill i forhold til de frister som gjelder for innspill til årsmøtet.

66. Nominasjonsmøtet
Vi gjennomgikk dagsorden. Geir Helge sender ut en pressemelding i forkant av møtet

67. Venstreskolen
Styret avlyser venstreskolen del 2 som var satt opp før jul, pga dårlig påmelding. Nye datoer er satt til 18. og 25. januar og 1 og 8. februar.

68. Valgkamputvalget
Toppkandidatene inviteres til siste møte i programkomiteen. Toppkandidatene skal da komme med innspill til komiteen før endelig innstilling sendes til årsmøtet.

69. Landsstyremøte 8-10 juni 2007
Østfold venstre sender søknad om at landsstyremøte legges til Fredrikstad

70. Fylkesårsmøtet 2007
Aktuelle datoer er 10-11 (prioritert), eller 17-18 februar. Innkalling til årsmøte sendes ut umiddelbart etter neste styremøte som settes til 8. januar. Lokallagslederne inviteres til å komme med forslag til sted. Pris må opplyses. Geir Helge finner en god innleder/gjest

71. Alternativt budsjettforslag
Styret har som målsetting å skrive innlegg om våre hovedsaker: miljø, næring, skole og sosialt ansvar

Vi minner om neste styremøte som er mandag 8. januar i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**